Taakvelden

0.64 Belastingen overig

0.64 Belastingen overig

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren overige gemeentelijke belastingen, zoals:

  • hondenbelasting;
  • precariobelasting;
  • reclamebelasting;
  • heffing en invordering;
  • bezwaar en beroep.

Onder dit taakveld vallen niet:

  • toeristenbelasting. Deze hoort onder taakveld 3.4.
  • forensenbelasting. Deze hoort onder taakveld 3.4.

Op basis van artikel  226, 227,en 228   van de Gemeente Wet mag de gemeente  Hondenbelasting,  Precario belasting en Reclamebelasting  heffen  op  zaken die gelegen zijn binnen de gemeente grenzen. Dit is dus niet wettelijk. Daarnaast hebben we te maken met de Invorderingswet 1990. 

Financieel overzicht

Bedragen * €1.000

Rekening

Begroot

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

60759

Hondencontrole

43

3

0

0

0

0

60761

Opbrengst Hondenbelasting

-1

0

0

0

0

0

61394

Perceptiekosten Reclamebelasting

0

35

35

35

35

35

67011

0.64 Belastingen overig Uitvoeringsk

26

30

33

33

33

33

67

68

67

67

67

67

Baten

60761

Opbrengst Hondenbelasting

1.240

0

0

0

0

0

60773

Opbrengst Precariobelasting

633

576

612

612

612

612

61395

Opbrengst reclamebelasting

165

176

187

187

187

187

2.038

752

800

800

800

800

Saldo van lasten  en baten

1.971

V

683

V

732

V

732

V

732

V

732

V

V=voordeel; N=nadeel

Financiën ten opzichte van andere gemeenten

 

Taakveld 0.64 Belastingen overig

€ per inwoner

Gemeenten

Nijmegen 

4

Arnhem

2

Eindhoven

19

Enschede

8

Groningen

3

Leiden

11

Maastricht

18

Tilburg

20

Gemiddelde benchmark

12

Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark

-8

N

* Rood: inkomsten per inwoner

* Zwart: uitgaven per inwoner

Lasten & baten

67.265

0,2 %

799.554

0,1 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52