Onderwijs

Indicatoren

Indicatoren

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Basisset (BBV):

Absoluut verzuim per 1.000 leerplichtigen

8,9

8,6

11,4

11,9

11,2

9,4

7,6

8,5

14,8

Gemiddelde benchmark

2,5

2,7

3,7

2,8

4,2

4,1

3,7

4,3

6,1

Relatief verzuim per 1.000 leerplichtigen

37

39

36

27

23

19

15

18

20

Gemiddelde benchmark

34

31

32

25

25

24

19

19

22

Percentage voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (VSV-ers) onder 12- t/m 22-jarigen

2,4%

2,2%

1,9%

2,4%

2,9%

2,3%

2,1%

2,1%

2,6%

Gemiddelde benchmark

2,7%

2,5%

2,3%

2,6%

2,8%

2,7%

2,3%

2,5%

3,1%

Gevraagd door raad:

Percentage van peuters met ontwikkelingsrisico dat gemeente bereikt met een toegespitst aanbod 

95%

92%

83%

84%

84%

Oververtegenwoordiging leerlingen van "rode scholen" dat hoger toetsresultaat dan advies heeft

26%

12%

 

Toelichting
Gemiddelde benchmark
Het gemiddelde voor de steden Arnhem, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen en Tilburg.

Absoluut verzuim per 1.000 leerplichtigen
Van absoluut verzuim is sprake als een leerplichtige jongere tussen de 5 en 16 jaar of een jongere van 16 of 17 jaar die valt onder de kwalificatieplicht niet is ingeschreven op een school en ook niet vrijgesteld is van de inschrijvingsplicht. Administratieve factoren vertekenen de benchmark voor deze verplichte indicator. Vaak is bij scholen de administratie pas op 1 oktober rond. De meldingen van DUO komen echter al in augustus en september binnen. De meeste gemeenten wachten tot oktober met het importeren van DUO-gegevens, om onnodige meldingen van absoluut verzuim te voorkomen. In Nijmegen is de keuze daar juist snel mee te zijn, om er eventueel vroeg op af te kunnen. De gemeente Nijmegen hanteert een strikte registratie van alle absoluut verzuimmelding, dus ook voor de gevallen die snel worden opgelost. Administratieve redenen verklaren dus dat Nijmegen hoger dan het gemiddelde voor de benchmark scoort.

Relatief verzuim per 1.000 leerplichtigen
Van relatief verzuim is sprake als een op een school ingeschreven leer- of kwalificatieplichtige jongere ongeoorloofd afwezig is.

Percentage voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (VSV-ers) onder 12- t/m 22-jarigen
Voorlopige cijfers voor 2022 (nog niet opgenomen, want nog niet gepubliceerd op in het BBV-overzicht op Waarstaatjegemeente.nl) duiden op een stijging van het aantal VSV-ers in Nijmegen en de benchmarksteden.

Percentage van peuters met ontwikkelingsrisico dat gemeente bereikt met een toegespitst aanbod
Op consultatiebureau’s kunnen peuters een VVE-indicatie (voor voor-en vroegschoolse educatie, ter bestrijding van ontwikkelingsachterstanden) krijgen. Met zo’n indicatie komen zij in aanmerking voor vergoede VVE-opvang. Bij VVE-opvang worden programma’s om ontwikkeling van het kind te stimuleren gebruikt, die voldoen aan de daarvoor wettelijke gestelde eisen en die verzorgd worden door daarvoor speciaal opgeleide medewerkers. Daarnaast kunnen deze peuters extra uren naar de opvang. De  opgenomen percentages betreffen het vierde kwartaal.

Oververtegenwoordiging leerlingen van "rode scholen" dat hoger toetsresultaat dan advies heeft
Gemiddeld haalt ongeveer 30% van de basisschoolleerlingen op de eindtoets een score die hoger is dan het schooladvies. Op scholen met een zware populatie ("rode scholen”) komt dat meer voor dan op scholen met een makkelijke populatie ("groene scholen”). Deze indicator laat zien hoeveel hoger het aandeel is dat op rode scholen hoger scoort dan het advies in vergelijking tot het percentage op groene scholen. Voor 2022 bijvoorbeeld scoorde op de groene scholen 25,4% hoger dan het advies en op de rode scholen 37,9%, een verschil van 12%.

Klik hier voor meer onderzoeksuitkomsten/statistieken over onderwijs:
Stads- en Wijkmonitor 2023

Lasten & baten

38.043.147

3,9 %

8.315.224

0,9 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52