Taakvelden

2.4 Economische Havens en waterwegen

2.4 Economische Havens en waterwegen

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren taken ten behoeve van de (beroeps)scheepvaart en de bijbehorende infrastructuur. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.

Wettelijke taken

Niet-wettelijke taken

 • doorgaande waterwegen
 • waterkering en afwatering
 • baggerwerkzaamheden;
 • zeehavens
 • binnenhavens
 • ligplaatsen en vergunningen;
 • bruggelden en sluisgelden.


Tot dit taakveld behoren niet:

 • activiteiten ten behoeve van niet doorgaande waterwegen zoals vijvers, sloten en overige waterpartijen: aanleg en onderhoud, horen thuis onder taakveld 5.7;
 • straten en wegen in het havengebied horen thuis onder taakveld 2.1;
 • havenloodsen, pakhuizen en entrepots horen thuis onder taakveld 3.2;
 • veerponten horen thuis onder taakveld 2.5;
 • zorg voor de kwaliteit van het oppervlaktewater hoort thuis onder taakveld 7.2;
 • jachthavens en passantenhavens voor recreatievaartuigen horen thuis onder taakveld 2.3.

Financieel overzicht

Bedragen * €1.000

Rekening

Begroot

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

60121

Havens Toezicht

1.749

2.605

818

811

803

795

60123

Havens Beleid

188

194

204

202

201

199

60124

Inkomsten havens en kaden

4

0

0

0

0

0

61447

TV2.4, Beheer Vastgoedobjecten VSA

1

0

0

0

0

0

67020

2.4 Econ Havens en waterwegen Uitvkv

290

180

182

182

182

182

2.231

2.979

1.205

1.195

1.186

1.177

Baten

60121

Havens Toezicht

5

0

0

0

0

0

60123

Havens Beleid

0

22

24

24

24

24

60124

Inkomsten havens en kaden

628

804

859

859

859

859

61447

TV2.4, Beheer Vastgoedobjecten VSA

71

76

82

82

82

82

704

902

965

965

965

965

Saldo van lasten  en baten

1.527

N

2.077

N

240

N

231

N

221

N

212

N

V=voordeel; N=nadeel

Financiën ten opzichte van andere gemeenten

Taakveld  2.4 Economische havens en waterw.

€ per inwoner

Gemeenten

Nijmegen 

12

Arnhem

1

Eindhoven

1

Enschede

2

Groningen

4

Leiden

1

Maastricht

3

Tilburg

0

Gemiddelde benchmark

2

Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark

-10

N

* Rood: inkomsten per inwoner

* Zwart: uitgaven per inwoner

 

Lasten & baten

1.204.727

2,0 %

964.611

3,7 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52