Wonen en stedelijke ontwikkeling

Wat willen we komend jaar bereiken?

Wat willen we komend jaar bereiken?

Ambitie: We zijn een aantrekkelijke stad om te wonen, met goede werklocaties, openbare ruimtes en voorzieningen.

Doel: We behouden en versterken de ruimtelijke kwaliteit van onze stad, door zorg te dragen voor een goede ruimtelijke ordening.
Activiteiten

 • Deze coalitieperiode  gaan we verder met de actualisatie van de omgevingsvisie en de voorbereiding voor het opstellen van het nieuwe Omgevingsplan in het kader van de Omgevingswet na 1 januari 2024.
 • We werken aan een Bouwsteen Binnenstedelijk Bouwen. Deze bouwsteen wordt gebruikt bij het actualiseren van de omgevingsvisie.
 • We maken bestemmingsplannen (inclusief kosten juridische procedures).
 • We handelen planschadeverzoeken af.
 • We actualiseren het welstandsbeleid.
 • We beheren en onderhouden de Basis registratie Grootschalige Topografie (BGT).
 • We gaan de BRIKS taken weer in eigen huis organiseren.  

Omgevingswet
De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. Dit geldt naar verwachting ook voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Door de Wkb gaat het toezicht op de wettelijke bouwtechnische eisen voor een groot deel van de omgevingsvergunningaanvragen van de gemeente naar de private markt.
Eén van de nieuwe juridische instrumenten onder de Omgevingswet is het omgevingsplan. Elke gemeente moet voor 1 januari 2032 één integraal omgevingsplan voor het hele grondgebied van de gemeente vaststellen. In 2024 starten we hiermee. In het omgevingsplan komen de juridisch bindende regels voor de fysieke leefomgeving te staan. Het gaat over wat je ziet, voelt, hoort, ruikt en beleeft. Naast de bestaande bestemmingsplanregels, moeten de verordeningen die gaan over de fysieke leefomgeving én een groot aantal rijksregels die overgaan naar gemeenten (de bruidsschat), in het omgevingsplan worden verwerkt. De juridische regels vertalen we naar begrijpelijke toepasbare regels, zodat een initiatiefnemer door het beantwoorden van vragen kan nakijken of een vergunning of melding nodig is. In het transitieplan ‘Op weg naar één omgevingsplan’ hebben we de route geschetst richting 2032. Parrallel aan deze omzetting van een tijdelijk naar een definitief omgevingsplan, blijven we nieuwe ontwikkelingen in de stad mogelijk maken.

In 2024 willen we werken met het één-ingangsprincipe, waardoor nieuwe initiatieven via één loket binnenkomen. We willen bovendien eerder met de initiatiefnemer in contact komen over de concept aanvraag van de omgevingsvergunning. Dit doen we door te gaan werken met een intake- en omgevingstafel. Op die manier zijn we beter in staat te denken vanuit mogelijkheden, integraal te adviseren en sneller te besluiten. Het geeft ook de ruimte om een initiatiefnemer vroeg in het proces te adviseren om belanghebbenden te betrekken bij de planvorming en te inspireren bijvoorbeeld als het gaat om natuurinclusief bouwen.

Ondanks dat we zijn voorbereid op de komst van de Omgevingswet, doen we pas echt ervaring als de wet ingaat. Dan zien we wat goed gaat en wat er beter moet. Het jaar 2024 zal dan ook in het teken staan van monitoring en evaluatie. Dit geldt bijvoorbeeld voor de legesinkomsten en voor het bindend adviesrecht van de gemeenteraad voor de omgevingsvergunning om af te wijken van het omgevingsplan (Bopa).

Overdracht BRIKS-taken
In het coalitieakkoord is opgenomen dat we de BRIKS-taakuitvoering weer terugnemen in eigen huis.  Voor de overdracht trokken we in 2023 een kwartiermaker aan en een projectgroep is gestart.  Zij bereiden de herinrichting voor, zodat in 2024 de besluitvorming en de  implementatie plaatsvinden. Het project valt onder het programma Bestuur en Organisatie. Naar verwachting voeren we vanaf 1 januari 2025 deze taken weer in eigen huis uit. In de stadsbegroting 2025-2028 nemen we de financiële implicaties van deze wijziging op. Op incidentele transitie- en frictiekosten na, wordt verwacht dat de eigen BRIKS-entiteit start met een vergelijkbaar budget als ODRN.

Binnenstad
De in 2023 opgestelde Koers voor de Binnenstad is het uitgangspunt voor de herinrichtingen van de openbare ruimte en de projectontwikkelingen. In 2024 werken we verder aan de ontwikkelingen in Vlaams Kwartier (Vlaamse gas/Tweede Walstraat, Molenpoortpassage en Elckerlyc) en het voormalige V&D-pand. Daarnaast blijven we in gesprek over andere locaties in de Binnenstad waar eigenaren graag tot herontwikkeling over willen gaan. Dit doen we binnen de kaders van de Koers, waarin ook klimaatadaptatie en mobiliteitstransitie een belangrijke rol hebben.

Campusontwikkeling
Het is van groot belang dat we blijven investeren in de kwaliteit en ruimte voor groei van onze campussen, en zo ruimte bieden aan nieuwe bedrijvigheid in health & high tech. Daarom geven we uitvoering aan de Ontwikkelvisie Winkelsteeg, verkennen we de doorontwikkelingsmogelijkheden voor Novio Tech Campus en werken we aan een gebiedsvisie voor Campus Heijendaal.  

Valkhofkwartier
We werken verder om van het Valkhofkwartier dé cultuurhistorische en culturele hotspot te maken. De onderzoeken en voorbereidingen voor de grootscheepse renovatie van het monumentale Valkhofpark met daarin de rijks monumentale gebouwen, zijn inmiddels afgerond. We verwachten begin 2024 een vergunning voor de uitvoering van dit project (3-voudig beschermd Rijksmonument). Voor de herinrichting van het Kelfkensbos  is de ontwerpfase in 2023 afgerond. Voorbereiding en uitvoering staan nu gepland op 2024 en 2025.

Doel: We verbeteren de ruimtelijke kwaliteit van onze stad door nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen te ondersteunen dan wel zelf te initiëren en te (laten) realiseren om zo de ambities uit de Omgevingsvisie  te kunnen realiseren.
Activiteiten

 • We voeren verkenningen uit, of geven opdracht hiertoe.
 • We voeren gebiedsvisies, ambitiedocumenten, quick scans, locatieonderzoeken, stedenbouwkundige plannen en beeldkwaliteitsplannen uit, of geven opdracht hiertoe.
 • Na vaststelling van de geactualiseerde omgevingsvisie  ontwikkelen we een visie voor het gebied rondom de Energieweg. Vertrekpunt hierbij zijn de ambities uit het coalitieakkoord.
 • We kopen en verkopen gronden.
 • We beheren tijdelijk gronden / opstallen.
 • We vestigen voorkeursrecht.
 • We starten onteigeningsprocedure(s).
 • We maken gronden bouw- en vervolgens woonrijp (bijvoorbeeld de aanleg openbare ruimte).
 • We sluiten anterieure overeenkomsten of gaan overeenkomsten aan, bestaande uit intentie- of samenwerkingsovereenkomsten, realisatieovereenkomsten en uitvoeringsovereenkomsten.
 • We gaan samenwerkingsovereenkomsten aan met verbonden partijen.
 • We begeleiden de uitvoering van de overeenkomsten, of geven opdracht hiertoe.
 • We dragen beheer van gronden en objecten over aan partijen.
 • We gaan mensen met een plan voor gezamenlijk wonen helpen bij hun initiatief

Verkoop gemeentelijke panden
De verkoopopgave van de panden wordt afgerond (realisatie € 12 miljoen in de periode 2018-2024).

Ambitie:    We zijn een stad met een gevarieerd woningaanbod dat aansluit bij de vraag van alle nieuwe en bestaande bewoners.

Doel: We realiseren onze woningbouwopgave uit de Omgevingsvisie en uitvoeringsagenda wonen
Activiteiten

 • We voeren de afspraken in de Woondeal 2.0 met het Rijk en provincie uit, en participeren daartoe in de afstemmings- en overlegvormen in de Groene Metropoolregio.
 • We zetten het woonfonds in, om zo betaalbare koop- en huurwoningen, flexwoningen en studentenhuisvesting, gemeenschappelijk wonen en/of wonen voor   bijzondere doelgroepen financieel haalbaar te maken.
 • We leggen de principes voor de beoordeling van woningbouwplannen vast in ons beleid.
 • We hanteren de uitgangspunten van de doelgroepenverordening bij projecten en passen deze indien nodig toe om zo te kunnen sturen op voldoende betaalbare woningen van goede kwaliteit.
 • We gaan verder met de uitvoering van de zelfbewoningsplicht en de opkoopbescherming.
 • We creëren woonruimte door woningsplitsing en transformatie van panden en benutten daarmee de bestaande woningvoorraad beter.
 • We gaan door met de samenwerking met woningcorporaties en provincie voor de inzet van de verhuiscoach.
 • We bevorderen de doorstroom van senioren naar passende seniorenhuisvesting.
 • We gaan meer (flexibele) woonruimte realiseren voor spoedzoekers, daklozen, statushouders en andere doelgroepen.
 • We geven uitvoering aan het in 2021 vastgestelde plan voor studentenhuisvesting.
 • We actualiseren de visie op wonen en zorg, waarin we de opgave voor huisvesting van verschillende aandacht groepen vaststellen en we dragen bij aan de uitvoering hiervan.
 • We leggen onze ambities en doelen vast in gebiedsvisies, ambitiedocumenten en stedenbouwkundige plannen, gericht op realisatie van ambities in projecten.
 • We beheren en onderhouden de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
 • We sluiten een dienstverleningsovereenkomst met de ODRN voor het afhandelen en handhaven van vergunningen op basis van Omgevingswet en Huisvestingswet.
 • We dragen bij aan uitvoering van het woonwagenbeleid en de uitbreiding van het aantal standplaatsen.
 • We ondersteunen initiatieven voor gemeenschappelijk wonen.
 • We komen medio 2024 in het kader van de woonzorgopgave samen met inwoners(organisaties), woningcorporaties, ontwikkelaars en een scala aan (zorg)instellingen en organisaties tot een Nijmeegse woonzorgvisie met uitvoeringsagenda.
 • Als koploperregio maken we in 2024 een regionale woonzorgvisie met daarin o.a. concrete afspraken over een evenwichtige spreiding  (fair share) van aandacht groepen over de Groene Metropoolregio.

Kamerverhuurbeleid
Begin 2022 is het facetbestemmingsplan kamerverhuur vastgesteld en is ook de huisvestingsverordening naar aanleiding van uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State aangepast. De inhoud van het beleid is hetzelfde gebleven: goede kamerverhuur blijft mogelijk, maar overlast gaan we tegen. Het instrumentarium dat we nu daarvoor inzetten is juridisch sterker en beter bestand tegen beroep en bezwaar. In 2024 gaan we op basis van dit vernieuwde instrumentarium verder met vergunningverlening en handhaving van het kamerverhuurbeleid. In november 2023 wordt, op basis van het woonbehoefteonderzoek, aan de raad voorgesteld de prijsgrens voor wijzigingen in de woonruimtevoorraad te verhogen per 1 januari 2024. Met deze wijziging in de huisvestingsverordening wordt de omzettingsvergunning voor kamerverhuur ook verplicht voor woningen die een hogere WOZ-waarde hebben.

Doel: We hebben voldoende beschikbaar en betaalbaar aanbod van sociale woonruimte
Activiteiten

 • We geven samen met de woningcorporaties en huurdersorganisaties uitvoering aan de Samenwerkingsagenda Wonen 2021-2025 (prestatieafspraken).
 • We monitoren de gemaakte afspraken met  de woningcorporaties over productie, betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huur en middeldure huur.
 • Op basis hiervan bepalen we in overleg met de woningcorporaties in hoeverre we op koers liggen dan wel bijstelling van de afspraken nodig is.
 • We gaan met de woningcorporaties afspraken maken dat ouderen die verhuizen naar een kleinere woning geen hogere huur gaan betalen.

Doel: We hebben voldoende goede woningen voor studenten en starters, we zorgen ervoor dat de leefbaarheid in wijken op orde is
Activiteiten

 • We voeren de afspraken met de SSH& uit over voldoende huisvesting voor studenten. We verkennen met de SSH& de mogelijkheden om de productie te versnellen en te verhogen.
 • Bij nieuwbouw maken we ook met  particuliere verhuurders van studentenhuisvesting afspraken over de hoogte van de huur voor een aantal jaren en de kwaliteit.
 • We voeren een kamerverhuurbeleid gericht op het tegengaan van overlast en maken daarover afspraken met de ODRN.
 • We rapporteren over de resultaten van de Huurteams, en implementeren proces en organisatie van handhaving van de Wet goed verhuurderschap .
 • Voor een goede huisvesting van arbeidsmigranten participeren we in de regionale aanpak van deze problematiek.
 • We verstrekken startersleningen aan koopstarters.

Doel: We hebben een rechtvaardige en evenwichtige verdeling van de vrijkomende schaarse sociale woonruimte
Activiteiten

 • We houden de huisvestingsverordening actueel en handhaven deze verordening.
 • We maken regionaal afspraken over een andere wijze van kostenverdeling in de woonruimteverdeling zodat meer balans ontstaat in de verdeling tussen gemeenten en corporaties
 • We monitoren de effecten van de nieuwe verordening   

Nijmegen-Noord
In 2024 werken we aan de verdere ontwikkeling van het stadsdeel Nijmegen Noord. De woningbouw houdt prioriteit en we verkopen bouwrijpe grond om deze woningbouw mogelijk te maken. Het winkelcentrum Hof van Holland functioneert als nieuw woon-winkelcentrum; de afrondende woningbouwprojecten in dit intensief bebouwde centrumgebied realiseren we  de komende jaren. De plannen voor woningbouw bij de Hoge Bongerd starten we op evenals de uitwerking om te komen tot inrichting van het eiland Veur Lent. We starten met de bouw in Zuiderveld-Oost en op de Vossenpels. Dit geldt eveneens voor Koudenhoek Noord.  In de Dijkzone bouwen we  nieuwe woningen. Daarnaast werken we door aan de verbetering van de bereikbaarheid met de Dorpensingel en de afrit van de A15.

Waalfront
In 2024 werken we door aan de realisatie van Waalfront. Het park Fort Kraijenhoff is afgerond. Dit geldt eveneens voor de woningbouw Dijkkwartier Oost (320 woningen) met hieraan gekoppeld de aansluiting van de Laan van Oost Indië op de Weurtseweg. Begin 2024 starten we met de bouw van blok 5 en 6 van het Waalkwartier, goed voor 300 woningen met daaronder een parkeergarage. Aansluitend starten we eind 2024 met de bouw van de parkeergarage onder blok 4 met ca. 200 woningen daar bovenop. In 2024 pakken we de restauratie van het te behouden deel van het Honigcomplex op en in 2025/2026 is de bouw van een woontoren bij de Honig voorzien.  

Winkelsteeg
Eind 2023 / begin 2024 leveren we de tijdelijke woningen op de ‘Compaq-locatie’(NDW21) op en betrekken de eerste nieuwe bewoners Winkelsteeg. Daarmee ontstaat er een nieuwe fase in de ontwikkeling van Winkelsteeg. Ook met het vaststellen van de verschillende bestemmingsplannen in 2023 gaan we steeds meer richting de uitvoering van projecten. Naast verdere planvorming en uitwerking van de transformatie van Winkelsteeg, starten we in 2024 met het verleggen van de Neerbosscheweg en Graafseweg net als andere infrastructurele werken. We selecteren daarnaast partijen via tenders om woningen en overig vastgoed te realiseren.

Stationsgebied
In 2024 gaan de eerste projecten van de integrale gebiedsontwikkeling daadwerkelijk in uitvoering, zoals de bouw van Metterswane en de reconstructie van de Vijfknoop en aanliggende infrastructuur. Daarmee zet het Stationsgebied de eerste stappen van planvorming- en voorbereiding naar realisatie.
In 2024 is het tracé- besluit voor het Programma Hoogfrequent Spoor en het bestemmingsplan voor de Westentree en fietsenstalling naar verwachting definitief. We starten met de sanering van de gronden op de locatie Westentree en voormalige UWV, zodat we deze delen bouwrijp maken. Deze activiteiten betekent dat inwoners van Nijmegen zowel aan de Centrumzijde met de bouw van Metterswane als aan de Westzijde met Vijfknoop en Westentree hinder kunnen ervaren.
De gebiedsvisie Stationsgebied bieden we in 2024 ter vaststelling aan de raad aan. In deze gebiedsvisie leggen we belangrijke keuzes en randvoorwaarden vast voor wat betreft het nieuwe busstation en -lijnvoering, de toekomstige verkeerssituatie passend bij de mobiliteitstransitie, de inrichting van het Keizer Karelplein, de realisatie van de Groene Corridor en de inrichting van de Hezelpoort. Daarnaast kijken we naar de directe omgeving en de ontwikkeling van vastgoed op diverse locaties zoals P&R/Vissers en het voormalige belastingkantoor.
Voor het vastgoed stellen we ambitiedocumenten op, waarin we een gevarieerd programma opnemen van wonen, maatschappelijke voorzieningen, kantoren en horeca. Voor de uitvoering van het BO MIRT besluit en de verdere ontwikkeling van een nieuw stationsgebouw, fietsenstalling, busstation en infrastructuur ondertekenen we de Bestuursovereenkomst met onze ‘spoorse’ partners.

Lasten & baten

115.032.956

11,8 %

96.696.352

9,9 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52