Bestuur en organisatie

Wat kost het?

Veranderingen in de begroting

bedragen * 1.000

2024

2025

2026

2027

Stijging energiekosten gemeentelijke panden

-1.250

pm

pm

pm

Stijging Porti en vrachtkosten

-200

-200

-200

-200

Stijging kosten deelnemersbijdrage iRvN

-160

-221

-282

-343

Nieuwe wet- en regelgeving (afd Pu en IZL)

-255

-255

-255

-255

Organisatieontwikkeling

-500

-500

-500

-500

Informatiebeveiliging & privacy

-190

-180

-170

-170

Geen banqueting meer

25

25

25

25

Taakmutaties gemeentefonds, IU's en DU's

Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag

-33

-34

-34

-34

Totaal

-2.563

-1.365

-1.416

-1.477

Stijging energiekosten gemeentelijke panden

De energieprijzen zijn fors gestegen. Ter indicatie: de gasprijs is ruim 3 keer zo duur en de elektriciteitsprijs zelfs bijna 4 keer zo duur geworden. De structurele doorwerking is nog onzeker. Voor de jaren vanaf 2025 zijn daarom geen bedragen opgenomen. We reserveren voor 2025 en volgende jaren het verschil op stelpost. Dan is er meer duidelijkheid over de structurele doorwerking.

Stijging porti en vrachtkosten

We verwachten, nadat de porti- en vrachtkosten zijn aanbesteed, een stijging van 50% van de kosten.

Stijging kosten deelnemersbijdrage iRvN

De iRvN heeft te kennen gegeven dat het budget voor infra-voorzieningen onvoldoende is. Dit heeft te maken met  arbeidsmarkt-problemen, kostenstijgingen en het toegenomen aantal medewerkers.

Nieuwe wet- en regelgeving
De gemeente heeft te maken met een aantal nieuwe wettelijke verplichtingen, zoals wijziging briefadressen en verhoging kwaliteit BRP en BS dienstverlening (fraude en ondermijning). Om deze taken uit te kunnen oefenen, is extra formatie van 3,75 fte noodzakelijk.

Organisatieontwikkeling

De stad groeit en ontwikkelt en stelt daarmee aanvullende, andere en nieuwe eisen aan onze organisatie en haar medewerkers. Het investeren in ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie, met een duidelijke richting en focus is hierbij van belang. Onder meer op het gebied van ambtelijk vakmanschap (verankerd in Frapper Toujours), de digitale transformatie, leiderschap en gedrag. Dit vraagt om continue investering in onze medewerkers om de kwaliteit van onze dienstverlening en geleverde producten op peil te houden. Medewerkers die zich sterk verbonden voelen met de uitgangspunten, overtuigingen en visie van de organisatie om dit mogelijk te maken, zijn gemotiveerd, ondernemend en werken goed samen. Dit zorgt ook op de langere termijn voor betere resultaten voor de stad. We willen de competenties ontwikkelen van de organisatie, onder andere op de gebieden privacy,
informatiebeveiliging, datagedreven werken en ICT-vaardigheden om de organisatie op het kwalitatief noodzakelijke niveau te houden. Voor wat betreft de leerlijnen wordt de afweging gemaakt t.a.v. prioriteit en temporisering. Voor alle leerlijnen houden we rekening met het absorptievermogen van een organisatie met hoge werkdruk.

Informatiebeveiliging & privacy
Het is niet mogelijk om zonder structurele middelen uitvoering te geven aan de opdracht van de raad om het volwassenheidsniveau rondom informatieveiligheid en privacy fundamenteel te verhogen 
binnen de afgesproken planning. Dit mede n.a.v het regionale Rekenkamer onderzoek (“Weten wat je moet weten”) rondom informatieveiligheid & privacy. We vragen hier niet het gewenste extra budget, maar het minimaal nodige. Dit staat nog los van (de lokale impact van) nieuwe Europese cybersecurity wetgeving die in 2024 gaat gelden. Daarbij zijn wij er ons van bewust dat noodzakelijke trajecten (investeren in cultuur, houding en gedrag, technische applicaties) door de beperking in de middelen mogelijk niet binnen de afgesproken planning gerealiseerd kunnen worden. We weten dat ons bewustzijn van informatieveiligheid niet meer past bij het huidige dreigingsniveau. Door aanpassingen te temporiseren zal het risico op diefstal van (vertrouwelijke) informatie en privacy schendingen toenemen. Het niet honoreren van deze wensen kan  leiden tot boetes die de hoogte van de budgettaire wensen overstijgen, los van imagoschade als we als lokale overheid niet goed om gaan met onze (gevoelige)informatie. 

Geen banqueting meer
Tijdens vergaderingen geen koffie/thee meer serveren. Volledig stoppen met alle catering zou, op basis van de uitgaven van eerste helft 2023, een jaarlijkse besparing opleveren van ongeveer € 250.000. Hiervan zijn voor koffie/thee de kosten € 40.000 per jaar. Het merendeel van de kosten betreft recepties en feesten. Het contract met Vitam heeft een opzegtermijn van een half jaar. Er is ook sprake van social return en het zou dus gevolgen kunnen hebben voor WSW-medewerkers.

Taakmutaties
Onder Financiële begroting - Algemene dekkingsmiddelen - Gemeentefonds - Taakmutaties vindt u een toelichting op nieuwe taakmutaties en taakmutaties met een omvang groter dan € 1 miljoen.

Lasten & baten

83.196.679

8,5 %

7.632.751

0,8 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52