Veiligheid

Wat willen we komend jaar bereiken?

Wat willen we komend jaar bereiken?

Ambitie: We willen een actieve burger die verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen veiligheid en die van zijn omgeving.

Doel: We respecteren de autonomie van de burger en treden op als wet- en regelgeving ons daartoe verplicht of als de vrijheid en zelfbeschikking van anderen in het gedrang komt
Activiteiten
We blijven de burgemeester adviseren over zijn aanpak van de openbare orde
De burgemeester speelt een belangrijke rol in het waarborgen van de lokale veiligheid. Deze richt zich met name op de aanpak van verstoringen of bedreigingen van de openbare orde. Hiertoe heeft de burgemeester wettelijke bevoegdheden die zien op maatregelen als samenscholingsverboden, verblijfsontzeggingen, cameratoezicht, het sluiten van drugspanden en het stellen van voorwaarden aan demonstraties.

Doel: We sturen op een integrale programmering van Omgevingsdienst (ODRN) en regionale brandweer (VRGZ) in relatie tot fysieke veiligheid, waarbij de eigen verantwoordelijkheid van de burgers en ondernemers expliciet tot uitdrukking komt
Activiteiten
We zetten in op een betere vertaling van beleid naar beleidsuitvoering op het gebied van fysieke veiligheid
De kern van ons beleid is dat wij inzetten op de eigen verantwoordelijkheid van eigenaars, gebruikers en organisatoren om de brandveiligheid en constructieve veiligheid van bouwwerken en activiteiten zoveel mogelijk te waarborgen op een risicogerichte, doelmatige en kosteneffectieve wijze. Hierover is in 2023 een evaluatierapport opgeleverd, die ons een goed begrip heeft gegeven van de praktische werking van het beleid. Zowel deze beleidsevaluatie als de in 2023 afgeronde pilot proportionele brandveiligheid geven relevante input voor de doorontwikkeling van fysieke veiligheid binnen de gemeente Nijmegen en haar partners in 2024.

Ambitie: We zijn een lokaal bestuur dat binnen het veiligheidsdomein regie neemt, kaders stelt en partijen bij elkaar brengt.

Doel: We spannen ons in om georganiseerde criminaliteit zoveel als mogelijk uit Nijmegen te weren, waarmee we ondermijning van de rechtsorde tegengaan en voorkomen dat kwetsbare burgers misbruikt worden
Activiteiten
We bouwen de aanpak van ondermijning uit
Om ondermijnende criminaliteit in een vroeg stadium te signaleren en aan te pakken, werken we nadrukkelijk aan preventie. Het is daarbij belangrijk dat we zowel de samenleving als de gemeentelijke organisatie weerbaarder maken. Om onze samenleving weerbaar te maken tegen de invloed van ondermijning, zetten we vooral extra in op bewustwording en handelingsperspectief bij bewoners en in specifieke branches van onze lokale economie. Om onze organisatie weerbaar te maken, maken we ambtenaren alert op signalen en de juiste meldroutes. Naast de inzet van de Wet Bibob en het analyseren van kwetsbaarheden in werkprocessen als (deels) preventieve acties, werken we aan repressieve acties, zoals het organiseren van integrale handhaving om vormen van georganiseerde criminaliteit tijdig te kunnen verstoren.

We besteden meer aandacht aan de preventie van digitale criminaliteit
De lokale overheid kan hierbij tijdelijk een aanjaagfunctie vervullen met als belangrijkste doelgroepen: jeugd, ouderen en kleine en middelgrote ondernemers. Uit onderzoeken, ook in Nijmegen, blijkt dat dit de gebruikers zijn die online het hoogste risico lopen. Het versterken van risicobewustzijn en handelingsperspectief zijn de speerpunten van een preventieve aanpak op maat. Daarbij kunnen we volop gebruikmaken van initiatieven en programma’s die reeds op de markt zijn.

Doel: We nemen regie bij de persoonsgerichte aanpak door de samenwerking en afstemming tussen zorg- en strafrechtinterventies in het Veiligheidshuis te organiseren
Activiteiten
We blijven werken aan (nieuwe) oplossingen voor problematiek op het raakvlak van zorg en veiligheid
Veel Nijmegenaren weten zich gelukkig prima zelf te redden, maar er zijn ook inwoners die daar niet toe in staat zijn en van wie de problematiek tevens leidt tot maatschappelijke onveiligheid. In deze situaties kiezen we voor een individu- en/of systeemgerichte aanpak. We zetten daarbij in op het tegengaan en voorkomen van ernstige overlast en crimineel gedrag van personen of groepen. Daarbij kijken we met name naar de diepere oorzaken om herhaling en terugval te voorkomen.

We verbreden de doorbraakaanpak
Met de Doorbraakaanpak wil de gemeente Nijmegen écht maatwerk leveren, en daarbij passende uitkomsten realiseren voor het betrokken huishouden tegen lagere maatschappelijke kosten.

We verbreden de nazorg aan ex-gedetineerden
Jaarlijks komen circa 250 gedetineerden afkomstig uit Nijmegen uit detentie. Het team nazorg investeert in het contact met deze inwoners en helpt hen bij het versterken van onder andere de inkomenszekerheid bij hun terugkeer naar de samenleving.  Tevens helpt deze nazorg om de recidive van criminaliteit en overlast te verminderen.

Doel: We nemen regie bij veiligheidsvraagstukken op straat-, buurt- en wijkniveau door de inzet van de Veiliger Wijkteams
Activiteiten
We blijven inzetten op de aanpak van overlasthotspots
Overlast is een hardnekkig probleem dat telkens weer op een andere plaats de kop op kan steken. Doordat we structureel extra inzetten op de aanpak van overlasthotspots, kunnen we sneller tot integrale oplossingen komen. We zetten daarbij vooral in op preventie en informatie-uitwisseling en pakken overlast op maat en bij de bron aan.

We betrekken bewoners meer bij de aanpak van veiligheidsproblematiek in hun wijk
In de Veiliger Wijkteams werken verschillende wijkprofessionals al op een goede manier samen om veiligheidsproblemen aan te pakken in de wijk. Deze manier van werken versterken we verder door de betrokkenheid van bewoners te vergroten. Wij vinden het belangrijk dat bewoners zich sterk betrokken voelen bij hun straat, hun buurt en hun wijk en daar trots op kunnen zijn. Om die betrokkenheid ook breed te organiseren, is het belangrijk dat we bewoners stimuleren om hun verantwoordelijkheid te pakken, met eigen initiatieven te komen en invloed te nemen op vraagstukken die voor de veiligheid van hun woon- en leefomgeving belangrijk zijn. Daarmee investeren we in weerbaarheid. Daarnaast helpen betrokken bewoners ons op hun beurt om onze informatiepositie te versterken. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Doel: Wij kijken bij interventies en maatregelen altijd of ze te verantwoorden zijn zowel met het oog op de kosten voor de burger als gelet op de opbrengst in termen van daadwerkelijke veiligheidswinst.
Activiteiten
We blijven inzetten op risicobewustzijn van bewoners, ondernemers en partners
Vergunningverlening, toezicht en handhaving ten aanzien van evenementen, horeca en markten zijn in de basis op orde. Dat willen we uiteraard vasthouden, maar nog beter: verder perfectioneren. Risicogestuurd werken is daarvoor een belangrijk thema. In plaats van de strikte focus op de regels willen we dat bewoners, ondernemers en partners kijken naar de risico's. Daarbij is vooral de kans van belang waarin een risico zich voordoet en de maatregelen die eventueel getroffen kunnen worden om dat risico te verlagen. Zo blijven we zorgen voor veilige evenementen, horeca en markten.

Ambitie: We zorgen voor een sterke informatiepositie en voor de samenwerking die hierbij nodig is, zodat tijdig en gericht optreden mogelijk is alvorens een veiligheids- probleem ontstaat of escaleert.

Doel: We versterken de strategische en tactische informatiepositie van de gemeente en zijn partners om zo fenomenen en achtergronden in beeld te brengen
Activiteiten
We blijven inzetten op het tegengaan van jonge aanwas in de criminaliteit
We behoeden onze jeugd tegen (ondermijnende) criminaliteit. Daarmee voorkomen we overlast én voorkomen we dat jongeren afglijden in de criminele wereld. Vroegsignalering en vroeginterventie zijn hierbij cruciaal. De deelname aan het landelijke programma Preventie met Gezag geeft hieraan een stevige impuls.

In onze jaarlijkse veiligheidsbrief rapporteren wij uitgebreider over deze en andere ontwikkelingen in het veiligheidsdomein. Daarnaast hebben we eind vorig jaar het nieuwe Integrale Veiligheidsplan vastgesteld, waarin we beschrijven wat onze veiligheidsplannen voor de komende vier jaar zijn.

Effecten van prioriteren
De vraag en complexiteit in de vorm van begeleiding en informatievoorziening bij de aanvraag en afhandeling van horeca- en evenementenvergunningen is toegenomen. We verkennen of we door een verhoging van de leges de kosten kunnen dekken. Als dat niet lukt, is er een aantal alternatieve oplossingen:

  • Een differentiatie in de legestarieven tussen commerciële evenementen (naar omvang aantal bezoekers en/of oppervlakte evenemententerrein) en kleine niet-commerciële evenementen (zoals buurtbarbecues).
  • Er kan  een maximum worden gezet op het aantal evenementen in de stad. Het advies is dit te doen op alle categorieën; zowel grote evenementen (als Vierdaagse, MOJO concerten) als de kleinere buurtevenementen.
  • Categorieën evenementen vrijstellen van een vergunning is mogelijk.  De gevolgen van vrijstellen van een vergunning zijn voor de stad vooral op het gebied van veiligheid, mobiliteit en leefbaarheid.

Lasten & baten

25.754.569

2,6 %

549.124

0,1 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52