Taakvelden

1.2 Openbare orde en veiligheid

1.2 Openbare orde en veiligheid

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijke en niet-wettelijke taken.

Wettelijke taken

Niet-wettelijke taken

 • toezicht en handhaving openbare orde, BOA's;
 • opstellen en handhaven APV;
 • leges drank & horeca;
 • wet wapen en munitie (voorheen vuurwapenwet);
 • beleid, toezicht en ruiming van conventionele explosieven;
 • veilige woon- en leefomgeving;
 • antidiscriminatiebeleid;
 • doodsschouw;
 • dierenbescherming.
 • Preventie van criminaliteit;
 • Wet Bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit;
 • Rampenbestrijding;
 • Bureau Halt;
 • Veiligheidshuis.

Tot dit taakveld behoren niet:

 • maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid, deze horen thuis onder taakveld 2.1;
 • opruiming van explosieven als onderdeel van een grondexploitatie, deze vallen onder taakveld 8.2.

Financieel overzicht

Bedragen * €1.000

Rekening

Begroot

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

60404

Overige toezicht

81

0

0

0

0

0

61402

Aanpak Multiproblematiek

416

254

640

435

435

435

61405

Ondermijning

238

312

320

207

207

207

61406

Openbare Orde

490

103

106

106

106

106

61407

Veilige Evenementen en Horeca

99

11

11

11

11

11

61408

Veilige Fysieke Leefomgeving

812

6

5

5

5

5

61409

Veilige Wijken

308

717

619

620

620

620

61444

TV1.2, Beheer Vastgoedobjecten VSA

44

12

6

6

6

6

67016

1.2 Op. orde & veiligheid Uitvkv

5.610

6.244

6.331

6.305

6.305

6.305

8.099

7.658

8.038

7.695

7.694

7.694

Baten

60404

Overige toezicht

84

0

0

0

0

0

61402

Aanpak Multiproblematiek

74

39

39

39

39

39

61405

Ondermijning

109

123

123

0

0

0

61406

Openbare Orde

3

0

0

0

0

0

61407

Veilige Evenementen en Horeca

265

290

309

309

309

309

61409

Veilige Wijken

135

0

0

0

0

0

61444

TV1.2, Beheer Vastgoedobjecten VSA

47

51

53

53

53

53

67016

1.2 Op. orde & veiligheid Uitvkv

88

0

0

0

0

0

805

504

524

401

401

401

Saldo van lasten  en baten

7.294

N

7.153

N

7.514

N

7.293

N

7.293

N

7.293

N

V=voordeel; N=nadeel

Financiën ten opzichte van andere gemeenten

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

€ per inwoner

Gemeenten

Nijmegen 

41

Arnhem

59

Eindhoven

82

Enschede

26

Groningen

26

Leiden

32

Maastricht

72

Tilburg

58

Gemiddelde benchmark

51

Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark

10

V

* Rood: inkomsten per inwoner

* Zwart: uitgaven per inwoner

Lasten & baten

8.038

31,2 %

524

95,5 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52