Taakvelden

7.3 Afval

7.3 Afval

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren de inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.

Wettelijke taken

Niet-wettelijke taken

  • afvalscheiding en recycling;
  • vuilophaal en afvoer;
  • vuilstort en verwerking

Tot dit taakveld behoren niet:

  • aanpak van zwerfvuil, veegdiensten, deze horen thuis onder taakveld 2.1.

Financieel overzicht

Bedragen * €1.000

Rekening

Begroot

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

60407

Inzameling afval

225

0

0

0

0

0

60529

Ontwikkeling nieuw afvalbeleid

155

423

424

421

272

271

60765

Bedrijfsafval

-1

0

0

0

0

0

61325

DAR DVO afval

10.830

13.638

13.447

13.447

13.447

13.447

67048

7.3 Afval Uitvoeringskn

356

997

638

638

638

632

11.565

15.059

14.509

14.505

14.356

14.350

Baten

60765

Bedrijfsafval

642

814

866

866

866

866

61325

DAR DVO afval

2.905

3.152

3.353

3.353

3.353

3.353

61412

Verg inzameling verpakkingsafval

2.081

2.015

2.148

2.148

2.148

2.148

5.628

5.981

6.367

6.367

6.367

6.367

Saldo van lasten  en baten

5.937

N

9.078

N

8.142

N

8.138

N

7.990

N

7.983

N

V=voordeel; N=nadeel

Financiën ten opzichte van andere gemeenten

 

Taakveld 7.3 Afval

€ per inwoner

Gemeenten

Nijmegen 

49

Arnhem

12

Eindhoven

5

Enschede

11

Groningen

49

Leiden

44

Maastricht

70

Tilburg

64

Gemiddelde benchmark

36

Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark

-85

N

* Rood: inkomsten per inwoner

* Zwart: uitgaven per inwoner

Lasten & baten

14.508.632

22,6 %

6.366.894

23,8 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52