Wonen en stedelijke ontwikkeling

Wat kost het?

Veranderingen in de begroting

bedragen * 1.000

2024

2025

2026

2027

vth-BRIKS taken

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Insourcen BRIKS taken

-550

Woonruimteverdeling

-70

-70

-70

Gebiedsvisie Energieweg

-80

Woningbouw Vlaamse Gas/Tweede Walstraat

-1.200

Woonfonds

600

Taakmutaties gemeentefonds, IU's en DU's

Wet Goed Verhuurderschap

-133

-140

-137

-137

Totaal

-2.283

-1.290

-1.207

-1.207

Vergunning, toezicht en handhaving (VTH) BRIKS taken

De kosten van de BRIKS taken waren de afgelopen jaren hoger dan begroot.  Om in de toekomst een betere aansluiting met het werkplan van ODRN te realiseren, nemen we een indicatief meerjarig effect op. We gaan met de ODRN (en als de BRIKS taken in eigen huis zijn georganiseerd met onszelf) in gesprek over de prioritering binnen de werkzaamheden. De budgetten zijn noodzakelijk om het werkplan uit te voeren. Dat geldt nu voor ODRN en straks voor onszelf.

Insourcen briks-taken
In het Coalitieakkoord is het voornemen opgenomen om de bouwtaken (BRIKS) terug te halen van de Omgevingsdienst naar de gemeente. De kosten voor het terughalen en inrichten ramen we op eenmalig € 550.000.

Woonruimteverdeling

De kostenverdeling van de uitvoering van de urgentieregeling in de regionale woonruimteverdeling vertoont een scheef beeld. Door het sterk gestegen aantal urgentie-aanvragen betalen de corporaties een zeer groot deel van de kosten ten opzichte van de (regio)gemeenten. Door corporaties meer (financieel) in positie te brengen, krijgen we meer centrale intake van de verklaringen, zijn er kortere doorlooptijden en wordt de mantelzorgurgentie eveneens regionaal uitgevoerd. In de GMR is afgesproken de kosten vanaf 2025 50-50 te verdelen tussen de corporaties en de gemeenten.

Gebiedsvisie Energieweg
Door de gebiedsvisie Energieweg willen we voor lichtere vormen van industrie en watergebonden bedrijvigheid kiezen om de impact van bedrijven op de leefomgeving te verminderen. We kiezen er echter voor om eerst de Omgevingsvisie te actualiseren. Op basis van deze actualisatie gaan we dan verder aan de slag met de gebiedsvisie Energieweg na 2024.

Woningbouw Vlaamsegas/ Tweede Walstraat
Als onderdeel van de verbetering van de leefbaarheid in het gebied Vlaams Kwartier is een herontwikkeling van de driehoek Vlaamse gas-Tweede walstraat voorzien. Een deel van de panden is in eigendom van een ontwikkelaar, twee panden zijn in eigendom van de gemeente Nijmegen. Dit is een financieel onrendabele ontwikkeling.

Woonfonds
In het Coalitieakkoord is een woonfonds met € 10 miljoen ingericht waarmee we de bouw van betaalbare koop- en huurwoningen, flexwoningen en studentenhuisvesting, gemeenschappelijk wonen en wonen voor bijzondere doelgroepen financieel haalbaar maken . We verlagen het budget eenmalig met € 0,6 miljoen.

Taakmutaties
Onder Financiële begroting - Algemene dekkingsmiddelen - Gemeentefonds - Taakmutaties vindt u een toelichting op nieuwe taakmutaties en taakmutaties met een omvang groter dan € 1 miljoen.

Lasten & baten

115.032.956

11,8 %

96.696.352

9,9 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52