Openbare ruimte

Wat willen we komend jaar bereiken?

Wat willen we komend jaar bereiken?

Ambitie: We zijn een klimaatbestendige stad waar de overlast van hitte, droogte en water tot een minimum wordt beperkt en de biodiversiteit wordt bevorderd.

Doel: We analyseren, voorkomen en nemen maatregelen zodat we de negatieve effecten van klimaatverandering in de stad kunnen opvangen.
Activiteiten

 • We maken een meerjarenplan en jagen de eerste klimaatmaatregelen aan met een investeringsbudget van 1,4 miljoen euro per jaar. Het vraagt extra inspanningen in o.a. de Vernieuwingsgolf, Bomenplan, Hoofdfietsroutes, Groene Corridor, Bedrijventerreinen, groene sociale knooppunten en wijkinitiatieven.
 • Om de meest urgente en onwenselijke knelpunten op te lossen, ontwikkelen we een strategie. We kijken hierbij naar manieren om de krachten te bundelen met belangrijke partners als de provincie en het rijk.
 • We geven uitvoering aan het Regionaal Uitvoeringsprogramma.
 • We motiveren bewoners, woningcorporaties, scholen, instellingen en ondernemers om hun private ruimtes te vergroenen en klimaatadaptief in te richten, onder andere via de campagne “Operatie Steenbreek”.
 • We maken bewoners bewust van de effecten van klimaatverandering en het belang van duurzaamheid door bij te dragen aan de programmering van de Bastei en het aanbod van Natuur- en Milieueducatie.
 • We maken een strategie en uitvoeringsplan voor klimaatadaptatie, waarin we prioriteit geven aan gebieden met wateroverlast en aan stenige plekken. Klimaatbestendigheid is een vast uitgangspunt bij ruimtelijke projecten en het beheer in onze groeiende stad, dankzij meer groen, meer schaduw en een betere waterberging. Hiervoor is € 1,4 miljoen per jaar beschikbaar.

Doel: We verbeteren de water- en groenstructuur en zorgen voor meer biodiversiteit
Activiteiten

 • We stellen een nieuw uitvoeringsprogramma 2024 op voor de beleidsvelden Groen,  biodiversiteit en stadslandbouw  op basis van de nieuwe Biodiversiteitsagenda.
 • We geven uitvoering aan de Uitvoeringsagenda Bomen 2022-2026, onder andere door het planten van 1000 extra bomen per jaar en het verbeteren van groeiplaatsen van bijzondere bomen. Daarnaast actualiseren we het boombeheerplan.
 • We implementeren een toolbox natuurinclusief bouwen voor de hele stad.
 • We werken aan een hoofdgroenstructuurkaart, die vastgesteld wordt bij de actualisatie van de Omgevingsvisie en in de bijbehorende atlas van de Omgevingsvisie wordt opgenomen.
 • We realiseren toekomstbestendige parken (Park Brakkenstein, Distelpark, Dorpspark Hees), kloostertuinen en landgoederen.
 • We verbeteren de openbare en private groene leefomgeving samen met bewoners, bedrijven en betrokken organisaties. We ondersteunen hen bij groene initiatieven en handelen meldingen en klachten af.
 • We versterken kennis/bewustwording omtrent de biodiversiteit en enthousiasmeren inwoners om te participeren in het behoud en versterking van de stadsnatuur.
 • We helpen bewoners om hun eigen terrein te vergroenen en klimaatbestendig in te richten, bijvoorbeeld door de succesvolle campagnes van Operatie Steenbreek door te zetten en  regenpijpen af te koppelen.
 • We voeren de subsidieregeling voor groendaken uit.
 • We doen een voorstel voor regels in het omgevingsplan om afdekken met verharding als standaard saneringsaanpak op specifieke plekken te beperken.
 • We monitoren diverse soortgroepen om goed onderbouwde uitspraken te kunnen maken over de biodiversiteit van Nijmegen i.r.t. ons beheer en beleid.
 • We monitoren diverse soortgroepen als vogels en zoogdieren om goed onderbouwde uitspraken te kunnen doen over de biodiversiteit van Nijmegen i.r.t. ons beheer en beleid. Zo krijgen we een beter beeld van de effectiviteit van ons beleid en kunnen we sneller ingrijpen waar nodig.

Doel: We verbeteren het ecologisch beheer van het groen, de bossen en de natuurgebieden
Activiteiten

 • We beschermen de natuur in onze stad zo goed mogelijk en betrekken daarbij de adviezen van onze natuurpartners.
 • We onderhouden onze bomen en ons openbaar groen en voeren periodiek boomveiligheidscontroles uit om aan onze zorgplicht te voldoen.
 • We beheren ons groenareaal digitaal en verwerken wijzigingen hierin, zodat we efficiënt en doelmatig ons beheer kunnen uitvoeren.
 • We onderhouden oevers van openbaar water, siervijvers, poelen en sloten op doelmatige en sobere wijze in samenwerking met het waterschap.
 • We ontwikkelen een plan waarin we uitwerken hoe we de faunavoorzieningen in onze stad beheren.
 • We onderhouden de gazons, plantsoenen, parken, bossen en natuur in onze stad op een zo ecologisch mogelijk verantwoorde manier.  We werken hierbij zoveel mogelijk met inheems en gifvrij plantgoed.
 • We bestrijden invasieve exoten, waar mogelijk samen met bewoners en instanties en ontwikkelen tegelijkertijd een plan voor de langere termijn.
 • We willen bij bodemsaneringen rekening houden met de biodiversiteit.

Ambitie: We hebben een groene, gezonde en vitale omgeving om in te wonen, te werken en te recreëren

Doel: We voeren de gemeentelijke watertaken (afvalwater, hemelwater en grondwater) duurzaam en doelmatig uit
Activiteiten

 • We stellen een nieuw Water en Rioolprogramma (WRP) op conform het instrumentarium van de Omgevingswet en als vervanging van het huidige Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Het GRP is een op grond van de Wet milieubeheer verplicht plan waarin we aangeven hoe we op korte en lange termijn de watertaken uitvoeren.
 • Wij willen de geldigheidsduur van het huidige GRP met twee jaar verlengen zodat het WRP kunnen opstellen in 2024-2025.
 • We leggen infrastructuur en voorzieningen aan die behoren tot  de gemeentelijke watertaken op nieuwe en bestaande bebouwing.
 • We reinigen, inspecteren, beoordelen en voeren onderhoud uit en verbeteren hierdoor het functioneren van rioolstelsels of rioolsystemen.
 • We ondersteunen de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) bij de behandeling van vergunning, toezicht en handhaving (bijvoorbeeld lozingen).
 • We voeren de maatregelen uit die voortvloeien uit het Nationaal Bestuursakkoord Water.  Dit zijn maatregelen die uitvoeren geven aan de grote wateropgave voor Nederland .
 • We geven voorlichting en communiceren over een veilig en verantwoord gebruik van de voorzieningen via een waterservicepunt en zoeken samenwerking met de Bastei.
 • We beheren de verordening rioolheffing en verzorgen de inning van de rioolheffing bij woningen en niet-woningen.
 • We beheren de verordening eenmalig rioolaansluitrecht, we verzorgen de inning van de rioolaansluitrechten en realiseren de aangevraagde eenmalige rioleringsaansluitingen.

Doel: We zorgen voor een schone omgeving die bijdraagt aan de leefbaarheid van onze inwoners en bezoekers
Activiteiten

 • We verlenen opdracht aan Dar om het groen, water en basismeubilair schoon te houden
 • We verlenen opdracht aan Dar voor het organiseren en inzetten van Wijkhelden, assistent-wijkvegers en  Stichting Dagloon voor het opruimen van zwerfafval
 • We verlenen opdracht aan Dar voor het inzetten van afvalcoaches waarmee we bewustzijn over zwerfafval en het correct aanbieden van afval bij bewoners willen vergroten. Waar nodig zetten wij in op handhaving.
 • We zorgen middels een pilot voor een integrale aanpak van illegale graffiti.

Doel: We hebben een groene omgeving die bijdraagt aan de gezondheid van onze inwoners en bezoekers en uitnodigt tot spelen, bewegen en ontmoeten
Activiteiten

 • We gaan verder met het realiseren van groene sociale knooppunten in de wijk, waar jong en oud met en zonder beperking kunnen spelen, bewegen en ontmoeten.
 • We onderhouden sport- en speelvoorzieningen en ontmoetingsplekken in de openbare ruimte.  
 • We onderhouden en beheren onze speeltuinen en kinderboerderijen. We inspecteren de kwaliteit van de speeltoestellen en valondergronden.
 • We verwerken inspectieresultaten, wijzigingen en toevoegingen van speeltoestellen in onze areaalbestanden. Hiermee zorgen we voor efficiënt en doelmatig beheer.
 • We beheren en onderhouden waterobjecten zoals siervijvers, fonteinen en watergeefinstallaties.
 • We bewaken en communiceren in samenwerking met het waterschap over de waterkwaliteit van het stedelijke oppervlaktewater in het kader van de volksgezondheid.
 • We ondersteunen initiatieven om te spelen, te sporten, te bewegen en te ontmoeten in de openbare ruimte zoals onder andere beweegroutes en calisthenics.
 • We werken samen met scholen en wijkbewoners om schoolpleinen buiten schooltijden open te stellen voor de buurt.
 • We bouwen aan een netwerk van organisaties en bedrijven op de thema's gezonde voeding en bewegen in de openbare ruimte. Dit doen we met de campagne Groen, Gezond en in Beweging. Hierin werken we samen met een groot aantal partijen, o.a. met het Radboud Ziekenhuis en de GGD.                     
 • We doen onderzoek naar de kwaliteit van de bodem op speelplaatsen in de aandachtsgebieden waar lood verhoogd voorkomt in de bodem. Waar nodig voeren we maatregelen uit.
 • We zorgen voor voldoende hondenvoorzieningen zoals hondenlosloopgebieden en / of hondenuitlaatplaatsen (HUP’s) en onderhouden deze.
 • We werken aan het financieel gezond maken van de kinderboerderijen. Door een structureel tekort aan formatie voor personeel moeten we maatregelen nemen. Zo verkennen wij de mogelijkheden om de openingstijden in te korten. Op dit moment hebben we een hogere bezetting dan dat we formatie hebben. Voor het verantwoord openhouden van de kinderboerderijen hebben we 36 uur te weinig. Dit betekent dat er enerzijds vaker alleen moet worden gewerkt en anderzijds dat we later opengaan en eerder sluiten. De kinderboerderijen zijn op dit op van maandag tot en met vrijdag van 10:00 tot 17:00 uur geopend. Op zaterdag tot en zondag is dit van 10:30 tot 17:00 uur’.

Doel: We dragen mede zorg voor een goede rustplaats voor onze overleden bewoners
Activiteiten

 • We zorgen voor een wettelijk verantwoorde en kwalitatief goede rustplaats voor overleden bewoners.
 • We onderhouden het vastgoed bij begraafplaatsen.

Doel: We stimuleren natuur-inclusieve stadslandbouw door het ondersteunen van initiatieven
Activiteiten

 • We stimuleren initiatieven op het gebied van stadslandbouw, volkstuinen, moestuinen en voedsel die bijdragen aan een duurzame productie van voedsel.
 • We onderzoeken de mogelijkheden voor nieuwe voedsellandschappen met omringende gemeenten en kennisinstituten. Allereerst doen we dat voor de Kop van Malden.
 • We nemen deel aan gezondheidsonderzoeken, die de relatie tussen groen, gezondheid en welzijn in beeld brengen.
 • We bouwen het voedselloket Streek op Tafel verder uit met een nieuwe website, zodat we voorlichting kunnen geven over de productie van gezond voedsel en stadslandbouw samen net al onze partners in Nijmegen en de regio.
 • We doen onderzoek naar de kwaliteit van de bodem in gemeentelijke moestuinen in de aandachtsgebieden waar lood verhoogd voorkomt in de bodem en nemen waar nodig maatregelen.
 • ·We doen een voorstel voor regels in het omgevingsplan om bij functiewijziging naar moestuin/volkstuin of bij het vergroenen van schoolpleinen bodemonderzoek uit te voeren.

Doel:We beheersen, voorkomen en verminderen omgevingslawaai conform vastgestelde normen
Activiteiten

 • We stellen nieuw geluidsbeleid vast.
 • We toetsen plannen aan wettelijke geluid- en trilling normen en aan gemeentelijk beleid.
 • We adviseren over geluid bij evenementenvergunningen en ontheffingen bouwlawaai op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
 • We behandelen geluidklachten en vragen over geluid en trillingen van verkeer, industrieterreinen en laagfrequent geluid.
 • We beheren geluidmodellen van de (spoor)wegen en industrieterreinen.
 • We beheren en actualiseren beleidstukken op het gebied van bouwlawaai, evenementengeluid, hogere waarden, festiviteitenregelingen en het geluidbeleid.
 • We voeren gesubsidieerde gevelisolatieprojecten uit, waarbij we de geluidsisolatie bij oudere woningen verbeteren.

Doel:  We beheersen, voorkomen en verminderen luchtverontreiniging conform vastgestelde normen
Activiteiten
Activiteiten

 • We adviseren bij ruimtelijke en stedenbouwkundige plannen, vertalen het luchtbeleid naar de Omgevingsvisie
 • We ontwikkelen een visie voor het gebied rondom de Energieweg, waarmee we de negatieve impact van bedrijven op de leefomgeving verder willen verminderen
 • We nemen actief deel aan het landelijke Schone Lucht Akkoord en volgen de hierin gestelde doelstellingen;
 • We voeren de maatregelen uit het Uitvoeringsprogramma Luchtkwaliteit uit
 • Om te zorgen voor een schonere binnenvaart zetten we onder andere in op onze deelname aan  zero-emissie projecten zoals Zero Emission Services  (elektrisch varen)  en RH2INE (varen op waterstof) en onderzoeken we de mogelijkheden om de toegang van de havenbekkens voor vervuilende schepen te beperken. De bestaande walstroomvoorzieningen voor cruiseschepen aan de Waalkade worden uitgebreid en geoptimaliseerd, zodat meer cruiseschepen kunnen aansluiten en minder uitstoot door generatoren/hulpmotoren plaatsvindt. We vragen 50 % financiële ondersteuning aan uit de Spuk-regeling van het SLA (Schone Lucht Akkoord).
 • Daarnaast streven we naar uitbreiding en optimalisatie van walstroomvoorzieningen aan de Waalkade
 • We nemen actief deel aan landelijke pilots om de overlast door houtstook te verminderen en werken landelijk toe naar mogelijkheden voor lokale verboden in het kader van de nieuwe Omgevingswet
 • We informeren bewoners over de negatieve effecten van stoken en ontmoedigen dit door voorlichting en bewustwording
 • Ook zetten we in op het verwijderen van houtrookkanalen door middel van een subsidieregeling
 • We werken aan de invoering van drie zero emissiezones stadslogistiek, te weten in de binnenstad, Hof van Holland en campus Heijendaal
 • We voeren een subsidieregeling uit om schone laadinfra voor bestelbusjes te stimuleren
 • We dragen bij aan het verminderen van overlast van verouderde brom- en snor fietsen. Dit doen we middels een subsidieregeling voor sloop en vervanging. Daarnaast werken we enerzijds aan de invoering van milieuzones in 2025 voor brom- en snorfietsen van voor 2011 (binnenstad, Hof van Holland en campus Heijendaal) en anderzijds aan de invoering van zero emissie zones voor brom- en snorfietsen in 2028 ter grootte van de bebouwde kom van Nijmegen en Lent
 • We voeren het meetplan voor de leefomgeving in Nijmegen West uit en werken hierbij nauw samen met de omgeving
 • We ronden het geuronderzoek rond het industrieterrein af en werken toe naar een Nijmeegs geurbeleid
 • We dragen bij aan een lokale aanpak met betrekking tot stikstofdepositie

Doel: We beheersen, voorkomen en verminderen bodemverontreiniging conform vastgestelde norm en zorgen voor een ondergrondse ordening die ontwikkelingen mogelijk maakt
Activiteiten

 • We onderzoeken met welk instrument we meer regie op de ondergrond kunnen krijgen, om andere een efficiëntere ondergrondse ordening kunnen stimuleren of reguleren.
 • We stemmen processen af met ODRN en hebben afstemming met andere beleidsvelden ten aanzien van klimaatdoelen en behoud van het natuurlijk systeem.
 • We bereiden ons voor op de omgevingswet door alle locaties waar bodemverontreiniging tot risico's leidt vast te leggen in een besluit.
 • We voeren een gebruikerstoets bouwen uit op bodemgevoelige locaties.
 • We werken beleid uit in het kader van het omgevingsplan voor actief bodembeheer, bodemsaneringen, toezicht op grondstromen, het vaststellen van bodemgevoelige locaties, de toelaatbare kwaliteit van bodem, de grondwaterkwaliteit, nieuwe stoffen en voor onderzoek naar interferentiegebieden KWO.
 • We adviseren en leveren input bij aan- en verkoop van gronden en bij (project)ontwikkeling in de openbare ruimte.
 • We begeleiden saneringen en saneren als de bodemnorm wordt overschreden.
 • We beheren de milieuatlas.
 • We onderzoeken de haalbaarheid van een grondbank.

Doel: We voorkomen, beheersen en verminderen schadelijke effecten door bedrijven en industrie
Activiteiten

 • ODRN toetst namens ons aanvragen en meldingen milieu van bedrijven met milieubelastende activiteiten.
 • ODRN toetst namens ons regelmatig of vergunningen milieu nog actueel zijn en actualiseert deze zo nodig.
 • ODRN houdt namens ons milieutoezicht op bedrijven en zorgt er voor dat we zicht houden op alle relevante milieubelastende bedrijven en activiteiten.
 • ODRN houdt namens ons toezicht op het voldoen aan de informatieplicht energiebesparing en het treffen van alle erkende energiebesparende maatregelen door bedrijven.
 • Bij het uitvoeren van de VTH-taken besteedt ODRN namens ons in 2024 extra aandacht aan:
 • Het verminderen van de emissie van Zweer Zorgwekkende Stoffen
 • Het verminderen van de CO2 uitstoot
 • Het beschermen van de omgevingsveiligheid bij sloop- en bouwplaatsen
 • Een beter zicht op onbekende milieubelastende activiteiten
 • Samen met bedrijven en omwonenden willen we de industriële emissies nog verder terugdringen (project scheper vergunnen – samen werken aan het verbeteren van de luchtkwaliteit)
 • We treden handhavend op als de kwaliteit van de leefomgeving in het geding is.
 • Samen met ODRN zetten we de aanbevelingen uit het OVV-rapport Industrie en Omwonenden om naar acties en maatregelen. Bijvoorbeeld zetten we een beheerssysteem op om de uitstoot van geur en luchtverontreinigende stoffen door bedrijven actueel in beeld te hebben en versterken we de beleidskaders om scherper vergunnen mogelijk te maken.
 • Samen met ODRN zetten we de ontwikkeling in naar meer uitkomstgericht werken.

Doel: We zorgen voor een verantwoorde en gestructureerde aanpak op het gebied van plaagdierenbeheer, - beheersing en -bestrijding
Activiteiten

 • We zien toe op de naleving van de voorschriften van de bouwverordening over  ongedierte, reinheid en preventie. in geval van overtreding treden we handhavend op.
 • We stellen een beleidsnotitie plaagdierenbeheer op waarbij omschrijvingen van algemene acceptatiegrenzen de rode draad vormen. De Integrated Pest Management (IPM) definitie en werkwijze ligt hieraan ten grondslag.
 • In samenwerking met de belangrijkste stakeholders uit onze stad bestrijden we en voorkomen we de aanwezigheid van plaagdieren  (zoals ratten, kakkerlakken en faraomieren) ten gunste van de volksgezondheid.

Ambitie: We zijn een circulaire stad waar we verantwoord omgaan met grondstoffen en deze zoveel mogelijk opnieuw gebruik.

Doel: We zorgen voor inzameling van huishoudelijke afvalstromen
Activiteiten

 • We organiseren de gescheiden inzameling van restafval, gft, plastic+, oud papier, luiers, grof restafval en vier herbruikbare grof afvalstromen: kringloopgoederen, glas, textiel en medicijnen en injectienaalden bij apothekers.
 • We exploiteren milieustraten, waar onze inwoners hun huishoudelijk afval gescheiden kunnen afgeven.
 • We zetten in op een betere afvalscheiding en het tegengaan van verspilling door communicatie, educatie en de inzet van afvalcoaches. Waar nodig zetten wij in op handhaving.
 • We beheren de Verordening reinigingsheffingen en verzorgen de inning van de afvalstoffenheffing.
 • We bieden Nijmeegse huishoudens de mogelijkheid één keer per jaar gratis het grofvuil aan huis op te laten halen door Dar.
 • We beheren de NEDvang-gelden. Dit is een vergoeding die we ontvangen voor de inzameling van verpakkingsafval.

Doel: We zorgen voor afvalpreventie en verdergaande afvalscheiding bij huishoudens
Activiteiten

 • We maken een begin met het invoeren van het nieuwe afvalbeleid met als basis "de vervuiler betaalt" en "omgekeerd inzamelen" als mogelijkheid voor de toekomst.
 • We onderzoeken nieuwe inzamelmethoden met pilots als de schillenboer en zetten in op inpandige inzameling om de afvalscheiding bij hoogbouw te verbeteren.
 • We volgen nieuwe verwerkingstechnieken voor deelstromen, bijvoorbeeld het nascheiden van plastic afval.
 • We maken de gescheiden inzameling van afval op basisscholen mogelijk en onderzoeken een uitbouw naar middelbare scholen en maatschappelijke organisaties
 • We monitoren de kwaliteit van ingezamelde herbruikbare afvalstromen en zetten acties wijkgericht in ter verbetering van de kwaliteit van gft en plastic+ afval. We organiseren een textielrace tussen basisscholen, waarmee zoveel mogelijk oude kleding en textiel uit de buurt wordt opgehaald.
 • De Ja-Ja brievenbussticker treedt in werking, waarmee bewoners actief kunnen aangeven dat zij ongeadresseerd reclamedrukwerk willen ontvangen. Hiermee beperken we papierverspilling.

Doel: We stimuleren een betere afvalscheiding bij bedrijven
Activiteiten

 • We onderzoeken de mogelijkheden om het netwerk van ondergrondse restafvalcontainers in de binnenstad open te stellen voor het aanbieden van bedrijfsmatig restafval.
 • We ontwikkelen samen met Huis van de Binnenstad een visie op de gescheiden inzameling in de binnenstad van herbruikbare bedrijfsafvalstromen.
 • We werken toe naar een verbod op rolcontainers in de binnenstad en naar venstertijden voor het aanbieden van bedrijfsafval.
 • We ondersteunen waar mogelijk initiatieven om de gescheiden inzameling van bedrijfsafval te bevorderen.
 • We verzorgen de inning van reinigingsheffingen bij bedrijven en instellingen die afvalstoffen door de gemeente laten ophalen. Hiermee worden de kosten gedekt van deze niet wettelijke taak.

Doel: We willen een circulaire economie in onze regio en stimuleren circulair bouwen
Activiteiten

 • We benoemen en toetsen  criteria voor circulair bouwen in ontwikkeldocumenten, tenders en aanbestedingen, zowel voor gebiedsontwikkelingen, (maatschappelijk) vastgoed als GWW. We hebben bijvoorbeeld voor de aanbesteding van de Hezelpoorttoren met WE-adviseurs een beoordelingsmethodiek voor circulariteit ontwikkeld en als gunningscriterium gebruikt
 • We ontwikkelen kennis over circulair bouwen met onze regionale partners en delen deze in regionale en landelijk netwerken, waaronder de Citydeal Circulair en Conceptueel bouwen en Duurzaam GWW. We nemen bijvoorbeeld met andere gemeenten, provincies, Prorail en Rijkswaterstaat  deel aan de werkgroep van het CROW om het landelijke instrument “ambitieweb duurzaam GWW” te actualiseren.
 • We investeren in de verbinding met en de totstandkoming van Via-T, het centrum voor vakmanschap, innovatie, circulariteit en duurzaamheid in de bouw-, installatie- en electrotechniek.
 • Via het stadsbrede management overleg met de warmte partijen zetten we in op kennisdeling, ontwikkeling en uitwisselen van projecten in de stad.

Ambitie: We zijn een duurzame en energie neutrale stad, waarin we inwoners en bedrijven ondersteunen bij de energie- en warmte transitie en duurzame inwonersinitiatieven stimuleren

Doel: We realiseren samen met bewoners en organisaties een energie- en warmtetransitie en verduurzaming in de wijken
Activiteiten

 • We stimuleren de ontwikkeling van alternatieve duurzame warmtebronnen en onderzoeken wat in Nijmegen de beste mogelijkheden zijn om energie te winnen uit all-electric, afvalwater, pvt, grondwater, oppervlaktewater en geothermie.
 • Wat betreft waterstof worden landelijke ontwikkelingen gevolgd. Waterstof wordt nu vooral inzet in scheepvaart en mobiliteit.
 • We actualiseren de in 2018 vastgestelde warmtevisie om in 2024 een herziene versie vast te kunnen laten stellen als bouwsteen voor de actualisatie van de Omgevingsvisie.
 • We ontwikkelen samen met bewoners, bewonersinitiatieven en andere partners in de wijk uitvoeringsplannen voor de warmtetransitie voor acht concrete projecten, die we ophalen aan de hand van de geactualiseerde warmtevisie.
 • Per project onderzoeken we samen met betrokken partners wat er mogelijk is en leggen dit als concrete businesscase voor aan de gemeenteraad, zodat we maatwerk kunnen leveren.
 • We richten een Nijmeegs Klimaatberaad op en maken gebruik van hun inzichten en ervaring bij het zoeken naar oplossingen in hun wijk, buurt of stad.
 • We zetten vaart achter het aanleggen van warmtenetten door samen met andere publieke partners te investeren in collectieve transportnetten. Hiervoor stellen we budget beschikbaar. We starten in de wijken Dukenburg en Stationsgebied.
 • We ondersteunen bewonersinitiatieven die zelf een andere duurzame warmteoplossing vinden.
 • We volgen innovatieve ontwikkelingen en voeren een actieve lobby om kansen uit nationale en Europese programma’s en netwerken te benutten.
 • We stemmen de uitvoering van het realiseren van het warmtenet in Waalsprong en Waalfront af met Vattenfall en projectontwikkelaars (concessie-overeenkomst Vattenfall). Het tempo van de woningbouwopgave bespreken we met Vattenfall en met Indigo B.V. (beheerder warmteinfra naar Waalsprong).
 • We zetten vervolgstappen in de verdere voorbereiding van de oprichting van een publiek integraal warmtebedrijf.
 • We actualiseren de vastgestelde warmtevisie om in 2024 een herziene versie vast te kunnen laten stellen als bouwsteen voor de actualisatie van de Omgevingsvisie.
 • We voeren de actielijnen 1, 3 en 4 uit het Programma Energie besparen Woningen uit, om zo te blijven inzetten op energiebesparing.  
 • We breiden onze inzet uit om  daarmee de energiearmoede aan te kunnen pakken en inwoners tegelijkertijd zoveel mogelijk te stimuleren actief te worden op het gebied van besparen. Daarbij verschuift de aanpak van gedrag en kleine maatregelen steeds meer richting het nemen van grote isolatiemaatregelen aan de woning.
 • We zoeken betere aansluiting bij inwoners die moeite hebben om de verduurzaming van de eigen woning zelfstandig aan te pakken. We gaan ze intensiever ondersteunen bij de isolatie van hun koopwoning.
 • We gaan integraal programmeren om daarmee in kaart te brengen welke knelpunten en kansen er ontstaan in het koppelen van opgaves van de gemeente. Hierbij worden de planningen van woningbouw, vervanging openbare ruimte, aanpassen van oude netwerken en grootschalige bedrijvigheid over elkaar heen gelegd en op kaart gezet. Hierbij hoort ook prioriteren gezien de schaarste qua middelen, ruimte en netcongestie.
 • We blijven inzetten op het verkrijgen van Rijksmiddelen om inwoners  in Nijmegen te stimuleren bij het nemen van energie en warmte besparende maatregelen.

Doel: We realiseren samen met ondernemers en organisaties een energie- en warmtetransitie en verduurzaming bij bedrijven
Activiteiten

 • Wij blijven bedrijven controleren op hun verantwoordelijkheid om energie te besparen
 • We nemen maatregelen als hieraan niet wordt voldaan
 • We blijven bedrijven onafhankelijk en pro-actief benaderen voor versnelling in de energie- en warmtetransitie. Belangrijk aandachtspunt is de netcongestie in het aanwezig elektriciteitsnetwerk. Zelf geven we het goede voorbeeld door onze CO2-footprint te verkleinen

Doel: We benutten kansen voor het opwekken en gebruiken van duurzame energie
Activiteiten

 • We werken samen met de regio aan de realisatie, update en monitoring van de Regionale Energiestrategie, in 2024 leidt dat tot een aangepaste Regionale Energiestrategie 2.0.
 • We onderzoeken de mogelijkheden om ervoor te zorgen dat op alle daken van nieuwe gebouwen in onze stad zonnepanelen komen en stellen hiervoor extra geld beschikbaar.
 • We realiseren een energie neutrale en aardgasvrije vastgoedportefeuille voor gemeentelijke gebouwen.
 • In de periode 2022-2035 maken we kernportefeuille energieneutraal en aardgasvrij. Dat gebeurt op logische momenten, bij het groot onderhoud. Door de netcongestie lopen we mogelijk vertraging op bij diverse verduurzamingsmaatregelen om te komen tot een energieneutraal en aardgasvrije portefeuille.
 • We sporen sportclubs, onderwijsinstellingen en andere eigenaren van maatschappelijk vastgoed aan om te verduurzamen.
 • We verkennen samen met woningbouwcorporaties welke mogelijkheden er zijn om te verduurzamen, zodat ook huurders het verbruik van gas en elektriciteit kunnen verminderen.
 • We ondersteunen schoolbesturen in hun lobby bij het rijk om voldoende middelen te verkrijgen voor een duurzame onderwijshuisvesting.
 • We nemen deel aan het project van firma ZES (Zero Emission Services) waarbij duurzaam opgewekte energie opgeslagen wordt in batterijcontainers, die ingezet worden voor het batterij-elektrisch varen in de binnenvaart. BCTN, ENGIE, provincie Gelderland en Oost-NL zijn ook partners in dit project.
 • We benutten mogelijkheden voor groene waterstof als deze zich voordoen en ondersteunen initiatieven voor waterstoftankstations op of omgeving De Grift, Bijsterhuizen en het Engie-terrein.

Effecten van prioriteren
We moeten verstandig omgaan met het beschikbare budget voor zowel onderhoud als vervanging van de openbare ruimte. Er moet veel gebeuren maar toch hebben we belangrijke keuzes moeten maken in de mate van onderhoud en de verlenging van de levensduur van objecten. Daarbij geven we nu voorrang aan de aanpak van acute beheerbehoeften. De kwaliteit van de openbare ruimte zal met minder middelen minder goed op peil gehouden kunnen worden. Onze inzet is dat inwoners hier zo min mogelijk van terugzien in hun leefomgeving.

Lasten & baten

64.168.149

6,6 %

26.789.171

2,7 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52