Taakvelden

0.2 Burgerzaken

0.2 Burgerzaken

Omschrijving BBV

Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijke en niet-wettelijke taken.

Wettelijke taken

Niet-wettelijke taken

  • paspoorten en rijbewijzen;
  • bevolkingsregister;
  • straatnaamgeving en kadastrale informatie;
  • burgerschap;
  • verkiezingen, referenda;
  • burgerzaken leges opbrengsten

Dit taakveld bestaat  aan de batenkant vnl.  uit van de burger ontvangen rijksleges en gemeenteleges. Aan de lastenkant bestaand de uitgaven voor het grootste deel uit naar het rijk doorgestorte rijksleges, en de overheadkosten van de afdeling. De 'vrij' besteedbare budgetten zijn minimaal en dienen overwegend ingezet te worden om het verstrekken van de legesproducten mogelijk te maken (waardepapieren, verzendkosten, speciale apparatuur etc).

Financieel overzicht

Bedragen * €1.000

Rekening

Begroot

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

60021

Burgerlijke stand

69

35

33

33

33

33

60022

BRP

40

29

29

28

28

28

60023

Reisdocumenten

977

318

311

311

311

311

60024

Rijbewijzen

67

259

253

253

253

253

60026

Naturalisatie

159

127

124

124

124

124

60028

VOG en Legalisaties

38

162

159

159

159

159

60029

Verkiezingen/referenda

817

457

455

456

456

456

61138

Dienstverlening

23

42

40

40

40

40

61266

RNI-loket

311

74

23

23

23

23

67004

0.2 Burgerzaken Uitvoeringskosten

6.114

5.706

5.813

5.812

5.819

5.819

8.614

7.209

7.241

7.240

7.247

7.247

Baten

60021

Burgerlijke stand

410

391

416

416

416

416

60022

BRP

226

240

255

255

255

255

60023

Reisdocumenten

1.331

594

632

632

632

632

60024

Rijbewijzen

505

713

759

759

759

759

60026

Naturalisatie

243

157

167

167

167

167

60028

VOG en Legalisaties

80

184

194

194

194

194

60029

Verkiezingen/referenda

0

0

0

0

0

0

61266

RNI-loket

532

305

305

305

305

305

67004

0.2 Burgerzaken Uitvoeringskosten

1

0

0

0

0

0

3.327

2.584

2.728

2.728

2.728

2.728

Saldo van lasten  en baten

5.287

N

4.625

N

4.513

N

4.512

N

4.519

N

4.519

N

V=voordeel; N=nadeel

Financiën ten opzichte van andere gemeenten

Taakveld 0.2 Burgerzaken

€ per inwoner

Gemeenten

Nijmegen 

24

Arnhem

27

Eindhoven

28

Enschede

24

Groningen

30

Leiden

41

Maastricht

21

Tilburg

27

Gemiddelde benchmark

28

Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark

4V

* Rood: inkomsten per inwoner

* Zwart: uitgaven per inwoner

 

Lasten & baten

7.241

8,7 %

2.728

35,7 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52