Taakvelden

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzk.

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzk.

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren het lokaal onderwijsbeleid en de leerlingenvoorzieningen. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.

Wettelijke taken

Niet-wettelijke taken

 • achterstandenbeleid;
 • gebruik voorschoolse voorzieningen onder peuters stimuleren
 • sociaal medische indicatie
 • coördinatie samen naar school, passend onderwijs;
 • leerlingenvervoer;
 • stimuleren schooldeelname: leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten en regionaal meld- en coördinatiepunt (RMC) voortijdig schoolverlaters
 • volwasseneducatie
 • tegengaan segregatie, bevorderen van integratie, afstemming inschrijving en toeleiding scholen
 • schoolbegeleiding
 • algemene onderwijsaangelegenheden onderwijsondersteuning: ondersteuning leerkrachten en directie;
 • uitgaven bijzonder onderwijs (excl. huisvesting);
 • peuterspeelzalen;
 • leerling-zorg en leerlingbegeleiding;
 • natuur en milieueducatie

Tot dit taakveld behoort niet:

 • kinderopvang hoort onder taakveld 6.1;
 • facilitering van openbaar basisonderwijs hoort onder taakveld 4.1.

Financieel overzicht

Bedragen * €1.000

Rekening

Begroot

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

60594

Bestr. voortijdig schoolverlaten

538

848

707

449

449

449

60595

OAB

4.563

6.076

4.648

4.648

4.386

4.386

60596

Aangepast vervoer

1.512

1.809

2.042

2.195

2.214

2.214

60605

Volwasseneneducatie WEB

1.377

1.710

1.694

1.505

1.505

1.505

60634

Peuterwerk

5.621

6.287

6.062

6.062

6.062

6.062

61342

ESF VSO PRO

102

0

0

0

0

0

67028

4.3 Onderw.bel & leerlingnzkn Uitvkv

2.758

3.090

3.159

3.039

3.039

3.039

16.472

19.819

18.311

17.899

17.655

17.655

Baten

60594

Bestr. voortijdig schoolverlaten

1.084

1.319

1.103

731

731

731

60595

OAB

2.601

2.802

1.353

1.353

1.353

1.353

60596

Aangepast vervoer

4

10

11

11

11

11

60605

Volwasseneneducatie WEB

1.216

1.412

1.412

1.412

1.412

1.412

60634

Peuterwerk

4.164

3.769

3.769

3.769

3.769

3.769

61342

ESF VSO PRO

102

0

0

0

0

0

67028

4.3 Onderw.bel & leerlingnzkn Uitvkv

190

128

138

138

138

138

9.361

9.439

7.784

7.413

7.413

7.413

Saldo van lasten  en baten

7.111

N

10.381

N

10.527

N

10.486

N

10.242

N

10.242

N

V=voordeel; N=nadeel

Financiën ten opzichte van andere gemeenten

 

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

€ per inwoner

Gemeenten

Nijmegen 

45

Arnhem

59

Eindhoven

72

Enschede

34

Groningen

56

Leiden

76

Maastricht

23

Tilburg

51

Gemiddelde benchmark

53

Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark

8

V

* Rood: inkomsten per inwoner

* Zwart: uitgaven per inwoner

Lasten & baten

18.310.944

48,1 %

7.784.298

93,6 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52