Taakvelden

0.1 Bestuur

0.1 Bestuur

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoort de facilitering van de bestuursorganen. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.

Wettelijke taken

Niet-wettelijke taken

 • college van burgemeester en wethouders (loonkosten, reis- en verblijfskosten e.d.);
 • raad en raadscommissies (vergoedingen, excursies e.d.);
 • de ondersteuning van de raad, griffie;
 • Lokale ombudsfunctie, accountantscontrole
 • regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking;
 • onderscheidingen
 • openbare optredens
 • Rekenkamerfunctie

Tot dit taakveld behoren niet:

 • de ambtelijke ondersteuning en beleidsadvisering van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders horen onder taakveld 0.4;
 • een bijdrage aan/van een verbonden partij, zoals een gemeenschappelijke regeling, als vergoeding voor de uitvoering van taken. Deze moet worden verantwoord op het taakveld/de taakvelden waar de verbonden partij werkzaam voor is;
 • de gemeentesecretaris, die behoort onder taakveld 0.4.

Financieel overzicht

Bedragen * €1.000

Rekening

Begroot

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

60002

Besluitvormingsproces

855

805

787

787

787

787

60004

College

728

0

0

0

0

0

60726

Accountant

381

330

332

332

332

332

61051

De Brug

52

0

0

0

0

0

61055

Openbare optredens / activiteiten

111

187

183

183

183

183

61056

Onderscheidingen

15

26

26

26

26

26

61057

Samenwerking KAN

606

640

731

731

731

731

61058

Samenwerking Euregio

28

132

140

140

140

140

67001

0.1 Bestuur Uitvoeringskosten

3.630

4.738

5.091

5.091

5.091

5.091

6.405

6.857

7.290

7.290

7.290

7.290

Baten

60004

College

1.752

0

0

0

0

0

61055

Openbare optredens / activiteiten

0

0

0

0

0

0

67001

0.1 Bestuur Uitvoeringskosten

125

0

0

0

0

0

1.878

0

0

0

0

0

Saldo van lasten  en baten

4.528

N

6.857

N

7.290

N

7.290

N

7.290

N

7.290

N

V=voordeel; N=nadeel

Financiën ten opzichte van andere gemeenten

 

Taakveld 0.1 Bestuur

€ per inwoner

Gemeenten

Nijmegen 

38

Arnhem

41

Eindhoven

60

Enschede

48

Groningen

34

Leiden

55

Maastricht

62

Tilburg

36

Gemiddelde benchmark

48

Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark

10V

* Rood: inkomsten per inwoner

* Zwart: uitgaven per inwoner

Lasten & baten

7.290

8,8 %

0

0,0 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52