Financiële begroting

Benchmark taakvelden

Uw raad heeft gevraagd om vergelijkingscijfers met andere gemeenten. Bij elk taakveld is een overzicht opgenomen hoeveel Nijmegen per inwoner  uitgeeft/ontvangt en hoeveel dit bij vergelijkbare gemeenten is. We hebben hierbij de door de raad vastgestelde lijst van benchmarksteden gehanteerd: Arnhem, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht en Tilburg. De cijfers zijn afkomstig van het CBS en betreft de begroting 2023. Het is van belang te realiseren dat de vergelijking ‘slechts’ een jaarschijf betreft, waarin sprake kan zijn van aanzienlijke incidentele lasten en of baten.
Deze vergelijking met de andere benchmarksteden geeft een eerste beeld van verschillen en overeenkomsten tussen gemeenten. Er kunnen niet zonder meer conclusies aan verbonden worden, iedere gemeente heeft immers een eigen profiel. De benchmarkvergelijking geeft indicaties van mogelijk interessante zoekrichtingen, maar geen absolute graadmeter.

In het samenvattend overzicht hieronder zijn de taakvelden gegroepeerd naar de programma-indeling van Nijmegen en is een totaaltelling per programma opgenomen.
In de kolom "NIJ" zijn de cijfers voor Nijmegen opgenomen, in de kolommen ARN t/m TIL de cijfers van de benchmark gemeenten. Dit zijn respectievelijk Arnhem, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden en Tilburg. In de één na laatste  kolom (gem.) is het gemiddelde opgenomen. De laatste kolom "verschil" geeft aan hoeveel Nijmegen meer of minder uitgeeft/ontvangt per inwoner dan het gemiddelde van de vergelijkingsgemeenten.
Voor uitgaven zijn zwarte letters gebruikt, voor inkomsten zijn 
rode letters gebruikt.
Wanneer Nijmegen minder uitgeeft of meer ontvangt dan is een "V" toegevoegd; wanneer Nijmegen meer uitgeeft of minder ontvangt dan is een "N" toegevoegd.

Uitgaven (in zwart) en inkomsten (in rood)

NIJ

ARN

EIN

ENS

GRO

LEI

MAA

TIL

Gem.

Verschil

€ per inwoner

Bestuur en Organisatie

373

518

491

485

572

624

517

476

526

153

V

0.1 Bestuur

38

41

60

48

34

55

62

36

48

10

V

0.2 Burgerzaken

24

27

28

24

30

41

21

27

28

4

V

0.4 Ondersteuning organisatie

311

450

403

413

508

528

434

413

450

139

V

Veiligheid

133

137

149

116

118

119

161

131

133

0

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

92

78

67

90

92

87

89

73

82

-10

N

1.2 Openbare orde en veiligheid

41

59

82

26

26

32

72

58

51

10

V

Economie en Toerisme

40

49

32

45

61

60

11

141

57

17

V

2.3 Recreatieve havens

0

0

0

2

0

1

0

1

1

1

V

3.1 Economische ontwikkeling

34

28

14

23

22

31

35

39

27

-7

N

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3

0

4

1

35

0

6

99

20

17

V

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

1

6

1

10

8

16

5

4

7

8

V

3.4 Economische promotie

4

15

13

11

4

12

35

2

1

-3

N

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

1.388

1.361

1.144

1.393

1.261

1.164

1.243

1.257

1.260

-128

N

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

211

177

138

122

93

99

112

244

141

-70

N

6.2 Wijkteams

127

122

170

83

187

111

104

94

124

-3

N

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

45

69

46

43

42

42

22

61

46

1

V

6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo)

99

107

86

113

83

101

100

109

100

1

V

6.71b Begeleiding (Wmo)

65

115

61

148

61

88

122

120

102

37

V

6.71c Dagbesteding (Wmo)

30

9

18

40

24

27

11

21

21

-9

N

6.71d Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

1

25

7

17

5

11

58

5

15

14

V

6.72a Jeugdzorg begeleiding

11

51

22

28

87

41

102

4

48

37

V

6.72b Jeugdzorg behandeling

93

64

100

50

8

3

67

3

42

-51

N

6.72c Jeugdhulp dagbesteding

33

0

5

12

30

30

3

11

13

-20

N

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

0

27

151

118

5

43

19

160

75

75

V

6.73a Pleegzorg 

10

0

5

29

12

6

0

20

10

0

6.73b Gezinsgericht 

2

126

7

17

7

4

0

0

23

21

V

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

78

0

3

40

68

37

0

46

28

-50

N

6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

61

61

1

60

79

1

38

2

35

-26

N

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

15

0

24

37

17

56

7

21

23

8

V

6.74c Gesloten plaatsing

4

0

12

9

5

4

0

8

5

1

V

6.81a Beschermd wonen (Wmo)

280

203

137

208

301

267

184

217

217

-63

N

6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)

132

121

68

129

89

120

91

47

95

-37

N

6.82a Jeugdbescherming

34

39

22

33

14

17

125

17

38

4

V

6.82b Jeugdreclassering

3

0

8

5

5

2

17

6

6

3

V

7.1 Volksgezondheid

54

45

53

52

39

76

61

41

52

-2

N

Werk en Inkomen

483

540

309

453

443

356

268

350

388

-95

N

6.3 Inkomensregelingen

238

217

96

183

212

174

37

172

156

-82

N

6.4 Begeleide participatie

139

203

144

170

110

168

185

119

157

18

V

6.5 Arbeidsparticipatie

106

120

69

100

121

14

46

59

76

-30

N

Onderwijs

163

171

166

104

123

167

64

95

127

-36

N

4.1 Openbaar basisonderwijs

2

0

0

0

0

0

0

6

1

-1

N

4.2 Onderwijshuisvesting

116

112

94

70

67

91

41

38

73

-43

N

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

45

59

72

34

56

76

23

51

53

8

V

Bereikbaarheid

189

162

133

114

168

236

109

146

153

-36

N

0.63 Parkeerbelasting

110

0

67

26

43

136

76

54

57

53

V

2.1 Verkeer en vervoer

221

212

162

124

183

259

177

176

185

-36

N

2.2 Parkeren

63

48

29

14

26

112

5

24

23

-40

N

2.4 Economische havens en waterw.

12

1

1

2

4

1

3

0

2

-10

N

2.5 Openbaar vervoer

3

3

8

0

2

0

0

0

0

-3

N

Wonen en Stedelijke ontwikkeling

79

47

118

99

141

102

57

28

77

-2

N

8.1 Ruimtelijke Ordening

20

24

79

32

99

48

53

2

48

28

V

8.2 Grondexploitatie 

30

6

8

2

14

3

0

73

8

-38

N

8.3 Wonen en bouwen

29

29

31

65

28

57

4

43

37

8

V

Cultuur en Cultureel Erfgoed

269

307

249

219

297

290

227

225

259

-10

N

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurprod.

91

94

140

95

86

71

89

67

92

1

V

5.4 Musea

29

35

22

14

84

38

4

34

33

4

V

5.5 Cultureel erfgoed

19

6

7

0

5

39

12

3

10

-9

N

5.6 Media

37

61

2

19

0

34

50

34

29

-8

N

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr.

93

111

78

91

122

108

72

87

96

3

V

Openbare ruimte

107

5

29

25

40

54

84

36

-29

-136

N

7.2 Riolering

25

27

7

24

12

35

52

18

25

0

7.3 Afval

49

12

5

11

49

44

70

64

36

-85

N

7.4 Milieubeheer

83

44

40

9

16

25

37

46

31

-52

N

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

0

0

1

1

5

0

1

0

1

1

V

Sport

88

116

70

68

83

69

66

71

78

-10

N

5.1 Sportbeleid en activering

29

117

22

11

7

9

21

14

29

0

5.2 Sportaccommodaties

59

1

48

57

76

60

45

57

49

-10

N

Financiën

3.190

3.416

2.889

3.070

3.232

3.151

2.642

2.830

3.033

157

V

0.10 Mutaties reserves

5

100

52

25

31

50

31

48

30

-35

N

0.11 Resultaat van de rekening van b/l

0

0

0

0

0

0

10

5

2

2

V

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

1

3

7

22

3

2

1

22

7

6

V

0.5 Treasury

16

26

19

9

13

33

1

121

31

-15

N

0.61 OZB woningen

287

163

160

133

220

203

152

104

162

125

V

0.62 OZB niet-woningen

248

175

183

184

202

279

163

117

186

62

V

0.64 Belastingen overig

4

2

19

8

3

11

18

20

12

-8

N

0.7 Algemene uitkering en overige uitker.

2.702

2.988

2.458

2.727

2.847

2.578

2.567

2.588

2.679

23

V

0.8 Overige baten en lasten

61

37

5

9

19

4

214

141

57

-4

N

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0

4

0

3

0

1

1

0

1

1

V

 

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52