Taakvelden

6.81 Geëscaleerde zorg18+

6.81 Geëscaleerde zorg18+

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren alle opvang- en beschermd wonen-voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerk-dienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven.
Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.

Wettelijke taken

Niet-wettelijke taken

  • vrouwenopvang, aanpak huiselijk geweld (Veilig thuis);
  • beschermd wonen voor personen met psychische of psychosociale problemen;
  • inloopfunctie GGZ;
  • maatschappelijke opvang voor cliënten met een meervoudige problematiek, waaronder verslaving;
  • Wmo maatwerkdienstverlening en - maatwerkvoorzieningen bij opvang.
  • noodopvang uitgeprocedeerden

 

Financieel overzicht

Bedragen * €1.000

Rekening

Begroot

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

61217

Bemoeizorg en regie

5.042

5.074

13.231

9.658

9.608

9.608

61219

Opvang dak- en thuislozen

15.662

11.543

10.871

10.609

10.549

10.346

61220

Verslavingsbeleid

1.176

1.303

1.276

1.276

1.276

1.275

61309

Noodopvang uitgeprocedeerden

390

731

368

368

368

368

61310

Beschermd wonen GGZ

24.775

40.458

32.317

42.134

41.436

40.736

61311

Aanpak huiselijk geweld

5.665

5.987

4.736

4.736

4.071

4.071

61312

PGB beschermd wonen

4.252

5.000

9.058

9.046

9.057

9.057

61314

Kwaliteit en uitvoering

1.090

972

1.259

1.163

1.163

1.163

61454

TV6.81, Beheer Vastgoedobjecten VSA

23

85

35

74

74

74

67044

6.81 Geëscaleerde zorg18+ Uitvkv

1.345

1.826

1.078

988

988

988

59.420

72.979

74.230

80.053

78.590

77.687

Baten

61217

Bemoeizorg en regie

298

0

0

0

0

0

61219

Opvang dak- en thuislozen

364

299

0

0

0

0

61220

Verslavingsbeleid

653

604

450

450

450

450

61309

Noodopvang uitgeprocedeerden

53

0

0

0

0

0

61310

Beschermd wonen GGZ

115

0

0

0

0

0

61311

Aanpak huiselijk geweld

443

1.000

0

0

0

0

61313

Eigen bijdragen

864

750

750

750

750

750

61454

TV6.81, Beheer Vastgoedobjecten VSA

0

55

55

55

55

55

67044

6.81 Geëscaleerde zorg18+ Uitvkv

0

191

203

203

203

203

2.791

2.900

1.459

1.459

1.459

1.459

Saldo van lasten  en baten

56.629

N

70.079

N

72.771

N

78.594

N

77.132

N

76.228

N

V=voordeel; N=nadeel

Financiën ten opzichte van andere gemeenten

 

Lasten & baten

74.230

26,3 %

1.459

7,1 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52