Bereikbaarheid

Wat willen we komend jaar bereiken?

Wat willen we komend jaar bereiken?

Ambitie: We zijn en blijven een stad die veilig bereikbaar en leefbaar is voor bewoners, bedrijven en bezoekers.

Doel: We hebben een optimale bereikbare stad door een goede balans tussen de vervoersmodaliteiten (vracht)-auto, OV, fiets, vaartuig en voetgangers
Activiteiten

 • We zijn opdrachtgever van projecten waarbij de infrastructuur wordt aangepast. We doen dit in overleg met andere belanghebbenden, zoals de regio, provincie en het Rijk.
 • We zorgen voor een verblijfsvriendelijke binnenstad, waarin we meer ruimte creëren voor verblijven, fietsen, lopen en groen. Dit doen we door verkeersstromen te scheiden en parkeren grotendeels niet meer op straat plaats te laten vinden. In 2024 starten we met de uitvoering van de verblijfsvriendelijke binnenstad.
 • We realiseren hoogwaardige stadrandhubs in alle windrichtingen met HOV en deelmobiliteit, om parkeren op afstand voor bezoeker beter te faciliteren. In 2024 waarderen we P+R Noord op.
 • We houden nauw contact met de provincie en de busmaatschappij om zorg te dragen voor een goed busnetwerk.
 • We benutten kansen om de bereikbaarheid van en in de stad te verbeteren. Dit doen we in samenwerkingen met diverse partijen en maken we slim gebruik van mogelijkheden om werk-met-werk te maken.
 • We stimuleren de komst en het gebruik van deelmobiliteit op een manier die bijdraagt aan de duurzame bereikbaarheid van Nijmegen en hinder in de openbare ruimte voorkomt.
 • We adviseren bij de ontwikkeling van nieuwe woon- en werklocaties.
 • We reguleren (fiets)parkeren en verkeersstromen (VMC), ook in afstemming met andere wegbeheerders in de regio.
 • We stellen een loopagenda op, waarmee we inventariseren waar we voetgangers ruim baan geven en mensen gaan verleiden meer te gaan lopen.
 • We zorgen voor looproutes in de openbare ruimte die ook toegankelijk zijn voor ouderen en mensen met een beperking.
 • We stellen een nieuw programma laadinfrastructuur op.

Doel: We hebben goed bereikbare (economische) kerngebieden, zowel op lokaal, regionaal als landelijk niveau
Activiteiten

 • We ontwikkelen en geven uitvoering aan gebiedsgebiedsgerichte projecten om de bereikbaarheid van het (economisch) kerngebied te borgen. Onder andere rond Knoop 38 en Campus Heijendaal.  
 • We werken met de provincie en rijksoverheid aan het verbeteren van ons spoornetwerk en onze stationsgebieden.  Onder andere door aansluiting op hoog frequent spoor, realisatie van een ingang aan de westzijde van centraal station en herinrichting van station Heijendaal (start 2024).
 • We werken met de provincie en de Rijksoverheid aan het verbeteren van de doorstroming op de Rijks- en provinciale wegen.
 • We werken met de regio aan een systeem waarin deelmobiliteit, MaaS en openbaar vervoer goed op elkaar zijn afgestemd.
 • We ontwikkelen en realiseren stadrand-hubs in diverse windrichtingen om Nijmegen. Vanaf deze hubs kunnen bezoekers en werknemers snel en schoon reizen naar hun bestemming in de stad.
 • We werken met vastgoedeigenaren, provincie, NS en ProRail aan een integrale gebiedsaanpak voor de OV-knoop én winkelcentrum Dukenburg.

Doel: We hebben een toekomstbestendige binnenhaven die toegankelijk is en optimaal wordt gebruikt
Activiteiten

 • We gaan verder met baggeren in de kanaalhavens en onderzoeken of de andere havens ook meegenomen kunnen worden. Dit doen we samen met de provincie en de Rijksoverheid.
 • We stimuleren de vestiging van water gerelateerde bedrijvigheid in de Oostkanaalhaven.
 • We gaan intensiever samenwerken met de havendienst Arnhem op het gebied van personeel.
 • We werken aan het professionaliseren en digitaliseren van onze havenprocessen.

Doel: We bieden een passend aanbod van parkeer- en stallingsfaciliteiten aan, zowel voor de auto als de fiets
Activiteiten

 • We wijzigen de Beleidsregels Parkeren en de Spelregels betaald parkeren, conform vastgesteld in de agenda versnelling mobiliteitstransitie.
 • We maken de binnenstad verblijfsvriendelijk.
 • We waarderen de hub in Noord (transferium Noord) op.
 • We maken vergunningen en ontheffingen en geven deze uit.
 • We realiseren en exploiteren (fiets)parkeervoorzieningen.
 • We ondersteunen parkeervoorzieningen van derden, bijvoorbeeld de parkeergarage Berg en Dal.
 • We stimuleren een langjarige toepassing van deelmobiliteit bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.
 • We zorgen middels fysieke ingrepen op diverse plekken dat deelmobiliteit goed gefaciliteerd wordt op plekken waar voertuigen clusteren (zowel bij P+R’s als bijv. rondom stations, binnenstad en campus).
 • We houden toezicht en handhaven op fout geparkeerde fietsen en voertuigen. Verwaarloosd achtergelaten fietsen en fietswrakken verwijderen we.
 • We plaatsen, onderhouden en verwijderen fietsklemmen.
 • We faciliteren de plaatsing van laadpalen in de openbare ruimte door deelname aan de concessie van de GO-RAL. Bij semi publieke parkeervoorzieningen met een slagboom op de gemeente grond voorzien wij in de laadinfrastructuur.

Doel: We brengen en houden de kwaliteit van de infrastructuur, weginrichting, straatmeubilair, brandkranen en civiele kunstwerken op orde
Activiteiten

 • We beheren en onderhouden de infrastructuur op basis van meerjarige programma’s. We geven hiervoor ook opdrachten aan derden: aannemers, Dar, etc.
 • We inspecteren de kwaliteit van de infrastructuur, civiele kunstwerken en bijzondere (kunst-)objecten.
 • We verwerken wijzigingen in het areaal (bijvoorbeeld nieuwe straten toevoegen).
 • We implementeren nieuwe generatie verkeerslichten (iVRI).
 • We gaan steeds meer ‘datagestuurd’ beheren.
 • We beheren en onderhouden verkeersregelinstallaties, verkeersborden en (ANWB) bewegwijzering; ABRI’s, DRIS en het busstation; civiele kunstwerken, openbare verlichting en bijzondere (kunst-)objecten.
 • We zorgen met de tools Nijmegen.mijnwijkplan.nl en de Meld- en herstel-App dat bewoners en ondernemers hun positieve en negatieve aandachtspunten over de openbare ruimte onder de aandacht kunnen brengen, zodat we samen met hen kunnen werken aan oplossingen.
 • We faciliteren participatieprojecten samen met bewoners.

Doel:  We hebben zo min mogelijk vuil en rommel op straat om Nijmegen bereikbaar te houden
Activiteiten

 • We verlenen opdracht aan Dar voor het schoon houden van straten.
 • We verlenen opdracht aan Dar voor het inzamelen van bladafval in de herfst.
 • We verlenen opdracht aan Dar om (een deel van) het zwerfafval op te ruimen door de inzet van assistent wijkvegers en Stichting Dagloon en het organiseren van participatie door Wijkhelden.
 • We verlenen opdracht aan Dar voor het inzetten van afvalcoaches, waarmee we bewustzijn over zwerfafval en het correct aanbieden van afval bij bewoners willen vergroten. Waar nodig zetten we in op handhaving.
 • We faciliteren deelmobiliteit op een manier dat het verrommeling van de stad voorkomt.

Doel: We maken het verkeer veiliger
Activiteiten

 • We voeren ons risico gestuurde uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid uit.
 • Ter vervolg op de in 2023 vernieuwde netwerkvisie op onze wegen stellen we een uitvoeringsprogramma op voor zowel de wegen die van 50 naar 30 km/uur gaan als ook voor een veilige inrichting van de wegen die 50 km/uur blijven.
 • We richten onze wegen zo in dat weggebruikers onze wegen veilig kunnen gebruiken.
 • We leren de weggebruikers veilig deel te nemen aan het verkeer, door onder andere het voeren van de landelijke veiligheidscampagnes  binnen de gemeente Nijmegen.
 • We strooien bij gladheid zout op belangrijke wegen, OV-routes, fietspaden en looproutes. In geval van zware sneeuwval, wordt deze op de belangrijkste wegen geruimd ten behoeve van de bereikbaarheid.
 • We geven opdracht aan Dar voor verstrekken van zoutkisten voor bewoners.

Ambitie: We hebben een stad die duurzaam bereikbaar is.

Doel: We stimuleren duurzame vervoerswijzen (lopen, fietsen en openbaar vervoer)
Activiteiten

 • We ondersteunen en geven uitvoering aan het programma Slim & Schoon Onderweg van de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen, gericht op duurzame mobiliteit en gedragsverandering. Dit betekent onder meer een aanpak via de werkgevers en de campussen en het aanbieden van mobiliteitshubs en mobiliteit als een service (MaaS).
 • We brengen onze belangen in bij de provincie Gelderland voor de aanbesteding van de nieuwe concessie van het openbaar vervoer.
 • We zorgen dat het aanbod van deelauto’s in de stad groeit, waarbij bewoners uit verschillende systemen kunnen kiezen afhankelijk van hun behoefte (vaste standplaats, buurtzone, free floating).
 • We kijken kritisch naar de ontwikkeling van het aanbod van deelscooters en deelfietsen om te zorgen voor een systeem dat een volwaardig alternatief biedt voor korte autoritten en dat overlast voorkomt.
 • We voeren diverse fietsinfra-projecten uit om zo het fietsnetwerk verder uit te breiden, op orde te houden en de veiligheid te waarborgen.
 • We blijven investeren in de kwaliteit van ons fiets- en voetgangersnetwerk.

Doel: We stimuleren verdere verschoning van het gemotoriseerd verkeer
Activiteiten

 • We streven samen met de provincie naar een goede aanbesteding (duurzaam, bereikbare wijken, toegankelijk, etc.) van de concessie voor het openbaar vervoer.
 • We stellen plaatsingsbeleid en plankaarten op voor uitbreiding van laadpalen, snelladers en ander vormen van laadinfra gebaseerd op het programma Laadinfrastructuur.
 • We gaan meer elektrische laadpalen plaatsen en gaan hierbij creatief om met de ruimte, zoals het combineren van lantarenpalen met laadpalen. Als de vraag blijft doorzetten verwachten we dat er in 2025 zo’n 1.000 laadpalen staan.
 • We nemen deel aan de concessie van veel gemeenten in de Gelderse-Overijsselse samenwerking voor de aanpak van laadinfrastructuur, de GO-RAL. De concessie is gericht op het plaatsen van openbare laadinfrastructuur van 2022 t/m 2025.
 • We bereiden de invoering voor van drie milieuzones voor brom- en snorfietsen met een eerste toelating van voor 2011 die per 1 januari 2025 gaan gelden in de gebieden binnenstad, Hof van Holland en campus Heijendaal, inclusief een intensieve communicatiecampagne onder de doelgroep.
 • We nemen maatregelen die voortkomen uit  het beleidskader deelmobiliteit om schoner gemotoriseerd deelverkeer te stimuleren, te versnellen en het gebruik ervan te vergemakkelijken.

Doel: We stimuleren slimmere en schonere logistiek
Activiteiten

 • We zorgen voor een intensieve communicatiecampagne om de zero emissie zones voor stadslogistiek vanaf 2025 in de binnenstad, Hof van Holland en Heijendaal kenbaar te maken, ook bij kleinere bedrijven die daar nu naar verwachting nog onvoldoende van op de hoogte zijn.
 • Vanuit Slim & Schoon Onderweg zijn twee logistiek makelaars actief in de regio Arnhem Nijmegen. Wij zetten hen in bij bedrijven en projecten waar ze kunnen helpen bij minder en schonere kilometers.
 • We onderzoeken de mogelijkheden van een bouwlogistieke hub ten behoeve van de ontwikkeling van het stationsgebied, met het oogmerk om deze later ook te kunnen inzetten voor andere bouwprojecten in Nijmegen.
 • Het Kennis DC Logistiek van de HAN doet voor ons het Opschalingsproject, waarbij hun kennis en ervaringen met schone logistiek op de campus Heijendaal worden opgeschaald naar Nijmegen en de regio. Zij helpen ons met adviezen om logistieke hubs te ontwikkelen of op te schalen en met de organisatie van gesprekken met logistieke dienstverleners.
 • We stellen vast waar ruimte nodig is voor toekomstige behoefte aan logistieke ruimte en wat geschikte locatie zijn. Dit nemen we op in een actualisatie van de omgevingsvisie. Het inrichten en exploiteren van een logistieke hub vinden wij een verantwoordelijkheid van de markt. Wel gaan we kijken voor welke voorwaarden wij kunnen zorgen zodat deze initiatieven meer kans van slagen hebben.

Effecten van prioriteren
We moeten verstandig omgaan met het beschikbare budget wat we hebben voor zowel onderhoud als vervanging van de openbare ruimte. Er moet veel gebeuren maar toch hebben we belangrijke keuzes moeten maken in de mate van onderhoud en de verlenging van de levensduur van objecten.  Daarbij geven we nu voorrang om de acute beheerbehoeften aan te pakken. We stellen voor om te besparen op de versnelling van de mobiliteitstransitie. Hierdoor worden sommige maatregelen getemporiseerd, bijvoorbeeld het aantal wegen dat we de komende jaren kunnen aanpassen van 50 km/u wegen naar 30 km/u.
De kwaliteit van de openbare ruimte zal met minder middelen minder goed op peil gehouden kunnen worden. Dit kunnen inwoners gaan merken.

Lasten & baten

59.776.163

6,1 %

26.053.139

2,7 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52