Taakvelden

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld horen materiële voorzieningen om zelfstandig te kunnen functioneren (WMO) voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking verstrekt worden. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.

Wettelijke taken

Niet-wettelijke taken

  • woningaanpassingen;
  • hulpmiddelen;
  • overige voorzieningen gehandicapten;
  • eigen bijdragen
  • huisautomatisering (domotica);


Niet tot dit taakveld behoren:

  • maatwerkvoorzieningen Wmo voor personen die in een opvangvoorziening verblijven.

Financieel overzicht

Bedragen * €1.000

Rekening

Begroot

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

61300

Hulpmiddelen

4.942

6.285

7.126

6.945

6.202

6.201

67041

6.6 Maatwerkvoorz (WMO) Uitvkv

2.127

2.338

2.342

2.342

2.200

2.200

7.069

8.623

9.468

9.287

8.401

8.400

Baten

61300

Hulpmiddelen

98

0

0

0

0

0

61302

Eigen bijdragen

311

305

305

305

305

305

67041

6.6 Maatwerkvoorz (WMO) Uitvkv

167

173

173

173

31

31

576

478

478

478

336

336

Saldo van lasten  en baten

6.493

N

8.145

N

8.990

N

8.809

N

8.066

N

8.065

N

V=voordeel; N=nadeel

Financiën ten opzichte van andere gemeenten

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

€ per inwoner

Gemeenten

Nijmegen 

45

Arnhem

69

Eindhoven

46

Enschede

43

Groningen

42

Leiden

42

Maastricht

22

Tilburg

61

Gemiddelde benchmark

46

Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark

1

V

* Rood: inkomsten per inwoner

* Zwart: uitgaven per inwoner

 

Lasten & baten

9.468

3,3 %

478

2,3 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52