Bestuur en organisatie

Indicatoren

Indicatoren

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Basisset (BBV):

Formatie (fte per 1.000 inwoners)

9,3

9,2

8,8

8,3

8,2

8,2

8,1

8,1

8,2

Bezetting (fte per 1.000 inwoners)

8,8

8,8

8,4

8,1

8,2

8,0

8,1

8,1

8,3

Apparaatskosten (kosten per inwoner in €)

778

751

711

688

610

674

747

765

804

Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom plus kosten inhuur externen)

8,1%

6,5%

5,7%

11,3%

10,2%

11,2%

9,0%

11,1%

15,3%

Overhead (% van totale lasten)

6,3%

7,1%

7,6%

5,8%

6,4%

6,3%

Gevraagd door raad:

Percentage van gemeentelijke websites/apps dat voldoet aan wettelijke verplichting m.b.t. digitale toegankelijkheid

52%

Aantal meldingen van datalekken doorgezet naar autoriteit persoonsgegevens

12

8

6

Aantal ingediende Woo-verzoeken

130

Toelichting
Formatie (fte per 1.000 inwoners)
Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van de ambtelijke organisatie, ongeacht of die worden ingevuld door iemand met een vaste aanstelling of een tijdelijke aanstelling of nog openstaan in de vorm van een vacature.

Bezetting (fte per 1.000 inwoners)
Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is.

Apparaatskosten (kosten per inwoner)
Apparaatskosten zijn alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.

Overhead (% van totale lasten)
Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Percentage van gemeentelijke websites/apps dat voldoet aan wettelijke verplichting m.b.t. digitale toegankelijkheid
De bron voor dit percentage is het dashboard.digitoegankelijk.nl
. Op 11 juli 2023 voldeden 30 van de 58 website en apps van de gemeente Nijmegen aan de wettelijke verplichting. Deze 30 websites/apps hebben status A (voldoet volledig), status B (voldoet gedeeltelijk) of status C (eerste maatregelen genomen).

Aantal meldingen van datalekken doorgezet naar autoriteit persoonsgegevens
Een goede ontwikkeling is dat medewerkers zich steeds meer bewust worden van risico’s (bijvoorbeeld door de verplichte eLearning) en daarom steeds meer risicovolle situaties melden. Gelukkig leiden deze meestal niet tot een melding bij de AP, bijvoorbeeld omdat de gegevens de vertrouwde omgeving niet verlaten hebben.

Aantal Woo-aanvragen
Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden als vervanging van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het doel van de Woo is een meer transparante en actief openbaar makende overheid. In 2022 werden er 130 Woo-verzoeken ingediend. Meer informatie over de Woo is opgenomen in de Openbaarheidsparagraaf van de Stadsbegroting.

Aantal klachten en meldingen bij de gemeentelijke ombudsfunctie
Nog niet in het overzicht opgenomen, omdat deze functie nog niet is ingericht.

Klik hier voor meer onderzoeksuitkomsten/statistieken over bestuur en organisatie:  
Stads- en Wijkmonitor 2023

Lasten & baten

83.196.679

8,5 %

7.632.751

0,8 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52