Taakvelden

6.5 Arbeidsparticipatie

6.5 Arbeidsparticipatie

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.

Wettelijke taken

Niet-wettelijke taken

 • re-integratie-instrumenten,
 • Erkenning van Verworven Competenties (EVC), ondersteuning bij starten van een eigen bedrijf, bepaalde vormen van tijdelijke loonkostensubsidie (voor zover ingezet als re-integratie-instrument);
 • stimuleringsmaatregelen,
 • voorzieningen
 • loonwaardebepaling;
 • inburgering (WI) cursus Nederlands;
 • voorzieningen ter voorbereiding van een zelfstandig bestaan als startend ondernemer

Tot dit taakveld behoren niet:

 • volwasseneneducatie behoort te worden opgenomen onder taakveld 4.3;
 • de baten en lasten voor de Wet sociale werkvoorziening horen onder taakveld 6.4;
 • niet op arbeid gerichte voorzieningen voor dagbesteding, die horen thuis onder 6.4;
 • de meer permanente vorm van loonkostensubsidie voor mensen met een arbeidsbeperking die uit het inkomensdeel van de Participatiewet wordt gefinancierd hoort onder 6.3 te worden geregistreerd.

Financieel overzicht

Bedragen * €1.000

Rekening

Begroot

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

61093

Trajecten

1.480

2.362

1.034

678

446

446

61095

Faciliteiten

1

0

0

0

0

0

61096

Participatie

16.197

18.194

18.669

18.000

18.243

18.889

61241

Werkcorporaties

59

63

67

67

67

67

61255

Leerwerkprojecten

10

24

24

24

24

24

67040

6.5 Arbeidsparticipatie Uitvkv

193

661

628

611

611

611

17.940

21.303

20.421

19.380

19.390

20.036

Baten

61093

Trajecten

402

405

17

0

0

0

61255

Leerwerkprojecten

0

0

0

0

0

0

67040

6.5 Arbeidsparticipatie Uitvkv

313

0

0

0

0

0

716

405

17

0

0

0

Saldo van lasten  en baten

17.225

N

20.898

N

20.404

N

19.380

N

19.390

N

20.036

N

V=voordeel; N=nadeel

Financiën ten opzichte van andere gemeenten

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

€ per inwoner

Gemeenten

Nijmegen 

106

Arnhem

120

Eindhoven

69

Enschede

100

Groningen

121

Leiden

14

Maastricht

46

Tilburg

59

Gemiddelde benchmark

76

Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark

-30

N

* Rood: inkomsten per inwoner

* Zwart: uitgaven per inwoner

 

Lasten & baten

20.421

10,3 %

17

0,0 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52