Taakvelden

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

Omschrijving BBV

Op dit taakveld wordt (de raming van) het te betalen bedrag vennootschapsbelasting als last geboekt. Het gaat om het (geraamde) bedrag van de aanslag vennootschapsbelasting voor het betreffende begrotingsjaar/verantwoordingsjaar. Dit bedrag is verschuldigd vanwege fiscale winst die per saldo is gerealiseerd op ondernemingsactiviteiten in het betreffende begrotingsjaar na eventuele verrekening van fiscale verliezen uit eerdere begrotingsjaren.
Ook in de jaarrekening zal het veelal nog gaan om een raming van het bedrag van de aanslag, omdat de definitieve aanslag dan nog niet is ontvangen.
Daarom wordt op dit taakveld ook het eventueel voorkomend verschil geboekt tussen het bedrag van de in het begrotingsjaar ontvangen definitieve aanslag vennootschapsbelasting over een ouder begrotingsjaar en het bedrag dat als raming in de jaarstukken voor dat oudere jaar is opgenomen.

Financieel overzicht

Bedragen * €1.000

Rekening

Begroot

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

61341

Vennootschapsbelasting

10

68

66

66

66

66

10

68

66

66

66

66

Saldo van lasten  en baten

10

N

68

N

66

N

66

N

66

N

66

N

V=voordeel; N=nadeel

Financiën ten opzichte van andere gemeenten

 

Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

€ per inwoner

Gemeenten

Nijmegen 

0

Arnhem

4

Eindhoven

0

Enschede

3

Groningen

0

Leiden

1

Maastricht

1

Tilburg

0

Gemiddelde benchmark

1

Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark

1

V

* Rood: inkomsten per inwoner

* Zwart: uitgaven per inwoner

Lasten & baten

66.295

0,2 %

0

0,0 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52