Openbare ruimte

Samenwerkingen en verbonden partijen

Dar NV  
Dar verzorgt voor de gemeente Nijmegen de afvalinzameling. Ook uitvoerende taken op het gebied van integraal beheer van de openbare ruimte  (IBOR) zijn ondergebracht bij Dar.  In het contract met de DAR hebben we deze afspraken gecombineerd met die over het reinigen van de openbare ruimte, plaagdierbestrijding en gladheidsbestrijding, die deels bij het programma Bereikbaarheid horen. In samenwerking met Werkbedrijf Nijmegen heeft de Dar ook een belangrijke rol voor onze gemeente op het gebied van ‘social return’ (werkervaring en de toeleiding van inwoners naar de arbeidsmarkt).

MARN
Via de MARN is de continuïteit van de verwerking van brandbaar restafval en GFT bij ARN BV gewaarborgd. Daarbij ontstaan nuttige bijproducten zoals warmte voor het warmtenet, duurzame energie, biogas en compost. Daarmee draagt MARN bij aan een duurzaam afvalbeheer. Tevens kan de gemeente Nijmegen via het aandeelhouderschap van MARN sturen op de verdere strategische ontwikkeling van ARN.

ODRN
Het doel van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) is om hogere kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) te bereiken tegen lagere kosten: sneller, beter, goedkoper. Om dit te bereiken zijn verschillende VTH-taken van de 6 gemeenten in de regio Nijmegen en de Provincie Gelderland gebundeld in de ODRN.
De ODRN voert een gemêleerd takenpakket uit dat onder andere bestaat uit vergunningverlening en handhaving op milieugebied. Daarmee bevorderen wij de kwaliteit van de leefomgeving.  
In het Coalitieakkoord is opgenomen dat we de bouw­ taken (BRIKS) terughalen van de Omgevingsdienst naar de gemeente. In 2025 onderzoeken we hoeveel structurele middelen er verder nodig zijn in de uitvoering (inclusief participatie van Omgevingswet en WKB).

Werken op regie
We concentreren ons op een regiefunctie bij de uitvoering van het beleid uit de nota “Geef (ze) de openbare ruimte”.  We geven uitvoerende partijen de ruimte en het vertrouwen om meer werkzaamheden  van het gemeentelijke takenpakket over te nemen. .

Samenwerking met de Rijksoverheid (Klimaatdoelstellingen)
In het Klimaatakkoord staan afspraken over de te nemen maatregelen om de klimaatdoelen te halen.
De gemeenten hebben extra taken en verantwoordelijkheden gekregen voor de gebouwde omgeving voor de opgave ‘wijk voor wijk van het gas af’ en het leveren van een bijdrage aan de Regionale Energie Strategie (RES).

Gemeenten hebben bij hun nieuwe taken wel een aantal randvoorwaarden gesteld: de uitvoering moet haalbaar en betaalbaar zijn voor de samenleving (woonlastenneutraal), de bevoegdheden moeten vastgesteld zijn, evenals een tegemoetkoming in de uitvoeringslasten. Naar schatting heeft een gemeente als Nijmegen plusminus 40fte nodig om de extra taken vanuit het Klimaatakkoord uit te kunnen voeren. Opschalen naar benodigde capaciteit is enkel mogelijk mits per jaar extra middelen beschikbaar worden gesteld door het Rijk. Hierbij is overigens nog geen rekening gehouden met het oppakken van de energiearmoede door gemeenten.

Lasten & baten

64.168.149

6,6 %

26.789.171

2,7 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52