Taakvelden

6.82 Geëscaleerde zorg18-

6.82 Geëscaleerde zorg18-

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerk dienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.

Wettelijke taken

Niet-wettelijke taken

  • kinderbeschermingsmaatregelen, aanpak kindermishandeling;
  • jeugdreclassering;
  • opvang (18-);
  • vrouwenopvang/huiselijk geweld (18-);
  • beschermd wonen (18-);
  • programma's rond verslaving (18-);
  • individuele maatwerkdienstverlening voor jeugdigen 18- in opvangvoorziening;

 

Financieel overzicht

Bedragen * €1.000

Rekening

Begroot

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

61289

Jeugdbescherming en Veiligheid

5.391

0

0

0

0

0

61291

Kwaliteit en uitvoering

522

0

0

0

0

0

61295

Verblijf jeugd

19.951

0

0

0

0

0

61458

TV6.82, Beheer Vastgoedobjecten VSA

19

26

32

32

32

32

61465

Expertisecentr. Jeugdhulp Gelderland

2.234

7.014

3.168

0

0

0

61468

Jeugdbescherming

0

3.400

3.898

3.797

3.739

3.739

61469

Jeugdreclassering

0

561

597

597

597

597

67045

6.82 Geëscaleerde zorg18- Uitvkv

1.855

3.952

3.927

3.844

3.739

3.739

29.972

14.953

11.623

8.271

8.108

8.107

Baten

61289

Jeugdbescherming en Veiligheid

12

0

0

0

0

0

61291

Kwaliteit en uitvoering

184

0

0

0

0

0

61295

Verblijf jeugd

636

0

0

0

0

0

61465

Expertisecentr. Jeugdhulp Gelderland

2.234

7.014

3.168

0

0

0

67045

6.82 Geëscaleerde zorg18- Uitvkv

647

1.052

1.120

1.233

1.278

1.278

3.714

8.066

4.288

1.233

1.278

1.278

Saldo van lasten  en baten

26.258

N

6.887

N

7.335

N

7.038

N

6.830

N

6.830

N

V=voordeel; N=nadeel

Financiën ten opzichte van andere gemeenten

 

Lasten & baten

11.623

4,1 %

4.288

21,0 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52