Financiële begroting

Balans en EMU saldo

Geprognosticeerde balans
In de jaarrekening staat de balans centraal: het overzicht van bezittingen en vermogen/schulden. In de begroting ligt meer de nadruk op de verwachte kosten en opbrengsten, de programmabegroting. Met de vernieuwing van de verslagregels is ook een geprognosticeerde balans voor de begroting voorgeschreven. Oftewel, wat is de verwachte ontwikkeling van de bezittingen en schulden van de gemeente Nijmegen?

De balans hoeft in de begroting niet hetzelfde detailniveau te kennen als in de jaarrekening. Alleen het eerstvolgende jaar is voorgeschreven. Om een goed beeld te krijgen, kiezen wij ervoor om wél een meerjarig beeld te geven. De nadruk ligt op balansposten die een grote omvang hebben en/of meerjarig fluctueren. De belangrijkste bronnen zijn de geplande investeringen in materiële vaste activa (gebouwen, infrastructuur en riolering) en ruimtelijke ontwikkelingsplannen (zoals de Waalsprong en het Waalfront).
Dit geeft het volgende beeld:

bedragen * € 1 miljoen

rek.
ult ' 22

begr
ult ' 23


ult ' 24


ult ' 25


ult ' 26


ult ' 27

Activa

Investeringen (vaste activa)

437

606

562

678

770

761

Leningen (financiele vaste activa)

43

39

18

14

12

10

Overige vaste activa

22

20

20

19

19

18

Grondexploitaties (voorraden)

156

195

254

202

129

90

overige voorraden

0

0

0

0

0

Kortlopende vorderingen

Fvla

81

121

80

80

80

80

Liquide middelen

Fvla

1

1

1

1

1

1

Overlopende activa

Fvla

23

15

23

23

23

23

Passiva

Eigen vermogen

- algemene reserve (saldireserve)

114

151

111

126

128

131

- bestemmingsreserves

24

26

29

29

28

28

Voorzieningen

28

21

32

30

29

28

Schulden (langlopend en kortlopend)

FP

509

725

701

746

761

708

Overlopende passiva

FP

87

74

87

87

87

87

Totaal passiva

762

996

959

1.017

1.033

982

Fvla = Financiële vlottende activa
FP = Financiële passiva

EMU-saldo
Uit de balans kan ook het EMU-saldo worden afgeleid. Dit is het verschil tussen inkomsten en uitgaven op
kasbasis . Gemeenten zijn verplicht het baten- en lastenstelsel te hanteren. Het verschil tussen deze stelsels is het toerekenen van kosten aan boekjaren. Zo worden de kosten van investeringen in het baten- lastenstelsel niet in één keer genomen maar uitgesmeerd over de totale gebruiksduur. Ook gebruiken wij reserves waarin we ‘geld’ tijdelijk ‘parkeren’ en later alsnog benutten.
Omdat het overschrijden van het EMU-saldo als totale overheid (meer uitgeven dan dat er binnenkomt) consequenties heeft, vindt men het belangrijk dat ook decentrale overheden sturen op het EMU-saldo. De landen van de Europese Unie hebben afgesproken dat de totale overheid jaarlijks een tekort mag hebben van maximaal 3% van het bruto nationaal product. Dit EMU-saldo is het saldo van de gehele overheid in een land. Gemeenten tellen dus ook mee.

In onderstaande tabel is het EMU-saldo bepaald op basis van de ontwikkeling van de financiële balansposten, zijnde de financiële activa en passiva (vast of vlottend).

bedragen * € 1 miljoen

rek.
ult ' 22

begr
ult ' 23


ult ' 24


ult ' 25


ult ' 26


ult ' 27

1. Financiële vaste activa

Fva

43

-4

-20

-4

-2

-2

2. Financiële vlottende activa

Fvla

-105

-32

33

0

0

-1

3. Financiële passiva

FP

596

203

-11

45

15

-39

Emu saldo

534

167

1

40

13

-41

Totale lasten programma's

1.025

991

978

988

969

986

Emu saldo als % van de lasten

1

16,8%

0,1%

4,1%

1,3%

-4,2%

Het EMU-saldo van de gemeente Nijmegen is de komende jaren positief. Dit betekent dat er meer geld wordt uitgegeven dan er binnenkomt. In 2027 komt er meer geld binnen dan er uit gaat.

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52