Taakvelden

2.2 Parkeren

2.2 Parkeren

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren ontwikkeling en beheer van (afzonderlijke) parkeervoorzieningen. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.

Wettelijke taken

Niet-wettelijke taken

  • parkeerbeleid: parkeerzone, ontheffingen en vergunningen;
  • inrichting en onderhoud open en gesloten parkeervoorzieningen;
  • parkeermeters;
  • fietsenstalling.

Tot dit taakveld behoort niet:

  • parkeerbelasting inclusief lasten heffing en invordering valt onder taakveld 0.63;
  • parkeerpolitie (toezichthouders, BOA's). Dit valt onder taakveld 1.2;
  • aanleg, beheer en onderhoud van parkeerhavens als onderdeel van wegen horen thuis onder taakveld 2.1.

Financieel overzicht

Bedragen * €1.000

Rekening

Begroot

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

60472

Fietsenstallingen

1.215

1.221

1.285

1.266

1.264

1.263

60476

Parkeerprogramma

2

12

11

11

11

11

60480

Toezicht en beheer fietsparkeren

248

235

231

236

236

236

60481

Vergunningverlening

8

-39

-39

-39

-39

-39

60482

Verkeersmanagementcentrale

493

1.395

1.383

1.382

1.322

1.322

61346

Straatparkeren

3.279

2.218

2.067

2.022

2.022

1.984

61347

Slagboomparkeren lasten

4.611

5.098

5.379

5.728

8.465

8.447

61445

TV2.1, Beheer Vastgoedobjecten VSA

15

0

0

0

0

0

61446

TV2.2, Beheer Vastgoedobjecten VSA

146

67

74

101

101

101

61460

Laadinfrastructuur

0

50

51

51

51

51

67018

2.2 Parkeren Uitvoeringskn

1.804

1.790

1.866

1.866

1.866

1.866

11.822

12.044

12.309

12.625

15.301

15.243

Baten

60472

Fietsenstallingen

12

8

9

9

9

9

60476

Parkeerprogramma

0

0

0

0

0

0

60480

Toezicht en beheer fietsparkeren

22

9

10

10

10

10

60482

Verkeersmanagementcentrale

348

423

447

447

447

447

61346

Straatparkeren

12

50

50

50

50

50

61347

Slagboomparkeren lasten

68

0

0

0

0

0

61445

TV2.1, Beheer Vastgoedobjecten VSA

146

151

164

164

164

164

61446

TV2.2, Beheer Vastgoedobjecten VSA

177

18

19

19

19

19

67018

2.2 Parkeren Uitvoeringskn

168

163

174

174

174

174

954

822

872

872

872

872

Saldo van lasten  en baten

10.868

N

11.222

N

11.437

N

11.752

N

14.428

N

14.370

N

V=voordeel; N=nadeel

Financiën ten opzichte van andere gemeenten

 

Taakveld  2.2 Parkeren

€ per inwoner

Gemeenten

Nijmegen 

63

Arnhem

48

Eindhoven

29

Enschede

14

Groningen

26

Leiden

112

Maastricht

5

Tilburg

24

Gemiddelde benchmark

23

Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark

-40

N

* Rood: inkomsten per inwoner

* Zwart: uitgaven per inwoner

Lasten & baten

12.309.149

20,6 %

872.422

3,3 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52