Sport

Wat kost het?

Veranderingen in de begroting

 

bedragen * 1.000

2024

2025

2026

2027

Stijging energieprijzen

-1.284

pm

pm

pm

Onderhoudsbudget om zwembad West open te houden

-230

-230

-228

Buurtsportcoachregeling

373

373

373

373

totaal

-1.141

143

145

373

Stijging energieprijzen
De energieprijzen zijn fors gestegen. Ter indicatie: de gasprijs is ruim 3 keer zo hoog en de elektriciteitsprijs zelfs bijna 4 keer zo hoog geworden. De structurele doorwerking is nog onzeker. Voor de jaren vanaf 2025 zijn daarom geen bedragen opgenomen. We reserveren voor 2025 en volgende jaren het verschil op stelpost. Dan is er meer duidelijkheid over de structurele doorwerking.

Onderhoudsbudget om zwembad West open te houden

De gemeente betaalt structureel de kosten voor groot onderhoud aan zwembad West en zwembad de Goffert. We hebben hiervoor middelen gereserveerd en op basis van de daadwerkelijk uitgevoerde werkzaamheden vergoeden we de kosten aan de exploitant Sportfondsen N.V. De nog beschikbare middelen uit voorgaande reserveringen dekken de onderhoudskosten (groot onderhoud) van zwembad de Goffert tot eind 2026. Er zijn echter ook middelen nodig om het groot onderhoud aan Zwembad West te kunnen uitvoeren tot eind 2026. Met de extra budgetten kan Zwembad West veilig en verantwoord open blijven. Dit is nodig omdat zwembad West een belangrijke maatschappelijke voorziening is in de stad in het kader van zwemles, gezond bewegen, veilig zwemmen, sportbeoefening en recreatie.

Buurtsportcoachregeling

Samen met het programma WWZ valt er in totaal € 745.000 vrij vanwege een dubbele financiering van de Buurtsportcoach-regeling (BCR) in onze begroting. We ontvangen hier nu een specifieke uitkering (SPUK) voor. Met deze middelen kunnen we de kosten dekken, waardoor de bestaande budgetten vrij vallen.

Lasten & baten

27.195.098

2,8 %

8.731.146

0,9 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52