Taakvelden

7.2 Riolering

7.2 Riolering

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.   

Wettelijke taken

Niet-wettelijke taken

  • opvang en verwerking van afval- en hemelwater;
  • inzameling en transport huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater;
  • voorkomen van grondwaterproblemen
  • rioolwaterzuivering;
  • bestrijding verontreiniging oppervlaktewater

 

Financieel overzicht

Bedragen * €1.000

Rekening

Begroot

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

60769

Opbrengst Rioolheffing woningen

-1

0

0

0

0

0

60856

Rioolaansluitingen

0

90

88

88

88

88

61032

Meldingen / klachten

6

176

172

172

172

172

61173

Onderhoud

1.022

2.692

2.639

2.664

2.714

2.765

61175

Onderzoek en monitoren

16

100

98

98

98

98

61176

Beleid en planvorming

17

56

55

55

55

55

61177

Voorlichting en communicatie

122

131

129

129

129

129

61178

Gegevensbeheer

60

310

369

424

507

591

61179

Overige toerekeningen

0

0

0

0

0

0

61180

Voorziening GRP

8.582

6.746

6.931

6.939

6.939

6.942

61275

Waalsprong: investeringslasten

901

912

1.324

1.379

1.384

1.388

61455

TV7.2, Beheer Vastgoedobjecten VSA

2

-57

3

3

3

3

67047

7.2 Riolering Uitvoeringskn

1.466

1.124

1.115

1.115

1.115

1.105

12.193

12.281

12.923

13.066

13.204

13.335

Baten

60769

Opbrengst Rioolheffing woningen

14.066

14.512

16.861

17.022

17.178

17.317

60856

Rioolaansluitingen

0

85

88

88

88

88

60946

Opbrengst rioolheffing niet-woning

1.664

1.600

0

0

0

0

61173

Onderhoud

2

0

0

0

0

0

61180

Voorziening GRP

645

802

1.029

1.029

1.029

1.029

16.377

16.999

17.979

18.140

18.295

18.434

Saldo van lasten  en baten

4.184

V

4.719

V

5.056

V

5.073

V

5.091

V

5.099

V

V=voordeel; N=nadeel

Financiën ten opzichte van andere gemeenten

 

Taakveld 7.2 Riolering

€ per inwoner

Gemeenten

Nijmegen 

25

Arnhem

27

Eindhoven

7

Enschede

24

Groningen

12

Leiden

35

Maastricht

52

Tilburg

18

Gemiddelde benchmark

25

Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark

0

* Rood: inkomsten per inwoner

* Zwart: uitgaven per inwoner

Lasten & baten

12.922.574

20,1 %

17.978.578

67,1 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52