Paragrafen

Verbonden partijen

Beleid

In de paragraaf verbonden partijen gaan we in op de relaties en verbindingen van de gemeente met verbonden partijen. Van een ‘verbonden partij’ is sprake wanneer er vanuit de gemeente bestuurlijke invloed wordt uitgeoefend en wanneer er financiële belangen mee gemoeid zijn.

  • Onder bestuurlijk belang wordt verstaan het hebben van een zetel in het bestuur van de verbonden partij of het hebben van stemrecht.
  • Met financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld (en die ze in geval van faillissement van de verbonden partij kwijt kan zijn) en/of in geval dat er financiële problemen ontstaan bij de verbonden partij er verhaal op de gemeente kan plaatsvinden.

Sturing en control
De afgelopen jaren hebben we flink geïnvesteerd in de verbetering van sturing en control op verbonden partijen. Over de bereikte resultaten hebben wij de gemeenteraad periodiek geïnformeerd. We houden continu aandacht voor de periodieke actualisatie van specifieke kaders betreffende de verbonden partijen.
De actuele specifieke kaders zijn beschikbaar via: Financiële documenten, tegel verbonden partijen (pcportal.nijmegen.nl.)

De zienswijzen en overige stukken die per informatiebrief aan de gemeenteraad zijn aangeboden, zijn te raadplegen via: https://nijmegen.bestuurlijkeinformatie.nl/. (vervolgens via de zoekfunctie op de site: "naam" van verbonden partij intoetsen, VRGZ, Groene Metropool Regio, MGR, GGD, MARN, ODRN enzovoorts).

Risico's
Per verbonden partij nemen we naast de financiële risico's ook  zoveel mogelijk de potentiële beleidsrisico's of afbreukrisico's op. Deze risico's benoemen wij bij de programma's benoemd waar de verbonden partij onder valt.
Bij de begroting en rekening wordt per verbonden partij bezien hoeveel bestuurlijk (inhoudelijk) en financieel belang er is en hoeveel risico er wordt gelopen en deze risico's worden indien nodig geregistreerd in het risicosysteem NARIS. Deze risico's worden bij het bepalen van het weerstandsvermogen van de gemeente Nijmegen meegenomen en toegelicht in het risicoparagraaf.


Visie en beleid
Visie en beleid zijn vastgelegd in de ‘Kadernota Verbonden Partijen gemeente Nijmegen’, voor de gemeenteraad vastgesteld in 2019. De kadernota actualiseren we op dit moment in verband met de wijzigingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) met naar verwachting besluitvorming in het eerste kwartaal van 2024.

Op basis van het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) artikel 9 en artikel 15 volgen hierna de onderdelen:

  • integrale ontwikkelingen;
  • een totaal financieel overzicht met het begin - en eind vreemd vermogen, eigen vermogen, het resultaat en de

financiële bijdrage per verbonden partij;

  • een overzicht van de verbonden partijen onder vermelding van vestigingsplaats, de bestuurlijke vertegenwoordiging enz.;
  • de ontwikkelingen per verbonden partij (gemeenschappelijke regelingen, privaatrechtelijke partijen).
Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52