Taakvelden

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijke en niet-wettelijke taken.

Wettelijke taken

Niet-wettelijke taken

  • brandbestrijding;
  • preventieve maatregelen ten behoeve van de fysieke veiligheid;
  • rampenbestrijding

Tot dit taakveld behoren niet:

  • opruiming van explosieven als onderdeel van een grondexploitatie, deze vallen onder taakveld 8.2;

bijdragen van het Rijk i.v.m. opsporen en ruimen van explosieven, deze horen onder taakveld 0.

Financieel overzicht

Bedragen * €1.000

Rekening

Begroot

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

61401

Brandweerzorg

14.710

15.667

16.664

16.664

16.664

16.664

67015

1.1 Crisisbeheersing&brw Uitvkv

1.074

762

1.052

933

933

933

15.784

16.429

17.717

17.598

17.598

17.598

Baten

61401

Brandweerzorg

0

23

25

25

25

25

0

23

25

25

25

25

Saldo van lasten  en baten

15.784

N

16.405

N

17.692

N

17.573

N

17.573

N

17.573

N

V=voordeel; N=nadeel

Financiën ten opzichte van andere gemeenten

 

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

€ per inwoner

Gemeenten

Nijmegen 

92

Arnhem

78

Eindhoven

67

Enschede

90

Groningen

92

Leiden

87

Maastricht

89

Tilburg

73

Gemiddelde benchmark

82

Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark

-10

N

* Rood: inkomsten per inwoner

* Zwart: uitgaven per inwoner

Lasten & baten

17.717

68,8 %

25

4,5 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52