Openbare ruimte

Wat kost het?

Veranderingen in de begroting

bedragen * 1.000

2024

2025

2026

2027

Stijging energiekosten beheerde speeltuinen en kinderboerderijen

-44

pm

pm

pm

Extra onderhoudsbudget voor dierenverblijven kinderboerderijen

-55

-55

-55

-55

Datakwaliteit Openbare Ruimte

-80

-185

Boomtechnisch adviseur

-100

-100

-100

-100

Verlaging investeringskrediet agv boomtechnisch adviseur

pm

pm

pm

pm

Milieubeheer - klimaat

125

125

125

125

Inzet reguliere formatie klimaatmiddelen (rijk)

500

500

Totaal

346

285

-30

-30

Stijging energiekosten beheerde speeltuinen en kinderboerderijen
De energieprijzen zijn fors gestegen. Ter indicatie: de gasprijs is ruim 3 keer zo hoog en de elektriciteitsprijs zelfs bijna 4 keer zo hoog geworden. De structurele doorwerking is nog onzeker. Voor de jaren vanaf 2025 zijn daarom geen bedragen opgenomen. We reserveren voor 2025 en volgende jaren het verschil op stelpost. Dan is er meer duidelijkheid over de structurele doorwerking.

Extra onderhoudsbudget voor dierenverblijven kinderboerderijen

De gemeente heeft in 2017 het volledig beheer van kinderboerderijen Lindenholt, Kobus en ’t Boerke op zich genomen. Dit was omdat de welzijnsorganisaties het beheer niet meer konden waarmaken en de gemeente het voortzetten van de boerderijen belangrijk vond voor inwoners. De budgetten die tot 2017 aan de welzijnsorganisaties waren toegekend, zijn bij het in beheernemen door de gemeente Nijmegen een op een overgenomen. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de kinderboerderijen. Dit aanvullende budget is nodig om de dierenverblijven goed te kunnen blijven onderhouden.

Datakwaliteit Openbare Ruimte

De informatie in het fysieke domein is in Nijmegen niet op orde. De data is verouderd en/of incompleet. Het is belangrijk om de data goed op orde te hebben om deze te kunnen transformeren naar bruikbare informatie. Dat zijn niet alleen gerechtvaardigde verwachtingen van een burger maar dit is ook essentieel om een actueel beeld te hebben van onze assets, aanpassingen en vernieuwingen, de te verwachten kosten hiervoor en het plannen en prioriteren hiervan. Er is hiervoor een plan van aanpak opgesteld waar uit blijkt dat in 2024 € 80.000 nodig is en in 2025 € 185.000.

Boomtechnisch adviseur / Verlaging investeringskrediet agv boomtechnisch adviseur
In de toegekende kredieten voor aanplant bomen is ruimte voor het vervullen van de functie van boomtechnisch adviseur (bomenwachter).  Doel van de aanstelling van de Bomenwachter is zoveel als mogelijk te zorgen voor het behoud van bestaande bomen. We ramen € 100.000 voor de formatie en ramen tegelijkertijd € 400.000 van het krediet voor aanplant bomen af.

Milieubeheer - klimaat
Rekening houdend met de wettelijke plicht aardgasvrij maken, kan hier budget vrij vallen.  

Inzet reguliere formatie klimaatmiddelen
De klimaatgelden van het rijk ad € 3 miljoen kunnen deels ingezet worden voor bestaande formatie. Hierdoor ontstaat voor 2024 en 2025 vrijval van bestaande budgetten.

Lasten & baten

64.168.149

6,6 %

26.789.171

2,7 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52