Veiligheid

Bezuinigingsopties

bedragen * € 1.000

2024

2025

2026

2027

Opheffen afwerkloods

60

80

100

100

Stoppen met cameratoezicht

65

65

65

65

Stoppen met preventie-activiteiten ondermijning 

85

85

85

Stoppen met overige bijzondere Projecten

150

150

150

150

Stoppen met Veiligheidshuis

100

100

100

100

Deze regels zijn niet verwerkt in de stadsbegroting.

Opheffen afwerkloods
Besparingen door het afschaffen van de afwerkloods (huur en toezicht). Omdat de kosten bij het afschaffen niet onmiddellijk komen te vervallen, gaan we voorzichtigheidshalve uit van een oplopende besparing.

Stoppen met cameratoezicht

Aan cameratoezicht zijn relatief hoge structurele kosten verbonden (uitkijken beelden, service, beheer en onderhoud). De vraag is of ze in verhouding voldoende veiligheidswinst opleveren. In termen van objectieve veiligheidswinst is cameratoezicht niet altijd effectief en (deels) ook vervangbaar door maatregelen die minder of geen structurele kosten met zich meebrengen. Te denken valt hierbij aan ingrepen in de openbare ruimte of zintuiglijk beïnvloedende maatregelen.

Stoppen met preventie-activiteiten ondermijning

Besparingen door te stoppen met IGP (samenwerking met gemeente Rivierenland). De huidige overeenkomst loopt ultimo 2024 af. Deze taken maken onderdeel uit van de aanpak van ondermijningscriminaliteit, maar zijn geen wettelijke taak. De aanpak is gericht op het versterken van de weerbaarheid van onze rechtsstaat, waarbij ook de integriteit van de lokale overheid onder druk kan komen te staan (als we wegkijken van de invloed die ondermijnende criminaliteit heeft op onze lokale samenleving). We kunnen die zorg exclusief tot de strafrechtketen beperken. Dit kan leiden tot een daling van de kansen om maatschappelijke kosten als gevolg van ondermijningscriminaliteit te beperken.

Stoppen met overige bijzondere Projecten
We ervoor kiezen om te stoppen met diverse taken die geen wettelijke taak zijn zoals het verwijderen van drugsafval of voor incidentele projecten in het kader van bijvoorbeeld openbare orde of veiligheid in de wijken.. Het gaat hier vaak om initiatieven waarvoor de verantwoordelijkheid ook buiten de overheid kan worden belegd.  

Stoppen met Veiligheidshuis
In het Veiligheidshuis wordt samengewerkt met regiogemeenten, zorgpartners en justitiepartners. Het vervult een belangrijke rol in de aanpak van multiprobleemgezinnen, criminaliteit en ernstige overlast.  In deze samenwerking worden hoge maatschappelijke kosten voorkomen.

Lasten & baten

25.754.569

2,6 %

549.124

0,1 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52