Paragrafen

Grondbeleid

Beleid

Het grondbeleid neemt fysiek ruimtelijke projecten in ontwikkeling en voert deze uit. Hierbij is een relatie met andere taakvelden binnen de gemeentelijke begroting.

De beoogde maatschappelijke effecten van dit grondbeleid zijn:

  • Een groter aanbod van woningen voor de doelgroepen die daar het meeste behoefte aan hebben. Dit doen we door de productie van bouwrijpe grond en de ontwikkeling van stedenbouwkundige plannen. Dit is conform de Uitvoeringsagenda wonen.
  • Fysieke ruimte maken voor de realisatie van culturele en maatschappelijke voorzieningen, scholen, kantoren, bedrijfshuisvesting en andere werkgelegenheidslocaties.
  • De realisatie van structuurbepalende, stedelijke ontwikkelingsprojecten zoals de Waalsprong, transformatie Stationsgebied, Kanaalzone-Zuid, Vlaams kwartier, Valkhofkwartier en Waalfront, deze zijn bepalend voor de lange termijn ontwikkeling van de stad.

De manier waarop we ons grondbeleid uitvoeren is uitgebreid omschreven in de Nota Grondbeleid 2018
Deze is in maart 2018 door uw gemeenteraad vastgesteld. In deze kadernota gaan we niet alleen uit van faciliterend grondbeleid, waarbij we gebruik maken van ’publieke’ instrumenten, maar kiezen we ook voor een actieve, ontwikkelende en daarmee risicodragende rol van de gemeente. Dit kan zelfstandig of via samenwerking met marktpartijen en deelnemingen in publiek-private samenwerkingen (PPS) zoals Waalfront, of via een gemeenschappelijke regeling met andere overheden. In de actieve rol verwerven we gronden, ontwikkelen we plannen en maken we terreinen bouwrijp en verkopen deze. Deze nota wordt nu geactualiseerd, in verband met een aantal ontwikkelingen. Door het Didamarrest van de Hoge Raad moeten de regels over de verkoopmethoden van gemeentelijk vastgoed en gronden iets worden aangepast. Ook de nieuwe Omgevingswet maakt dat de teksten moeten worden aangepast. Bij deze actualisatie nemen we ook de opmerkingen/aanbevelingen van de auditcommissie mee, die zijn uitgebracht naar aanleiding van de Stadsrekening 2021 en de Stadsrekening 2022.

Projecten worden door de afdeling Stadsontwikkeling voorbereid, uitgevoerd en financieel afgewikkeld
De planexploitaties van deze projecten die altijd een doorlooptijd van meerdere jaren kennen, leggen we als document ter vaststelling aan uw gemeenteraad voor. Bij veel van deze projecten speelt grondbeleid een belangrijke rol.

De planexploitaties worden jaarlijks opgenomen in de Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP)
De VGP wordt aan het begin van het kalenderjaar ter vaststelling aan uw gemeenteraad aangeboden, waarbij de peildatum 1 oktober van het daaraan voorafgaande jaar is. De planning is dat het VGP door uw gemeenteraad wordt vastgesteld vóór de stadsrekening. De ontwikkeling van de boekwaarde tussen 1 oktober en 1 januari wordt ook bij de stadsrekening gerapporteerd. Een tussenmelding van het VGP in de vorm van mogelijk verwachte, grotere afwijkingen vindt dan plaats in het kader van de begroting. Dan rapporteren we ook over de ontwikkeling van de risico's in het taakveld planexploitaties binnen het programma Stedelijke ontwikkeling en Wonen en het voor dit taakveld benodigd weerstandsvermogen. Aan deze P&C cyclus voegen wij een nieuw product toe, een tussentijdse voortgangsrapportage voor de vier grote gebiedsontwikkelingen (Waalsprong, Waalfront, Stationsomgeving en Winkelsteeg). In de geactualiseerde nota grondbeleid wordt aangegeven hoe de producten binnen het taakveld planexploitaties opgenomen worden in de P&C cyclus. Bovenliggend doel is uw gemeenteraad beter in staat te stellen om actiever te kunnen sturen op de grote gebiedsontwikkelingen en de verschillende producten een logische plek te geven in de P&C cyclus.

Tussentijds grotere afwijkingen in de planexploitaties worden gemeld bij de stadsbegroting
Dan wordt ook gerapporteerd over de ontwikkeling van de risico’s bij de planexploitaties en het benodigde weerstandsvermogen.

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52