Openbare ruimte

Bezuinigingsopties

bedragen * € 1.000

2024

2025

2026

2027

Afval

500

500

500

500

Milieubeheer - klimaat

125

125

125

125

Milieubeheer - vth

125

125

125

125

Wijkspeeltuinen openbaar maken, besparing op loonkosten MGR

100

100

100

100

Inzet reguliere formatie klimaatmiddelen (rijk)

1.500

1.500

1.500

1.500

Warmtefonds (15 mln)

15.000

Met uitzondering van de grijze regels zijn de opties niet verwerkt in de stadsbegroting.
De grijze regel is reeds (deels) ingezet door het college.

Afval

Jaarlijks sluiten we met de DAR een dienstverleningsovereenkomst af. De omvang van deze dienstverleningsovereenkomst bedraagt zo’n € 12 miljoen. Door wat minder dienstverlening af te nemen bij de Dar is het wellicht mogelijk wat besparingen te realiseren.
Afvalinzameling heeft financieel gezien al weinig spek op het bot. Als er gekozen wordt om hierop te bezuinigen raakt dat direct de service voor onze inwoners (zoals meer moeite doen om afval kwijt te raken of langer afval thuis bewaren). Het is vrijwel onmogelijk aan te geven wat een ombuigingsmogelijkheid betekent in de stad. Daarnaast heeft het gevolgen voor de leefbaarheid in de stad (dumpgedrag en dus meerkosten reiniging) en het halen van de doelen zoals in het Rekenkameronderzoek verwoord (betere kwaliteit afvalstromen en daarmee meer hergebruik). Dit laatste is tevens een groot politiek risico, omdat we dan nog minder middelen hebben om de kwaliteit van de afvalstromen en daarmee hergebruik te verbeteren.

Milieubeheer - klimaat
Rekening houdend met wettelijke plicht aardgasvrij maken, kan hier budget vrij vallen.  

Wijkspeeltuinen openbaar maken, besparing op loonkosten MGR
Geen beheer levert een besparing MGR personeel op. Er ontstaat mogelijk bij MGR een probleem.

Inzet reguliere formatie klimaatmiddelen
De klimaatgelden van het rijk ad € 3 miljoen kunnen deels ingezet worden voor bestaande formatie. Hierdoor ontstaat voor 2024 en 2025 vrijval van bestaande budgetten. De ombuiging is ook deels mogelijk.

Warmtefonds (15 mln in totaal, € 3 miljoen in 2023)
We kunnen ervoor kiezen om geen gemeentelijke middelen voor de realisatie van warmtenetten in te ramen.

Lasten & baten

64.168.149

6,6 %

26.789.171

2,7 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52