Begroting

Voorstel

Voorstel

Onderwerp
Stadsbegroting 2024 - 2027

Opsteller

Ellen van de Waterbeemd

Behandeldatum

19 september 2023

Programma

Financiën

Status

Openbaar

Portefeuillehouder

T.F.A. van Elferen

Advies
Aan de raad voor te stellen:

  1. De stadsbegroting 2024 – 2027 vast te stellen.
  2. De veranderingen in de begroting vast te stellen zoals opgenomen in het deel Begroting -> Financieel beeld -> Programmabegroting.
  3. Het bijgestelde investeringsplan 2024 – 2027 dat is opgenomen in de paragraaf investeringen en de daarin opgenomen meerjarige doorrekening van de investeringsruimte vast te stellen, evenals de nieuwe investeringen zoals voorgesteld in het deel Begroting -> Financieel beeld -> Investeringen.
  4. De onttrekkingen en stortingen in de saldireserve te verwerken zoals opgenomen in het Begroting -> Financieel beeld -> Programmabegroting en toegelicht in het programma Financiën -> Veranderingen in de begroting.
  5. De subsidieplafonds voor de betreffende programma’s vast te stellen volgens het overzicht in het deel Financiële begroting > subsidies > subsidieplafonds.
  6. De grondslagen en uitgangspunten vast te stellen voor de Stadsbegroting zoals opgenomen in het deel Financiële begroting -> Grondslagen en uitgangspunten.’
  7. De veranderingen in de begroting vast te stellen zoals beschreven in de paragraaf Weerstandsvermogen.
  8. De grondslagen en uitgangspunten vast te stellen voor de grondexploitaties zoals opgenomen in het deel Financiële begroting -> Grondslagen en uitgangspunten.

Aanleiding
Jaarlijks leggen we een begroting voor aan de raad. Door het vaststellen van deze begroting autoriseert uw raad de baten en lasten per programma en geeft ons college opdracht tot uitvoering van de begroting.

Beoogde impact
Met deze stadsbegroting stellen we wijzigingen voor op de begroting.
Dit voorstel past in de ambitie ‘We hebben een betrouwbare en omgevingsbewuste uitvoeringsorganisatie’ en de ambitie ‘Wij willen een financieel gezonder gemeente zijn, nu en in de toekomst.

Argumenten
In de stadsbegroting 2024 - 2027 zijn de uitgangspunten, opgaven en het financieel kader voor het komend begrotingjaar opgenomen.

Kanttekeningen
Er zijn geen kanttekeningen bij de stadsbegroting.

Financiën
In de stadsbegroting zijn diverse voorstellen opgenomen met financiële effecten.

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52