Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Bezuinigingsopties

bedragen * € 1.000

2024

2025

2026

2027

Centrumgemeentemiddelen

1.700

Stoppen met Maatwerkovereenkomsten

1.700

1.700

1.700

1.700

Buurtsportcoachregeling

373

373

373

373

Bewonersbudgetten

200

200

200

200

Afschaffen BBB-voorzieningen

340

340

340

340

Stoppen pilot proeftuin

1.000

Stoppen met trainingen TIMM consultancy

100

100

100

100

Stoppen REPS

400

Stoppen uitgaven Villa Penedo

50

50

50

Solidariteitsbijdrage regiogemeenten tekort MO herinvoeren

125

Met uitzondering van de grijze regels zijn de opties niet verwerkt in de stadsbegroting.
De grijze regel is reeds (deels) ingezet door het college.

Stoppen met maatwerkovereenkomsten
We kunnen ervoor kiezen geen cliënten Beschermd wonen onder te brengen d.m.v. maatwerkovereenkomsten.
Op dit moment hebben we voor ongeveer 45 cliënten maatwerkovereenkomsten gesloten. Dit betreft zorg die we moeten leveren, maar die niet bij gecontracteerde zorgaanbieders geboden kan worden. Als we deze zorg niet inkopen via maatwerkovereenkomsten dan zal dit bij gecontracteerde aanbieders moeten gebeuren. Dit levert minder passende zorg op die bovendien geen per saldo besparing oplevert. Er zijn bovendien afspraken met de regiogemeenten om cliënten een goed en snel aanbod te bieden. Op dit moment houden we centrummiddelen voor beschermd wonen over. Het zou vreemd zijn om die middelen niet of onvoldoende in te zetten voor de doelgroep waar dit voor bedoeld is.

Buurtsportcoachregeling
Samen met het programma Sport valt er in totaal € 745.000 vrij vanwege een dubbele financiering van de Buurtsportcoach-regeling (BCR) in onze begroting. We ontvangen hier nu een specifieke uitkering (SPUK) voor. Met deze middelen kunnen we de kosten dekken, waardoor de bestaande budgetten vrijvallen.

Bewonersbudgetten in relatie tot uitbreiding formatie regisseurs sociaal
We kunnen ervoor kiezen om te besparen op de vrije ruimte in de bewonersbudgetten.

Afschaffen BBB-voorzieningen
Stoppen met noodopvang voor uitgeprocedeerden. Deze is opgenomen in de subsidielijst.
In de huidige bed, bad en broodregeling worden ongeveer 50 ongedocumenteerden opgevangen en ondersteund. Het geld hiervoor komt van het rijk. Een deel van de huisvestingskosten wordt door de gemeente zelf betaald, in de vorm van panden die beschikbaar gesteld worden.
De komst van een landelijke vreemdelingenvoorziening (LVV) zou ervoor zorgen dat de gemeente geen geld meer krijgt voor de BBB. Door de val van het kabinet is het minder waarschijnlijk dat de LVV er komt. Daardoor blijft er een noodzaak bestaan om de BBB voorziening in de lucht te houden.

Stoppen pilot proeftuin

In de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming  zijn acties opgenomen om de keten rondom jeugdbescherming te versterken. Eén van de acties is bouwsteen 3: lokale aanpak voor veiligheid in gezinnen. Hierin wordt voorzien in het starten van proeftuinen waarin de betrokken partners rondom jeugdbescherming op een andere manier met elkaar gaan samenwerken. Dit om de hulpverlening aan gezinnen in complexe veiligheidsvraagstukken te verbeteren. Vanuit de Gelderse Verbeteragenda is opdracht gegeven om een plan van aanpak op te stellen om te komen tot een proeftuin rondom het vormgeven van het project Toekomstscenario in Gelderland Zuid.
Indien we hiermee stoppen, moeten we de miljoen die we hier extra van het rijk voor hebben gekregen terugbetalen. Hieruit zijn al kosten gemaakt, de netto besparing is daarom ook minder dan 1 miljoen. Ook vertraagt de betere ketensamenwerking voor kinderen die thuis onveilig zijn en dit kan leiden tot meer uithuisplaatsingen van deze kinderen. We houden ons tenslotte niet aan het coalitieakkoord waarin staat dat we landelijk voorloper willen zijn, we houden ons niet aan de afspraken in Gelderland Zuid en Rijk van Nijmegen.

Stoppen REPS (Regionaal Punt Scheiden)
Coördinatie, deelname en host van het Regionaal Expertisepunt Scheiden (REPS) is  per 2023 is gestart. Hierin werken professionals van Sterker samen met professionals van Entrea Lindenhout, Jeugdbescherming Gelderland en Pro Persona. Dit gebeurt vanuit een samenwerkingsverband waarvan ook Buurtteams Jeugd en Gezin Nijmegen en de regiogemeenten deel van uitmaken. We willen in de regio Rijk van Nijmegen dat we gezinnen en huishoudens op tijd en op de juiste manier helpen bij een scheiding. Dit betekent een continuering van de huidige situatie waarin veel vechtscheidingen de keten van jeugdbescherming blijven verstoppen. Met als risico meer uithuisplaatsingen van kinderen. Ook zorgt dit voor langere wachttijden bij de Buurtteams en lokale teams in Rijk van Nijmegen.

Stoppen uitgaven Villa Penedo

Villa Pinedo biedt onbeperkte online steun (in de vorm van een buddy) voor kinderen en jongeren met gescheiden ouders ter voorkoming van psychische problematiek.  Wanneer je hiermee zou stoppen kunnen kinderen die last hebben van een vechtscheiding geen beroep meer doen op online-steun door een buddy. Het niet inzetten van rijksmiddelen die Nijmegen voor heel Gelderland Zuid ontvangt voor bestrijding Kindermishandeling voor dit doel is strijdig met de besluitvorming door 14 gemeenteraden.

Lasten & baten

282.731.227

28,9 %

20.399.846

2,1 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52