Taakvelden

0.8 Overige baten en lasten

0.8 Overige baten en lasten

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren:

  • stelposten, taakstellende bezuinigingen, begrotingsruimte, etc.;
  • (schatting) niet voorziene uitgaven.

Op dit taakveld komen ook de loonkosten van boven-formatief personeel dat niet meer aan het werk is.

Financieel overzicht

Bedragen * €1.000

Rekening

Begroot

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

60779

Concernposten - Ove. Concernposten

4.408

0

0

0

0

0

60780

Concernposten - Stelposten

0

2.732

-4.151

20.691

33.702

48.222

67013

0.8 Overig baten & lasten Uitvkn

537

318

350

350

350

350

4.945

3.050

-3.801

21.040

34.052

48.572

Baten

60779

Concernposten - Ove. Concernposten

100

0

0

0

0

0

60780

Concernposten - Stelposten

0

10.000

0

0

6.449

9.885

100

10.000

0

0

6.449

9.885

Saldo van lasten  en baten

4.845

N

6.950

V

3.801

V

21.040

N

27.603

N

38.687

N

V=voordeel; N=nadeel

Financiën ten opzichte van andere gemeenten

 

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

€ per inwoner

Gemeenten

Nijmegen 

61

Arnhem

37

Eindhoven

5

Enschede

9

Groningen

19

Leiden

4

Maastricht

214

Tilburg

141

Gemiddelde benchmark

57

Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark

-4

N

* Rood: inkomsten per inwoner

* Zwart: uitgaven per inwoner

Lasten & baten

3.801.446

8,3 %

0

0,0 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52