Taakvelden

8.2 Grondexploitatie

8.2 Grondexploitatie

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.

Wettelijke taken

Niet-wettelijke taken

  • grondverwerving, bouw- en woonrijp maken;
  • bovenwijkse voorzieningen ten behoeve van de bouwgrondcomplexen;
  • verkoop van bouwrijpe gronden;
  • in het voorkomende geval onschadelijk maken en verwijderen van explosieven.

Tot dit taakveld behoren niet:

  • grondexploitatie van bedrijventerreinen, dit hoort thuis onder taakveld 3.2;
  • onschadelijk maken en verwijderen van explosieven buiten grondexploitatie, dit hoort thuis onder taakveld 1.2.

Financieel overzicht

Bedragen * €1.000

Rekening

Begroot

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

60325

Resultaat afgesloten planexploitatie

92.430

-23.792

1.888

2.437

2.411

2.035

60331

Beheer Stategische gronden

66

-100

-100

-100

-100

-100

60353

Kaplast. lopende + afgesl. Planexpl.

2.994

2.973

5.767

6.846

7.892

9.618

61209

Projecten sted.ontw.

0

1.923

957

976

0

0

61210

Projecten Waalsprong

41.855

40.781

21.233

15.122

10.317

10.317

61211

Projecten Woningbouw

9.278

1.279

321

0

0

0

61212

Projecten Bedrijvigheid

1.523

23.494

24.978

19.832

55.602

55.602

61213

Projecten Herstruct.

392

86

76

0

0

0

61214

Projecten Stadscentrum

6.402

22.390

9.267

24.557

18.921

18.921

61215

Projecten Koers West

5.577

4.497

1.811

620

487

487

61216

Projecten Maat.vastg.

4.365

17.300

11.108

273

0

0

61230

Bommen en granaten

850

0

0

0

0

0

61393

Mutatie onderhanden werk Grondexpl

6.991

40.895

17.112

20.792

-8.034

-8.034

67052

8.2 Grondexploitatie Uitvoeringskn

1.368

97

0

0

0

0

E000018

Anterieure overeenk wb ed (verkort)

68

18

18

18

18

18

174.158

131.841

94.437

91.373

87.514

88.864

Baten

60325

Resultaat afgesloten planexploitatie

436

0

0

0

0

0

60331

Beheer Stategische gronden

138

0

0

0

0

0

61209

Projecten sted.ontw.

0

1.848

902

902

0

0

61210

Projecten Waalsprong

47.988

60.820

45.399

43.465

36.217

36.217

61211

Projecten Woningbouw

2.736

8.571

791

0

0

0

61212

Projecten Bedrijvigheid

1.992

10.483

23.367

13.887

16.903

16.903

61213

Projecten Herstruct.

141

158

0

0

0

0

61214

Projecten Stadscentrum

2.731

23.552

3.450

18.157

21.796

21.796

61215

Projecten Koers West

5.875

8.477

6.841

3.610

2.317

2.317

61216

Projecten Maat.vastg.

3.761

38.638

6.014

2.091

0

0

61393

Mutatie onderhanden werk Grondexpl

10.768

0

0

0

0

0

67052

8.2 Grondexploitatie Uitvoeringskn

0

0

0

0

0

0

E000018

Anterieure overeenk wb ed (verkort)

68

18

18

18

18

18

76.634

152.565

86.783

82.130

77.251

77.251

Saldo van lasten  en baten

97.524

N

20.724

V

7.654

N

9.243

N

10.263

N

11.613

N

V=voordeel; N=nadeel

Financiën ten opzichte van andere gemeenten

 

Taakveld 8.2 Grondexploitatie 

€ per inwoner

Gemeenten

Nijmegen 

30

Arnhem

6

Eindhoven

8

Enschede

2

Groningen

14

Leiden

3

Maastricht

0

Tilburg

73

Gemiddelde benchmark

8

Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark

-38

N

* Rood: inkomsten per inwoner

* Zwart: uitgaven per inwoner

Lasten & baten

94.436.714

82,1 %

86.782.920

89,7 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52