Taakvelden

0.5 Treasury

0.5 Treasury

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren de activiteiten van de gemeente met betrekking tot de treasury-functie:

  • financiering, beleggingen, dividenden etc. waaronder dividend nutsbedrijven.;
  • Schenkingen en legaten.

NB alle reële rente zoals die kan voorkomen op categorie 5.1 Rente moet op dit taakveld worden geboekt. Vanaf dit taakveld wordt de reële rente middels categorie 7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente toegerekend aan de taakvelden.

Binnen het  taakveld Treasury zijn met name de activiteiten op het terrein van financiering en beleggingen ondergebracht. De opbrengst van beleggingen betreft de dividenduitkering van de BNG en de DAR. Deze zijn niet autonoom beïnvloedbaar. Het instrument financiering wordt ingezet om te voorzien in de financieringsbehoefte (tegen zo laag mogelijke rente-kosten) van de gemeente Nijmegen. Hierbij moet voldaan worden aan wet- en regelgeving, waaronder de Wet Fido (Wet Financiering decentrale overheden). Dit instrument wordt dus niet ingezet om extra middelen te genereren.

Financieel overzicht

Bedragen * €1.000

Rekening

Begroot

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

60778

Financiering

7.239

5.298

11.759

12.734

14.743

15.670

7.239

5.298

11.759

12.734

14.743

15.670

Baten

60777

Opbrengst beleggingen

4.734

861

861

861

861

861

60778

Financiering

8.090

5.843

10.491

10.811

11.898

12.834

61073

Bespaarde rente reserves

1.575

1.476

2.464

2.192

2.402

2.762

14.399

8.179

13.816

13.863

15.160

16.456

Saldo van lasten  en baten

7.160

V

2.882

V

2.057

V

1.129

V

417

V

786

V

V=voordeel; N=nadeel

Financiën ten opzichte van andere gemeenten

 

Taakveld 0.5 Treasury

€ per inwoner

Gemeenten

Nijmegen 

16

Arnhem

26

Eindhoven

19

Enschede

9

Groningen

13

Leiden

33

Maastricht

1

Tilburg

121

Gemiddelde benchmark

31

Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark

15

* Rood: inkomsten per inwoner

* Zwart: uitgaven per inwoner

Lasten & baten

11.758.782

30,7 %

13.815.789

2,1 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52