Financiën

Wat kost het?

Veranderingen in de begroting

bedragen * 1.000

2024

2025

2026

2027

Algemene middelen

Gemeentefonds:

- Septembercirculaire 2022

1.107

1.740

12.880

2.029

- Meicirculaire 2023

-1.989

-2.130

-2.301

9.139

 - bijstelling  verzachting ingroeipad Jeugd (meicirculaire)

2.401

3.571

- effect aanvullende maatregel rijk op jeugdzorg op gemeentefonds

-6.600

-6.600

-6.600

- volume accres op basis van bbp - volgens voorjaarsnota rijk

1.650

- verdere invoer nieuw verdeelmodel gemeentefonds

2.700

5.400

- aanpassing raming middelen jeugd (GF)

708

-255

Rente

-3.400

-5.260

-8.050

-9.610

Verschil indexering

-6.932

-6.720

-6.773

-6.187

Opvangen hogere prijsstijging binnen indexering

6.057

6.057

6.057

6.057

reservering voor doorwerking prijsstijging in 2025 en later

-5.757

-5.757

-5.757

Areaal uitbreiding

- woningen OZB

-165

-240

90

900

- niet woningen OZB

0

0

0

772

- bijstelling stelpost onderhoud openbare ruimte

130

180

20

-660

- bijstelling kapitaallasten

33

45

5

-454

Stelposten:

- herstel stelpost volume ontwikkeling zorg  - aanvulling 2026 en 2027

-4.500

-6.000

- stelpost volume ontwikkeling zorg  - vrijvallen

1.500

1.500

1.500

1.500

- stelpost WMO naar programma WWZ (van prog. Financiën)

1.900

1.900

1.900

- stelpost jeugd: overheveling naar programma

4.500

4.400

4.400

- stelpost GF bijstandsontvangers

136

136

136

136

Bijstellingen jaarschijf 2027:

afloop sparen voor Warmtenet

1.000

Bijstelling jeugd in 2027

800

Eenmalige verlaging onderhoudsreserve buitensport

400

Bijstelling kapitaallasten

1.860

3.650

3.880

0

Taakmutaties gemeentefonds, IU's en DU's

Integraal zorgakkoord; compensatie voor gestegen kosten abonnementstarief WMO

1.308

1.282

1.284

Taakmutaties verrekend met programma's

5.186

6.293

3.493

3.404

Specifiek programma financiën

Indexeringen  verzekeringen

-100

-100

-100

-100

Uitbreiding capaciteit bureau belastingen

-157

-157

-157

-157

WOZ-bezwaren

-128

-128

Implementatie nieuw Financieel Informatie Systeem

-141

Meerkosten Financieel Informatie Systeem

-135

-135

-135

-135

Verrekening met saldireserve

7.282

7.827

777

-949

Gemeentefonds

In deze begroting zijn de financiële effecten van de septembercirculaire vorig jaar en de meicirculaire van dit jaar opgenomen. Voor de aanvullende middelen jeugd wordt de richtlijn van de provincies gehanteerd. Dit betreft de effecten van de circulaires van het rijk.
In de Voorjaarsnota schrijft het rijk dat zij vanaf 2027 gemeenten gaan compenseren voor volume ontwikkeling. Omdat het rijk dit nog niet heeft vertaald in het gemeentefonds, wordt dit vooralsnog als stelpost geraamd.
Vorig is gestart met het verdelen van het gemeente fonds met nieuwe verdeelmodellen. Destijds is afgesproken om de financiële effecten te begrenzen en mede op basis van aanvullend onderzoek later te beslissen of het nieuwe verdeelmodel verder wordt doorgevoerd. In deze begroting wordt er vanuit gegaan dat positief wordt besloten op het verder doorvoeren van de nieuwe verdeelmodellen.

Rente

De rente is het afgelopen jaar gestegen. Werd in 2023 nog uitgegaan van een rente van 2%, inmiddels wordt in deze begroting uitgegaan van een rente van 3,5%. Deze stijging leidt tot hogere rentelasten.

Indexering

Uit de doorrekening van de indexeringen blijkt een nadelig resultaat van circa € 6,5 miljoen.
De belangrijkste oorzaak hiervan is dat bij het bepalen van de indexcijfers die in de begroting worden toegepast ook een nacalculatie is meegenomen voor 2022. Het Rijk past dit niet toe voor de looncomponent. Juist de looncomponent laat een forse bijstelling zien over 2022 van 2,2. De looncomponent werkt ook  door in de bijstellingen op subsidies en verbonden partijen.

Areaaluitbreiding
Door areaaluitbreiding verandert een aantal posten in de begroting (ozb, stelpost onderhoud openbare ruimte en kapitaallasten).

Stelposten
Door de toevoeging van gemeentefondsmiddelen in 2026 en 2027 wordt de stelpost volumeontwikkeling zorg  hersteld. Verder worden twee stelposten overgeheveld naar het programma en kan de stelpost ‘GF bijstandontvangers’ vrijvallen.

Bijstellingen jaarschijf 2027
Op de onderdelen sparen voor Warmtenet en Jeugd wordt een correctie gemaakt omdat de raming in 2027 anders is dan in 2026.

Eenmalige verlaging onderhoudsreserve buitensport

De onderhoudsreserve buitensport is voldoende gevuld om aan de langlopende onderhoudsplanning te voldoen. Hiervan kan daarom een deel vrijvallen.

Bijstelling kapitaallasten

Tijdens de voorbereiding van deze begroting is de planning van de investeringen aangescherpt. Uit de doorrekening volgen lagere kapitaallasten dan nu in de begroting wordt voorzien. Daardoor kan in 2024, 2025 en 2026 een deel van de kapitaallasten vrijvallen.

Taakmutaties
Onder Financiële begroting - Algemene dekkingsmiddelen - Gemeentefonds - Taakmutaties vindt u een toelichting op nieuwe taakmutaties en taakmutaties met een omvang groter dan € 1 miljoen.

Indexeringen  verzekeringen

De premies voor verzekeringen stijgen met € 100.000. De indexering op de (herbouw)waarde van de opstal/inventaris met 15% inflatie in het algemeen en de hogere prijzen voor bouwmaterialen in het bijzonder liggen hieraan ten grondslag.

Uitbreiding capaciteit bureau belastingen

We zijn verantwoordelijk voor een tijdige en juiste taxatie van woningen en niet-woningen. Om te blijven voldoen aan onze wettelijke taak van de Wet WOZ is uitbreiding noodzakelijk door de groei van de stad en van het aantal woningen en niet-woningen.

WOZ-bezwaren
In 2023 was sprake van een forse toename van het aantal bezwaarschriften tegen de WOZ-beschikking. Voor 2024 verwachten we een daling ten opzichte van 2023. Echter, de proceskostenvergoeding en kosten voor het afhandelen van bezwaarschriften (inhuur en uitbesteding) zijn hoger dan begroot.

Implementatie nieuw Financieel Informatie Systeem
Het betreft hier de eenmalige implementatiekosten voor het Financieel Informatie Systeem.

Meerkosten Financieel Informatie Systeem

Het betreft de jaarlijkse meerkosten voor het gebruik van een nieuw financieel systeem.

Verrekening met saldireserve
Door er voor te kiezen om de eerste jaren geen ingrijpende maatregelen in de begroting door te voeren, kan er minder gespaard worden dan vorig jaar werd begroot. Door in het laatste jaar bijna € 1 miljoen toe te voegen aan het structureel spaarbedrag, wordt de groei van de saldireserve vergroot. Dat zorgt ervoor dat de ontwikkeling van de saldireserve groter is dan de risico’s.

Lasten & baten

38.281.340

3,9 %

667.679.941

68,3 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52