Taakvelden

0.4 Overhead

0.4 Overhead

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijke en niet-wettelijke taken.

Wettelijke taken

Niet-wettelijke taken

 • financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie;
 • personeel en organisatie;
 • directie;
 • inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);
 • juridische zaken;
 • bestuurszaken en bestuursondersteuning;
 • informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen;
 • facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging);
 • documentaire informatievoorziening (DIV);
 • managementondersteuning primair proces.

Tot dit taakveld behoort niet:

 • ondersteuning van de raad, de griffie maakt geen deel uit van de ambtelijke organisatie, dit hoort onder taakveld 0.1;
 • archieven met een historische betekenis, deze horen onder taakveld 5.4;

een bijdrage aan/van een verbonden partij, zoals een gemeenschappelijke regeling, als vergoeding voor de uitvoering van taken. Deze moet worden verantwoord op het taakveld/de taakvelden waar de verbonden partij werkzaam voor is.

Financieel overzicht

Bedragen * €1.000

Rekening

Begroot

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

60018

Algem.juridische advisering

53

45

44

44

44

44

60347

Administratieve afhandeling

-37

-45

-45

-45

-45

-45

60694

Procesmanagement GSB

40

66

65

65

65

65

60788

Onderzoek en statistiek

33

225

220

220

220

220

61060

Public Affairs

15

1

0

0

0

0

61483

Niet verrekenbare BTW op inkopen

1.007

794

777

777

777

777

67006

0.4 Overhead

59.567

63.429

67.605

64.968

64.311

63.835

60.678

64.514

68.665

66.029

65.372

64.895

Baten

60018

Algem.juridische advisering

96

0

0

0

0

0

60347

Administratieve afhandeling

0

37

37

37

37

37

60694

Procesmanagement GSB

0

1

1

1

1

1

60788

Onderzoek en statistiek

0

177

188

188

188

188

61060

Public Affairs

34

0

0

0

0

0

67006

0.4 Overhead

6.704

5.173

4.678

4.678

4.678

4.678

6.834

5.389

4.905

4.905

4.905

4.905

Saldo van lasten  en baten

53.843

N

59.125

N

63.761

N

61.124

N

60.467

N

59.990

N

V=voordeel; N=nadeel

Financiën ten opzichte van andere gemeenten

Taakveld 0.4 Overhead

€ per inwoner

Gemeenten

Nijmegen 

311

Arnhem

450

Eindhoven

403

Enschede

413

Groningen

508

Leiden

528

Maastricht

434

Tilburg

413

Gemiddelde benchmark

450

Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark

139V

* Rood: inkomsten per inwoner

* Zwart: uitgaven per inwoner

Lasten & baten

68.665

82,5 %

4.905

64,3 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52