Openbare ruimte

Wat zijn onze ambities en doelen?

Wat zijn onze ambities en doelen?

Ambitie

We zijn een klimaatbestendige stad waar de overlast van hitte, droogte en water tot een minimum wordt beperkt en de biodiversiteit wordt bevorderd

*

We onderzoeken, voorkomen en nemen maatregelen om de negatieve effecten van klimaatverandering op de stad op te vangen.

*

We verbeteren de water- en groenstructuur en zorgen voor meer biodiversiteit

*

We verbeteren het ecologisch beheer van het groen, de bossen en de natuurgebieden.

Ambitie

We hebben een groene, gezonde en vitale omgeving om in te wonen, te werken en te recreëren.

*

We voeren de gemeentelijke watertaken (afvalwater, hemelwater en grondwater) duurzaam en doelmatig uit.

*

We zorgen voor een schone omgeving die bijdraagt aan de leefbaarheid van onze inwoners en bezoekers.

*

We zorgen voor voldoende hondenvoorzieningen zoals hondenlosloopgebieden en / of hondenuitlaatplaatsen (HUP’s).

*

We hebben een groene omgeving die bijdraagt aan de gezondheid van onze inwoners en bezoekers en uitnodigt tot spelen, bewegen en ontmoeten.

*

We dragen mede zorg voor een goede rustplaats voor onze overleden bewoners.

*

We stimuleren natuur-inclusieve stadslandbouw door het ondersteunen van initiatieven

*

We beheersen, voorkomen en verminderen omgevingslawaai conform vastgestelde normen.

*

We beheersen, voorkomen en verminderen luchtverontreiniging conform vastgestelde normen.

*

We beheersen, voorkomen en verminderen bodemverontreiniging conform vastgestelde norm en zorgen voor een ondergrondse ordening die ontwikkelingen mogelijk maakt.

*

We voorkomen, beheersen en verminderen schadelijke effecten door bedrijven en industrie.

*

We zorgen voor een verantwoorde en gestructureerde aanpak op het gebied van plaagdierenbeheer, - beheersing en -bestrijding.

Ambitie

We zijn een circulaire stad waar we verantwoord omgaan met grondstoffen en deze zoveel mogelijk opnieuw gebruiken.

*

We zorgen voor inzameling van huishoudelijke afvalstromen.

*

We zorgen voor afvalpreventie en verdergaande afvalscheiding bij huishoudens

*

We stimuleren een betere afvalscheiding bij bedrijven

*

We willen een circulaire economie in onze regio en stimuleren circulair bouwen.

Ambitie

We zijn een duurzame en energie neutrale stad, waarin we inwoners en bedrijven ondersteunen bij de energie- en warmte transitie en duurzame inwonersinitiatieven stimuleren.

*

We realiseren samen met bewoners en organisaties een energie- en warmtetransitie en verduurzaming in de wijken

*

We realiseren samen met ondernemers en organisaties een energie- en warmtetransitie en verduurzaming bij bedrijven

*

We benutten kansen voor het opwekken en gebruiken van duurzame energie

Lasten & baten

64.168.149

6,6 %

26.789.171

2,7 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52