Financiën

Wat willen we komend jaar bereiken?

Wat willen we komend jaar bereiken?

Ambitie: Wij willen een financieel gezonde gemeente zijn nu en in de toekomst.

Doel: We stellen een reële meerjarige raming op van de inkomsten uit het gemeentefonds voor onze beleidsambities. We stabiliseren en optimaliseren de inkomsten uit het gemeentefonds
Activiteiten
We brengen het financieel effect van de gemeentefondscirculaires in beeld en verwerken deze jaarlijks in de stadsbegroting
Jaarlijks brengt het rijk drie gemeentefondscirculaires uit: in mei, september en december. We analyseren deze gemeentefondscirculaires en brengen in beeld wat de financiële gevolgen zijn voor Nijmegen. Vervolgens verwerken we de effecten voor het gemeentefonds in onze begroting.

We maken een integrale afweging van de inzet van nieuwe gemeentefondsmiddelen (taakmutaties)
Gemeentefondsmiddelen zijn vrij besteedbaar door de raad; dit geldt voor alle uitkeringen in het gemeentefonds. Uitgangspunt is dat wij als gemeente niet één op één het Rijk willen volgen bij de bestemming van de gelden, maar dat wij een eigen afweging willen maken, die zoveel mogelijk integraal is, die past binnen het gemeente brede beleid en die zo goed mogelijk aansluit bij de lopende begroting. College en raad worden dus  jaarlijks tijdens de planning en control cyclus in staat gesteld om een eigen integrale afweging te kunnen maken van nieuwe middelen in het gemeentefonds.

We oefenen invloed uit op de landelijke herijking van het gemeentefonds
Per 1 januari 2023 zijn nieuwe verdeelmodellen voor het gemeentefonds ingevoerd. Er geldt nog een ingroeipad (het pad waarmee gemeenten naar de nieuwe verdeling ingroeien) van 3 jaar. Eind 2025 wordt de invoering van het nieuwe model geëvalueerd. We blijven er invloed op uitoefenen dat Nijmegen ook na de evaluatie van 2025 goed uit het herijkte gemeentefonds zal komen.

We lobbyen over de hoogte van de inkomsten van het gemeentefonds en over het stabiliseren van de schommelingen van het gemeentefonds
Het is belangrijk dat wij als gemeenten kunnen beschikken over voldoende middelen voor de taken en verantwoordelijkheden die we hebben. Ook is het essentieel dat er niet te veel schommelingen in onze inkomsten plaatsvinden;  een stabiel gemeentefonds is ook van groot belang. Daarom voeren we als gemeenten samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten een actieve lobby richting de rijksoverheid. Voor de komende jaren is de lobby voor een grotere omvang van het gemeentefonds in 2026 (het zogeheten ravijnjaar) een belangrijk speerpunt. Daarnaast zetten we in op voldoende- structurele - middelen voor jeugdzorg.

Doel: We genereren aanvullende inkomsten ter dekking van lasten van (lokaal) beleid, waarbij zorg wordt gedragen voor een goede verhouding tussen de baten en lasten voor zowel burgers en bedrijven
Activiteiten

 • We zorgen voor het heffen van OZB woningeigenaren, OZB niet-woningeneigenaren en overige belastingen (reclamebelasting, precariobelasting).
 • We herijken periodiek het belastingstelsel.

Doel: We beheersen fiscale risico's
Activiteiten
We adviseren gevraagd en ongevraagd over fiscale vraagstukken van programma’s en verbonden partijen
We actualiseren de huidige fiscale procesbeschrijvingen als gevolg van het nieuw financieel systeem, ERPX. We moeten onze fiscale processen verbeteren, zodat handmatige slagen tot een minimum worden beperkt. De innovatie die we doorvoeren, is erop gericht de controle van fiscale processen te moderniseren en te verbeteren door data-analysetools te gebruiken. We gaan een statische tool, die geaccepteerd wordt door de Belastingdienst hanteren voor de steekproeven op de fiscale processen. Daarnaast gaan we de ORINCO methode implementeren om het algemeen BTW mengpercentage op de bedrijfsvoeringstaken in 2024 jaarlijks te berekenen. Deze verbeterslagen zijn nodig in verband met het verlengen van het doorontwikkeld horizontaal toezicht convenant.

We voeren afspraken uit die we hebben gemaakt met de Belastingdienst met betrekking tot het vernieuwd horizontaal toezicht (Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht; DHT) op de fiscale activiteiten van de gemeente
We actualiseren ons huidig Tax Control Framework en fiscale monitoring door de nieuwe mogelijkheden in ERPX te onderzoeken, waardoor we aanvaardbare aangiften kunnen blijven indienen.

Doel: We hebben voortdurend genoeg liquide middelen om activiteiten van de gemeente te kunnen realiseren
Activiteiten

 • We hebben een strategie om tegen zo gunstige mogelijke voorwaarden te lenen. Periodiek stellen we deze strategie bij op basis van de markt en economische omstandigheden.
 • We analyseren inkomsten en uitgaven om te bepalen of er voldoende geld op de bank staat om dagelijks te voldoen aan betalingsverplichtingen. We volgen nauwgezet onze inkomende en uitgaande geldstromen. Als instrument gebruiken we daarvoor de liquiditeitsbegroting: dat is een prognose voor de komende weken en maanden. De eerste weken worden zeer nauwkeurig in beeld gebracht, zodat helder is of en hoeveel er eventueel aan kort geld geleend moet worden.
 • We adviseren over en beoordelen aanvragen van leningen om maatschappelijke doelen te ondersteunen.
 • We trekken leningen aan met een korte of langere duur mede op basis van de vastgestelde strategie.

Doel: We vangen algemene risico’s en specifieke majeure risico’s op die verstorend werken op het begrotingsevenwicht
Activiteiten

 • We beoordelen periodiek de ontwikkeling van de reserves in verhouding tot de risico’s.
 • We voeren financiële en niet-financiële risicoanalyses uit.
 • We voorzien in een overzicht waarin de stortingen en onttrekkingen van de reserves staan weergegeven.
 • We beoordelen het gebruik en de noodzaak voor (bestemming)reserves periodiek.

Doel: We verwerken begrotingscorrecties die nog niet zijn toe te rekenen aan programma’s
Activiteiten

 • We stellen algemene begrotingscorrecties vast.
 • We minimaliseren dit type begrotingscorrecties door periodiek te beoordelen of deze óf toe te wijzen zijn aan programma’s óf kunnen vervallen.

Doel: We beheren onroerend goed dat nog niet in exploitatie is of aan een beleidsveld toe te delen is
Activiteiten
We beoordelen of vastgoed onderdeel is van een beleidsinhoudelijk programma. Zo niet, dan bekijken we of afstoten mogelijk is en zetten hiervoor vervolgacties in.

Lasten & baten

38.281.340

3,9 %

667.679.941

68,3 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52