Taakvelden

2.1 Verkeer en vervoer

2.1 Verkeer en vervoer

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.

Wettelijke taken

Niet-wettelijke taken

 • verkeersmaatregelen: verkeersbesluiten, verkeersborden, verkeersregelinstallaties, bewegwijzering
 • aanleg, reconstructie en onderhoud van verharde openbare ruimte: wegen, pleinen, fietspaden, voetpaden en overige verhardingen;
 • civiel technische kunstwerken: inspectie, beheer en onderhoud bruggen, tunnels spoorwegovergangen en dergelijke) waaronder begrepen infrastructuur ten behoeve van luchthavens;
 • gladheidsbestrijding: sneeuwruimen en strooien;
 • verlichting wegen: aanleg, beheer en onderhoud;
 • samenhangend verkeers- en vervoerbeleid
 • straatmeubilair
 • openbare verlichting (wel relatie met veiligheid)
 • onkruidbestrijding verhardingen
 • straatreiniging
 • verwijderen hondenpoep

Tot dit taakveld behoren niet:

 • aanleg van wegen die onderdeel uitmaken van een grondexploitatie, dat valt onder taakveld 3.2 (i.g.v. fysiek) of taakveld 8.2 (i.g.v. exploitatie);
 • faciliteiten voor tram- en bus van grotere omvang (busstations bijvoorbeeld) moeten onder taakveld 2.5 openbaar vervoer worden geregistreerd;
 • aanleg van parkeervoorzieningen en afgeven van vergunningen voor parkeren en parkeerplaatsen, hoort onder taakveld 2.2;
 • aanleg van toeristische paden voor fietsers en wandelaars hoort onder taakveld 5.7.

Financieel overzicht

Bedragen * €1.000

Rekening

Begroot

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

60433

Wijkservice

148

169

165

165

165

165

60441

Openbare verlichting

2.210

2.792

2.775

2.774

2.774

2.773

60444

DRIS en VOP

31

32

31

31

31

31

60445

Verkeersvoorziening

324

301

294

294

294

294

60446

VRI

1.066

1.377

1.356

1.355

1.354

1.352

60447

Verkoop en beheer openbare weg

364

564

551

551

551

551

60448

Civiele kunstwerken

448

396

392

392

392

392

60450

Vergunning gebruik openb. weg

22

9

9

9

9

9

60451

Wegen KwaliteitsBeheer

1.004

1.163

1.223

1.210

1.197

1.183

60453

Wegen

412

460

973

1.386

1.793

2.194

60491

Verkeersbeleid en beheersing

1.972

2.290

3.144

3.817

4.573

5.084

61031

Wegenonderhoud Regie

3.075

3.318

4.555

3.297

3.289

3.281

61033

UPOR Stadsbeheer

1.155

2.078

4.013

4.344

4.547

4.764

61035

Gedifferentieerd Beheer

1.425

1.591

1.372

1.372

1.372

1.372

61106

IBOR Regie

741

0

0

0

0

0

61107

Civiele kunstwerken KB

475

473

480

479

478

477

61139

Schadecl./schadel.&aanspr.stelling

156

156

153

153

153

153

61232

Ondergrondse ordening

1.638

99

97

97

97

97

61258

Markt-en evenementenkasten

74

0

0

0

0

0

61259

Stadsbrug,Rivierpark Meerj.onderh

1.248

975

953

953

953

953

61273

Onderhoud brandkranen

226

244

244

244

244

244

61285

Beheer stroom- en wateraansluiting

47

214

209

209

209

209

61320

Reclamegelden

135

113

120

118

117

115

61326

DAR DVO reiniging

9.574

10.865

11.228

11.228

11.018

11.018

61328

Electra-en waterverbruik SB

1.441

1.602

3.350

1.569

1.569

1.569

61371

Liften

15

29

26

26

26

26

61391

Magazijnkosten

263

391

383

383

382

382

61413

Verkeersmaatregelen fysiek

400

262

465

465

465

465

61414

Verkeersmaatregelen gedrag

306

209

686

686

686

286

67017

2.1 Verkeer en vervoer Uitvoeringskn

7.318

7.580

5.890

5.890

5.874

5.869

37.714

39.753

45.138

43.498

44.613

45.313

Baten

60410

Straatreiniging

204

248

264

264

264

264

60441

Openbare verlichting

4

0

0

0

0

0

60446

VRI

48

0

0

0

0

0

60447

Verkoop en beheer openbare weg

342

43

45

45

45

45

60448

Civiele kunstwerken

11

0

0

0

0

0

60450

Vergunning gebruik openb. weg

11

72

76

76

76

76

60491

Verkeersbeleid en beheersing

98

0

0

0

0

0

61035

Gedifferentieerd Beheer

9

8

9

9

9

9

61139

Schadecl./schadel.&aanspr.stelling

9

101

101

101

101

101

61232

Ondergrondse ordening

2.227

677

720

720

720

720

61258

Markt-en evenementenkasten

85

0

0

0

0

0

61273

Onderhoud brandkranen

0

0

0

0

0

0

61320

Reclamegelden

1.309

661

703

703

703

703

61328

Electra-en waterverbruik SB

304

314

334

334

334

334

61391

Magazijnkosten

28

0

0

0

0

0

61413

Verkeersmaatregelen fysiek

4

0

0

0

0

0

61414

Verkeersmaatregelen gedrag

215

109

0

0

0

0

67017

2.1 Verkeer en vervoer Uitvoeringskn

98

0

0

0

0

0

5.006

2.233

2.253

2.253

2.253

2.253

Saldo van lasten  en baten

32.717

N

37.521

N

42.885

N

41.245

N

42.360

N

43.060

N

V=voordeel; N=nadeel

Financiën ten opzichte van andere gemeenten

 

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

€ per inwoner

Gemeenten

Nijmegen 

221

Arnhem

212

Eindhoven

162

Enschede

124

Groningen

183

Leiden

259

Maastricht

177

Tilburg

176

Gemiddelde benchmark

185

Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark

-36

N

* Rood: inkomsten per inwoner

* Zwart: uitgaven per inwoner

Lasten & baten

45.137.761

75,5 %

2.252.971

8,6 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52