Bestuur en organisatie

Samenwerkingen en verbonden partijen

Naar een Regionale Agenda Rijk van Nijmegen

De afgelopen jaren is de regionale samenwerking versterkt en zijn er goede resultaten bereikt. Die lijn zetten we voort. Veel van onze grote maatschappelijke opgaven hebben een regionale dimensie en bovendien is inmiddels een groot deel van de gemeentelijke uitvoering regionaal belegd via o.a. de gemeenschappelijke regelingen (GR-en). Het belang van een goede werkend geheel van regionale samenwerking is daarmee steeds relevanter, zoals ook is opgetekend in de recente actieagenda Sterk Bestuur van BZK. Denk hierbij aan grote regionale maatschappelijk opgaven op o.a. het gebied van verstedelijking, wonen, werk en bereikbaarheid, maar ook energie, leefkwaliteit en gezondheid.

Nijmegen werkt samen met andere gemeenten in meerdere regio’s, van klein (Rijk van Nijmegen, RvN) tot groot (Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, het grootste stedelijk netwerk buiten de Randstad). Daarnaast werken we ook actief samen in o.a. de regio Gelderland-Zuid (GGD, VRGZ), de Euregio en op provinciaal niveau.
Het is hierbij de uitdaging om de opgaven op een evenwichtige manier te combineren, met meer regionale slagkracht en een betere democratische legitimatie. Voor dit laatste willen we ook gebruik maken van de mogelijkheden die de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen biedt. Bijvoorbeeld door te kiezen voor een gemeenschappelijke adviescommissie of het vragen van zienswijzen aan gemeenteraden. Denk hierbij verder aan het verbeteren van het samenspel tussen stad en ommeland, het realiseren van explicieter samenspel tussen GR-en en de gemeenten als collectief opdrachtgever, alsook het slim organiseren van samenspel tussen de verschillende schalen van regionale samenwerking. Zie voor dit laatste o.a. het belang van het samenspel tussen aan de ene kant de sterke GMR met stevige lobbykracht in combinatie met de gewenste uitvoeringskracht op subregionaal niveau binnen het RvN.  

De gezamenlijke ambitie is een kwalitatieve en evenwichtige groei. Daarom werken we ook het komende jaar aan de ontwikkeling en uitvoering van een strategische samenwerkingsagenda binnen het Rijk van Nijmegen, uiteraard in samenhang met de andere gemeenten binnen alle andere genoemde regio’s. In het RvN wordt hierbij gewerkt aan een versterkingsagenda regionale samenwerking, dat uit twee hoofdsporen bestaat:

  1. komen tot regionale visie op samenwerking,
  2. het verder verbeteren van bestaande samenwerkingen bij o.a. de GR-en.

Het lopende onderzoek onder leiding van Berenschot en de universiteit Groningen heeft in het najaar van 2023 de nodige bouwstenen hiervoor aangeleverd. De onderzoeksvraag luidt: ‘Hoe succesvol is het bestuurlijke regionale ecosysteem in het RvN in het realiseren van publieke waarde?’. Kracht van dit onderzoek zit vooral in het breed ophalen van ‘de blik van buiten’, waarbij tientallen externe partners worden bevraagd om te reflecteren op het samenspel.

Lasten & baten

83.196.679

8,5 %

7.632.751

0,8 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52