Taakvelden

7.4 Milieubeheer

7.4 Milieubeheer

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.

Wettelijke taken

Niet-wettelijke taken

 • de bescherming en de sanering van de kwaliteit van de bodem en de atmosfeer;
 • de beheersing van geluidhinder;
 • bescherming tegen straling en dergelijke;
 • verplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven;
 • ongediertebestrijding;
 • RUD, Regionale Uitvoeringdiensten.
 • invoeren milieuzones
 • inrichten aardgasvrije wijken

Tot dit taakveld behoren niet:

 • taken op het gebied de zorg voor de waterkwaliteit, deze horen thuis onder taakveld 7.2;
 • milieu-educatie, deze hoort thuis onder taakveld 4.3;
 • afvalscheiding, deze hoort thuis onder taakveld 7.3.

Financieel overzicht

Bedragen * €1.000

Rekening

Begroot

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

60508

VTH Milieu

2.100

2.517

2.617

2.617

2.617

2.617

60516

Bodem

3

32

31

31

31

31

60519

Geluid

53

76

31

30

30

30

60533

Lucht

1.097

955

777

750

749

748

60538

Natuur- en milieueducatie

292

317

337

337

337

337

60548

Klimaatadaptatie

641

320

409

553

629

739

60549

Energietransitie overig

779

2.002

2.013

2.013

335

335

61070

DUB Bodem

352

809

204

0

0

0

61316

SSV gevelisolatie

70

1.073

1.034

74

74

74

61397

Nijmegen aardgasvrij

1.079

6.444

6.356

7.405

2.660

1.611

61431

Circulaire economie

228

285

291

291

291

291

61432

Energietransitie bedrijven

151

587

591

591

591

591

67049

7.4 Milieubeheer Uitvoeringskn

2.069

3.211

3.862

3.862

3.743

3.736

8.913

18.628

18.555

18.557

12.089

11.142

Baten

60508

VTH Milieu

12

0

0

0

0

0

60519

Geluid

3

11

12

12

12

12

60533

Lucht

233

177

65

0

0

0

60548

Klimaatadaptatie

490

45

5

33

0

0

61070

DUB Bodem

56

244

509

0

0

0

61316

SSV gevelisolatie

70

1.073

1.031

71

71

71

61397

Nijmegen aardgasvrij

204

244

0

0

0

0

61431

Circulaire economie

10

0

0

0

0

0

67049

7.4 Milieubeheer Uitvoeringskn

226

0

0

0

0

0

1.303

1.794

1.622

116

83

83

Saldo van lasten  en baten

7.616

N

16.834

N

16.933

N

18.442

N

12.006

N

11.059

N

V=voordeel; N=nadeel

Financiën ten opzichte van andere gemeenten

 

Taakveld 7.4 Milieubeheer

€ per inwoner

Gemeenten

Nijmegen 

83

Arnhem

44

Eindhoven

40

Enschede

9

Groningen

16

Leiden

25

Maastricht

37

Tilburg

46

Gemiddelde benchmark

31

Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark

-52

N

* Rood: inkomsten per inwoner

* Zwart: uitgaven per inwoner

Lasten & baten

18.555.027

28,9 %

1.621.554

6,1 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52