Sport

Wat willen we komend jaar bereiken?

Wat willen we komend jaar bereiken?

Ambitie: We maken een leven lang sporten en bewegen mogelijk voor alle inwoners met goede, toegankelijke sportaccommodaties en een beweegvriendelijke openbare ruimte.

Doel: We zorgen voor deugdelijke en goed bereikbare voorzieningen in alle delen van de stad
Activiteiten

 • We focussen op de verduurzaming van onze gemeentelijke buitensportaccommodaties, zoals de ontwikkeling op het gebied van infill (non infill, dit betreft geen infill van bijvoorbeeld plastics of kurk) kunstgrasvelden en het biodivers(er) inrichten van onze sportparken.
 • Voor de buitensportaccommodaties streven we naar multifunctioneel gebruik waarbij elementen van sport, bewegen, spelen en ontmoeten samenkomen. Dit betreft de verdere voorbereidingen op de aanleg van het multifunctioneel sportveld in Nijmegen Noord en de verhuizing van korfbalvereniging Keizer Karel.
 • We leveren een financiële bijdrage aan de uitbreiding van tennisvelden van LLTV in Nijmegen Noord.
 • We vervangen het natuurgrasveld bij vv Krayenhoff door een kunstgrasveld om de kwaliteit te borgen.
 • We ronden de verbetering van de akoestiek in de gemeentelijke binnensportaccommodaties af. Dit is nodig om te (blijven) voldoen aan de kwaliteitseisen die worden gesteld.
 • We zetten de noodzakelijke vervolgstappen in relatie tot het sportcentrum Winkelsteeg. De gunningsfase ronden we naar verwachting af voor de zomer van 2024, waarna we formeel overgaan tot het gunnen van de opdracht.
 • We zetten in het kader van de gebiedsontwikkeling Winkelsteeg de noodzakelijke vervolgstappen in relatie tot de verhuizing van het bestaand sportpark (Vossendijk) in Winkelsteeg.

Doel: We zetten onze sportaccommodaties effectiever, efficiënter en breder in, maximaliseren gebruik en wel zodanig dat we bijdragen aan de behoeften en uitdagingen in wijk en stad
Activiteiten

 • We gaan verder met de uitvoering van de nota binnensportaccommodatiebeleid.
 • We blijven ons focussen op het verhogen van het multifunctioneel gebruik. Dit gebeurt aan de hand van de toepassing van de smartwall (interactieve wand waarmee doelgroepen kunnen worden gestimuleerd tot bewegen), de ledvloer (ter vervanging van een standaard gebruikelijke sportvloer) én de skills-box (sport- en spelmaterialen voor bv. urban sports of bewegend leren, als toevoeging op de bestaande inventaris).
 • We voeren de nieuwe ingebruikgeving van het Triavium in. Dit is een kader waarmee we inzetten op een zo efficiënt en effectief mogelijk gebruik van het ijs voor huurders en gebruikers.
 • We verhogen de multifunctionaliteit (kleedkamer gebruik) van de sportzaal Onder St. Steven om alle doelgroepen zo optimaal mogelijk te bedienen.
 • We onderzoeken/verkennen wat de kansen/mogelijkheden zijn rondom open sportparken om het multifunctioneel gebruik te verhogen en in te zetten voor ontmoeting.

Ambitie: We stimuleren en motiveren blijvend te bewegen en te sporten

Doel:    We willen dat inwoners lichamelijk actief zijn, waarmee we bijdragen aan een gezonde leefstijl
Activiteiten

 • We continueren de inzet op het gebied van sportstimulering- en activering. Dit uit zich onder andere in het beantwoorden van vragen van inwoners en sportaanbieders, het bieden van (verenigings)ondersteuning, adviseren over sport en bewegen en verbindingen tot stand brengen.
 • We blijven aankomend jaar zowel stadsbreed als wijkgericht, vanuit de inclusieve gedachte, sport en bewegen laagdrempelig en toegankelijk maken. Om aansluiting te vinden bij de wensen en behoeften in de stad geven we hier uitvoering aan via de verschillende pakketten (basis, wijk en overstijgend) van ondersteuning.
 • Om de zichtbaarheid van wat we doen op het gebied van sport en bewegen te vergroten organiseren we viermomenten. Daarmee vieren we met elkaar de Nijmeegse sport.

Doel: We stimuleren onze specifieke doelgroepen jeugd, senioren, kwetsbaren en deelnemers die aangepast sporten blijvend meer te bewegen, hun talenten te ontdekken en te benutten
Activiteiten

 • We constateren dat er binnen bepaalde groepen nog steeds hinder wordt ervaren op het gebied van sporten en bewegen. Zoals leeftijd (ouderen), lichamelijk of geestelijke gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie waardoor sport- en beweegdeelname achterblijft. We blijven ons hierom focussen met (erkende) sport- en beweeginterventies op de inwoners met (de grootste) sport- en/of beweegachterstand.
 • We gaan door  met sport- en beweeginterventies voor ouderen (walking sports), migranten, inwoners met een lage sociaaleconomische status.
 • We oriënteren ons verder op wat er voor nodig is om de lhbtiq+ inclusie en acceptatie in de sport te vergroten/borgen. Zo blijven we uitstralen dat Nijmegen zowel een sport- als een regenboogstad is.
 • We zetten de samenwerking met Fonds Gehandicaptensport voort waarin we de aanpak van Uniek Sporten regio Nijmegen continueren.
 • Rondom talentontwikkeling continueren we de aanpak van het Gelders model en het bijbehorende programma Sportief Groot Worden. We creëren hiermee een optimale ontwikkelomgeving voor iedereen.

Doel: We creëren een fijne, inspirerende sportomgeving voor alle Nijmegenaren
Activiteiten

 • Stimuleren en faciliteren de ontwikkeling en toenemende behoefte aan urban sports. Dit doen we door middel van de inzet van buurtsportcoaches. De community is enthousiast om samen te werken en ziet ook veel kansen en mogelijkheden om de urban scene in Nijmegen te versterken.
 • We werken gezamenlijk met de sport- en beweegsector aan de invoering van de basiseisen integriteit sportaanbieders met een veilig sportklimaat als doel.
 • We zorgen dat ieder kind de mogelijkheid krijgt om de sport- en/of beweegactiviteit te vinden die aansluit bij de interesse. Dit doen we aan de hand van het sportstimuleringsprogramma Sjors Sportief.
 • We blijven investeren in het spelen, bewegen en ontmoeten in de openbare ruimte.

Doel: We versterken de vitaliteit van onze sportaanbieders
Activiteiten

 • We continueren de inzet op het gebied van sportstimulering- en activering. Dit uit zich onder andere in het beantwoorden van vragen van sportaanbieders en het bieden van  verenigings)ondersteuning.
 • We zetten clubkadercoaching in om specifiek sportverenigingen te ondersteunen met het opzetten, uitvoeren en borgen van trainersbegeleiding.
 • We brengen vraag en aanbod samen op het platform Sport Community Nijmegen, een digitaal speelveld van en voor alle sportprofessionals. Dit focust zich op pedagogisch/didactisch, vaardig in bewegen, veilig sportklimaat, organisatie en beleid en een gezonde leefstijl.

Lasten & baten

27.195.098

2,8 %

8.731.146

0,9 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52