Taakvelden

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoort dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch), die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.

Wettelijke taken

Niet-wettelijke taken

  • individuele begeleiding;
  • huishoudelijke verzorging;
  • respijtzorg ten behoeve van mantelzorgers;
  • individueel vervoer;
  • schuldhulpverlening (minnelijke schuldsanering en WSNP);
  • financiële tegemoetkoming voor personen met een fysieke beperking, een psychische of psychosociale beperking van daarmee verband houdende extra kosten?;
  • schuldhulpverlening overig


Tot dit taakveld behoren niet:

  • Immateriële voorzieningen die verstrekt worden aan cliënten die gebruik maken van opvang en beschermd wonen, deze horen thuis onder taakveld 6.81.

Financieel overzicht

Bedragen * €1.000

Rekening

Begroot

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

61092

Huishoudelijk verzorging WMO

15.411

16.596

18.293

18.571

17.409

17.409

61099

Schuldhulp en -preventie

630

0

0

0

0

0

61296

Ambulante trajecten volwassenen

12.854

8.444

5.653

5.659

4.943

4.943

61297

Ontwikkelingsgerichte dagbesteding

1.626

1.779

1.893

1.893

1.893

1.893

61298

Arbeidsmatige dagbesteding

1.737

0

0

0

0

0

61301

PGB maatwerk voorzieningen

2.086

1.675

1.800

1.797

1.800

1.801

61303

Kwaliteit en uitvoering

174

1.078

253

253

253

253

61438

Schuldhulpverlening - begeleiding

1.138

0

0

0

0

0

61486

PGB huishoudelijke hulp

0

1.467

1.561

1.561

1.561

1.561

61488

Ov.maatwerkarrangementen (WMO)

0

279

211

211

211

211

67042

6.71 Maatwerkdienstverl 18+ Uitvkv

4.806

5.243

5.400

5.415

5.262

5.262

40.463

36.563

35.064

35.360

33.331

33.332

Baten

61092

Huishoudelijk verzorging WMO

17

0

0

0

0

0

61099

Schuldhulp en -preventie

2

0

0

0

0

0

61296

Ambulante trajecten volwassenen

354

0

0

0

0

0

61410

Eigen Bijdrage Begeleiding

1.104

402

402

402

402

402

61487

Eigen bijdrage Huishoudelijke hulp

0

680

680

680

680

680

67042

6.71 Maatwerkdienstverl 18+ Uitvkv

517

753

770

770

770

770

1.995

1.835

1.851

1.851

1.851

1.851

Saldo van lasten  en baten

38.468

N

34.728

N

33.213

N

33.508

N

31.480

N

31.481

N

V=voordeel; N=nadeel

Financiën ten opzichte van andere gemeenten

 

Lasten & baten

35.064

12,4 %

1.851

9,1 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52