Bereikbaarheid

Wat kost het?

Veranderingen in de begroting

bedragen * 1.000

2024

2025

2026

2027

Energiekosten  Stadsbeheer

-1.779

pm

pm

pm

Onderhoudsniveau hoofdwegen gemeente Nijmegen op niveau houden

-1.250

pm

pm

pm

Gedragsmaatregelen  Versnelling mobiliteitstransitie

-400

-400

-400

Verlagen krediet a.g.v. gedragsmaatregelen

pm

pm

pm

pm

Aanloopverlies parkeergarage Hezelpoort

-158

-130

Aanname: geldt ook voor parkeergarage Waalkwartier

-158

-130

Gedifferentieerd beheer

200

200

200

200

Totaal

-3.229

-200

-515

-60

Energiekosten Stadsbeheer
De kosten voor elektra zijn fors gestegen. De prijzen zijn op dit moment dalende maar de verwachting is niet dat de prijzen weer teruggaan naar het prijsniveau 2022. Voor de jaren ná 2024 is op dit moment nog geen goede inschatting te maken.

Onderhoudsniveau hoofdwegen op niveau houden
Door areaaluitbreiding is het aantal wegen toegenomen. Daarnaast zorgt het verduurzamen van het asfaltonderhoud voor extra kosten en zijn er door achterstallig onderhoud, ernstige problemen door wortelopdruk ontstaan. Achterstallig onderhoud resulteert in meer ongevallen, schadevergoedingen, hogere maatschappelijke kosten, imagoschade en een toename van klachten en herstelmeldingen, terwijl het ad hoc oplossen van calamiteiten uiteindelijk leidt tot hogere onderhoudskosten. Bovendien zullen de kosten per vierkante meter asfalt stijgen vanaf 2024 vanwege extra duurzaamheidseisen in de aanbesteding Meerjarig Onderhoud Asfalt, wat betekent dat er met een gelijkblijvend budget minder onderhoud kan worden uitgevoerd.
Er is nu een onderzoek gaande naar de kwaliteit van onze (hoofd-)wegen en daarbij wordt bezien of de bijbehorende onderhoudsbudgetten voldoende zijn. Voor nu hogen we daarom alleen het budget voor 2024 op.

Gedragsmaatregelen versnelling mobiliteitstransitie

Het stimuleren van ander gedrag is een essentieel element in de mobiliteitstransitie. In het coalitieakkoord zijn kredieten beschikbaar gesteld voor het versnellen van de mobiliteitstransitie. In dit krediet zijn ook gedragsmaatregelen opgenomen. Financieel technisch ramen we een exploitatiebudget van € 400.000 voor 2024 tot en met 2026 en verlagen gelijktijdig het investeringskrediet met € 1,2 miljoen.

Aanloopverlies parkeergarage Hezelpoort

De komende begrotingsperiode worden twee parkeergarages gerealiseerd: parkeergarage Hezelpoort en Waalkwartier. Deze parkeergarages zijn in principe kostendekkend maar hebben de eerste jaren aanloopverliezen. In het eerste jaar 2026 is dit voor de parkeergarage Hezelpoort berekend op € 158.000. Met de huidige rekenparameters 2032 is deze parkeergarage vanaf 2032 kostendekkend.

Parkeergarage Waalkwartier
Voor de parkeergarage Waalkwartier moet een dergelijke berekening nog gemaakt worden. Voor deze begroting gaan we er vanuit dat de aanloopverliezen in dezelfde orde liggen als parkeergarage Hezelpoort.

Gedifferentieerd beheer
De budgetten voor gedifferentieerd beheer kunnen naar beneden worden bijgesteld. De benodigde budgetten voor ideeën op wijkniveau lossen we op door de budgetten op stadsdeelniveau te verdelen.

Lasten & baten

59.776.163

6,1 %

26.053.139

2,7 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52